home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Browse eprints by Research Funding

Group by: No Grouping | Leaders | Start Date | Document Language
Number of items at this level: 72.

{Project} Biodiversitet och ekosystemtjänster efter övergång till ekologisk produktion. [Biodiversity and ecosystem services after transitions to organic production.] Runs 2007 - 2009. Project Leader(s): Bengtsson, Jan; Bommarco, Riccardo and Smith, Henrik.

{Project} Den gröna gården – en ekologisk gård självförsörjande med energi från förnybara källor. Runs 2007 - 2009. Project Leader(s): Hansson, Per-Anders; Nordberg, Åke and Palm, Ola.

{Project} Hampfrökaka som proteinråvara i ekologisk fjäderfäproduktion. Runs 2007 - 2009. Project Leader(s): Wall, Helena; Elwinger, Klas and Tauson, Ragnar.

{Project} Övervakning och kontroll av parasiter inom ekologisk nötkreatursuppfödning. [Parasite management in organic cattle.] Runs 2007 - 2009. Project Leader(s): Höglund, Johan, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

{Project} Kvävefixering i rödklöverrika vallar, kvantifiering av kväve i hela växten samt kväve utsöndrat från rötter. [Nitrogen fixation in green leys, quantification of total below- and above ground N.] Runs 2005 - 2007. Project Leader(s): Dahlin, Sigrun, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

{Project} Odling och fodervärde av blålupin som tillskottsfoder, en jämförelse med ärter. [Cultivation and feedingvalue of narrow-leafed lupin, a comparison with peas.] Runs 2005 - 2008. Project Leader(s): Boström, Ullalena, Swedish University of Agricultral Sciences, SLU .

{Project} Ogräsreglering i ekologisk odling - en studie av åkermolke (Sonchus arvensis L.). [Weed control in organic farming - a study of sow-thistle (Sonchus arvensis L).] Runs 2005 - 2007. Project Leader(s): Fogelfors, Håkan, Swedish University of Agricultural Sciences .

{Project} Reläodling för ökad uthållighet i ekologisk odling. [Relay cropping for increased sustainability in organic farming.] Runs 2005 - 2007. Project Leader(s): Roslon, Ewa, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

{Project} Selektion av genotyper med ett högt kväveutnyttjande, hög ogräskonkurrens och hög allelopati i förädlingsmaterial av vete och korn för ekologisk odling. [Selection of genotypes with high N-use efficiency, weed competition and allelopathy in breeding materials of wheat and barley for organic farming.] Runs 2005 - 2007. Project Leader(s): Bertholdsson, Nils-Ove, Svalöf Weibull AB .

{Project} Optimering av ekologisk kycklingproduktion. [Optimization of organic broiler production.] Runs 2004 - 2008. Project Leader(s): Elwinger, Klas and Tauson, Ragnar, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

{Project} Isolering och identifiering av ogräshämmande substanser utsöndrade av korn. [Isolation and identification of weed suppressing factors secreted by barley.] Runs 2004 - 2008. Project Leader(s): Didon, Ulla, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

{Project} Den ekologiska produktionens landskapsekologi: växtskydd och biodiversitet. [Landscape ecology of organic production: plant protection and biodiversity.] Runs 2004 - 2007. Project Leader(s): Bengtsson, Jan, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

{Project} Dikväveoxidemissioner från ekologisk odling styrda av kväveeffektiviteten i systemet. [Nitrous oxide emissions from organic farming driven by nitrogen use efficiency.] Runs 2004 - 2007. Project Leader(s): Klemedtsson, Leif, Göteborg University .

{ Programme part} Formas II: Ekologisk jordbruks- och trädgårdsproduktion, Formasprogrammet 2004-2007 - Biodiversitet och ekosystemtjänster. [Organic agricultural and horticultural production, Formas programme 2004-2007 - Environment aspects, biodiversity and ecosystem services.] Runs 2004 - 2007.

{ Programme part} Formas II: Ekologisk jordbruks- och trädgårdsproduktion, Formasprogrammet 2004-2007 - Byggnader och maskiner. [Organic agricultural and horticultural production, Formas programme 2004-2007 - Farming systems, Buildings and machinery.] Runs 2004 - 2007.

{ Programme part} Formas II: Ekologisk jordbruks- och trädgårdsproduktion, Formasprogrammet 2004-2007 - Kunskapshantering. [Organic agricultural and horticultural production, Formas programme 2004-2007 - Knowledge management.] Runs 2004 - 2007.

{ Programme part} Formas II: Ekologisk jordbruks- och trädgårdsproduktion, Formasprogrammet 2004-2007 - Markvetenskap. [Organic agricultural and horticultural production, Formas programme 2004-2007 - Soil.] Runs 2004 - 2007.

{ Programme part} Formas II: Ekologisk jordbruks- och trädgårdsproduktion, Formasprogrammet 2004-2007 - System med husdjur. [Organic agricultural and horticultural production, Formas programme 2004-2007 - Animal husbandry.] Runs 2004 - 2007.

{ Programme part} Formas II: Ekologisk jordbruks- och trädgårdsproduktion, Formasprogrammet 2004-2007 - Växtodling. [Organic agricultural and horticultural production, Formas programme 2004-2007 - Crop production.] Runs 2004 - 2007.

{Project} Ekomjölk: tillväxt, kvävedynamik och förändringar i fodervärde hos ekologiska blandvallar med rödklöver, käringtand och gräs. [Organic milk: Growth, N dynamics and changes in nutritional quality in mixed leys with red clover, birdsfoot trefoil and grass for organic milk produktion.] Runs 2004 - 2007. Project Leader(s): Gustavsson, Anne-Maj, Swedish Universiy of Agricultural Sciences, SLU .

{Project} Gemensamt lärande inom lokala distributionsnät, en drivkraft för ökad hållbarhet i lantbruket? [Learning in Local distribution systems, a driving force for sustainable development in agriculture?] Runs 2004 - 2007. Project Leader(s): Geber, Ulrika, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

{Project} Generalistiska predatorer: en studie av predation, födoval och konkurrens på ekologiska och konventionella gårdar. [Predation rate, prey choise and intraguild interference by generalist predators on organic and conventional farms.] Runs 2004 - 2007. Project Leader(s): Barbara, Ekbom, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

{Project} Genetisk diversifiering som ett redskap att minska insektsskador i ekologisk grönsaksodling. [Genetic diversification as a tool for reducing pest damage in organic vegetable production.] Runs 2004 - 2008. Project Leader(s): Hambäck, Peter, Stockholm University .

{Project} Grön traktor, långsiktiga lösningar för det ekologiska lantbrukets självförsörjning med biobaserade drivmedel. [Green tractor, bio-based fuels for use in organic farming in long term perspective.] Runs 2004 - 2006. Project Leader(s): Hansson, Per-Anders, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

{Project} Icke-kemisk kontroll av magtarmparasiter (nematoder) hos får genom kontrollerad frisläppning av den antiparasitära svampen Duddingtonia flagrans. [Non chemical Control of Nematode Parasites in Sheep by the Controlled Release of the Nematode Destroying Fungus Duddingtonia flagrans.] Runs 2004 - 2006. Project Leader(s): Waller, Peter, The National Veterinary Institute, SVA .

{Project} Kaliumdynamiken i jordbruksmark: kvantifiering av källor och sänkor och identifiering av jordar (områden) som behöver K-tillskott. [K-dynamics in agricultural soils: quantifying sources and sinks and identifying soils (areas) in need of K-supplementation.] Runs 2004 - 2007. Project Leader(s): Öborn, Ingrid, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

{Project} Mjölkkor anpassade för ekologisk produktion. [Dairy cows adapted for organic production.] Runs 2004 - 2007. Project Leader(s): Strandberg, Erling, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

{Project} Olika baljväxtsymbioser och deras kvävefixering i fält. [Different legume-Rhizobia symbioses and their N2 fixation in field.] Runs 2004 - 2007. Project Leader(s): Huss-Danell, Kerstin, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

{Project} Optimering av näringsbalansen i ekologisk ägg- och kycklingproduktion. [Optimization of nutritional balances in Swedish organic egg and poultry meat production.] Runs 2004 - 2007. Project Leader(s): Waldenstedt, Lotta, Swedish University of Agricultural Sciencies, SLU .

{Project} Proteinberikning av foderspannmål med mikrosvampar. [Protein enrichment of feed grain with microfungi.] Runs 2004 - 2007. Project Leader(s): Schnürer, Johan, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

{Project} Selection of genotypes with high N-use efficiency, weed competition and allelopathy in breeding materials of wheat and barley for organic farming. Runs 2004 - 2008. Project Leader(s): Didon, Ulla, Swedish University of Agricultural Sciences .

{Project} Svaveltillgängligheten för jordbruksgrödor: betydelsen av stallgödsel, markens organiska material och mineralgödselmedel i konventionell och ekologisk odling. [The sulphur availability to arable crops: the role of farmyard manure, soil organic matter and mineral fertilizers in conventional and organic farming systems.] Runs 2004 - 2007. Project Leader(s): Nilsson, Ingvar, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

{Project} Vad är naturligt beteende hos ett husdjur? Filosofisk analys av ett centralt begrepp inom ekologiskt lantbruk. [What is natural behaviour in a domestic animal? Philosofical analysis of a central concept in organic agriculture.] Runs 2004 - 2007. Project Leader(s): Segerdahl, Pär, Uppsala University .

{Project} Allelobios och bladluskontroll i ekologisk odling. [Allelobiosis and aphid control in organic farming.] Runs 2004 - 2008. Project Leader(s): Ninkovic, research assistent Velemir, Swedish University of Agricultural Sciences .

{Project} Ekomjölk, djurhälsa i ekologiska mjölkbesättningar. [Animal health in organic dairy farms.] Runs 2004 - 2007. Project Leader(s): Emanuelson, Ulf, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

{Project} Utveckling av ett multivalent vaccin mot lungmask, studier av parasitens genetiska struktur och antigen variation. [Towards a multivalent lungworm vaccine, studies on parasite genetic structure and antigenic diversity.] Runs 2004 - 2006. Project Leader(s): Höglund, Johan, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

{Project} Förfruktens betydelse för växtpatogeners dynamik, styrning av växtnäring och kvalitet, i maltkorn. [The effects of the preceding crop on plant disease dynamics, control of nutrients and quality, in malting barley.] Runs 2003 - 2006. Project Leader(s): Bergkvist, Göran, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

{Project} Effektiv användning av DNA-markörer för förbättrad utveckling av friska plantor. [Efficient use of DNA markers for improved development of healthy plants.] Runs 2002 - 2005. Project Leader(s): Tuvesson, Stine, Svalöf Weibull AB .

{Project} Automatisering av mekanisk ogräsbekämpning. [Automation of mechanical weed control.] Runs 2002 - 2003. Project Leader(s): Baerveldt, Albert-Jan, Halmstad University .

{Project} Ekogris - ett tvärvetenskapligt forskningsprogram inom ekologisk svinproduktion. [Ecoswine - an interdisciplinary research programme within organic pig production.] Runs 2002 - 2004. Project Leader(s): Andersson, Kjell, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

{Project} Ekologisk grisproduktion, investering under osäkerhet i en oligopolistisk marknad. [Ecological Pig Production, Investment Under Uncertainty in a Mixed Oligopoly.] Runs 2002 - 2004. Project Leader(s): Andersson, Hans, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

{Project} Groning och tidig tillväxt hos ettåriga ogräs. [Germination and seedling ecology of annual weeds.] Runs 2002 - 2004. Project Leader(s): Milberg, Per, Linköping University .

{Project} Kolbalanser i det ekologiska lantbruket. [Carbon balances in organic agriculture.] Runs 2002 - 2004. Project Leader(s): Kätter, Thomas, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

{Project} Kvantifiering av mineralvittringens bidrag till grödornas kaliumförsörjning på olika typer av jordbruksmark. [Cycling of plant nutrients, quantification of the contribution of mineral weathering to the supply of potassium to plants on different types of agricultural land.] Runs 2002 - 2004. Project Leader(s): Öborn, Ingrid, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

{Project} Mikrobiella interaktioner i mykorrizosfären och deras betydelse för uthållig "ekologisk" produktion. [Microbial interactions in the mycorrhizosphere and their significance for sustainable, low-input agriculture.] Runs 2002 - 2004. Project Leader(s): Finlay, Roger, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

{Project} Mikronäringshushållning i ekologiska system: Hur kan vi nyttja lokala och platsspecifika förutsättningar för hållbar växt- och djurproduktion med hög produktkvalitet? Runs 2002 - 2009. Project Leader(s): Öborn, Ingrid; Bertilsson, Jan; Hillier, Stephen; Watson, Christine and Wivstad, Maria.

{Project} Mjölkproduktion från baljväxtrikt vallfoder, rotfrukter och potatis. [Milk production based on leguminouses, tubers and potatoes.] Runs 2002 - 2002. Project Leader(s): Burstedt, Erling, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

{Project} Odlingssystemets ekologi: gröngödsling som mångfunktionellt redskap i grönsaksodling. [The ecology of ghe cultivation system: Green manure as a multifunctional "tool" in vegetable production.] Runs 2002 - 2004. Project Leader(s): Rämert, Birgitta, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

{Project} Organiska restprodukters effekt på genetisk och metabolisk diversitet hos kväveomsättande markmikroorganismer. [The effect of organic residues on the genetic and metabolic diversity of soil microorganisms in the nitrogen cycle.] Runs 2002 - 2006. Project Leader(s): Hallin, Sara, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

{Project} Produktion av rötrest vid hög ammoniumhalt. [Production of a high ammonium digesate.] Runs 2002 - 2005. Project Leader(s): Schnürer, Anna, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

{Project} Putsningens påverkan på N2-fixering, rhizodeposition, växtmaterialkvalitet och nedbrytning av leguminoser. [The effect of cuttings on nitrogen fixation, rhizodeposition, plant material quality and decomposition of legumes.] Runs 2002 - 2004. Project Leader(s): Dahlin, Sigrun, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

{Project} Samspel mellan skadedjur och deras naturliga fiender i ekologiskt odlade äpplen. [Interaction between coexisting moth pests and their natural enemies in organic apples, how can the biological control be enhanced?] Runs 2002 - 2004. Project Leader(s): Kjøbek Petersen, Mette, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

{Project} Samverkan mellan mångformig djurhållning och lokal foderproduktion. [The synergy of diverse animal husbandry and local feed cropping.] Runs 2002 - 2004. Project Leader(s): Ciszuk, Paul, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

{Project} Svenska forskarskolan i ekologiska lantbruks- och livsmedelssystem (SwoFF). [Swedish Research School in Organic Farming and Food Systems, SWOFF.] Runs 2002 - 2006. Project Leader(s): Salomonsson, Lennart, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

{Project} System för utegående slaktsvin i ekologiskt lantbruk, djurmiljö, hushållning av växtnäring och arbetsmiljö. [Outdoor pig systems in organic agriculture: animal environment, plant nutrient management and working environment.] Runs 2002 - 2004. Project Leader(s): Salomon, Eva, Swedish Institute of Agricultural and Environmental Engineering, JTI .

{Project} Utvärdering av alternativa kontrollåtgärder mot betesburna parasiter hos förstagångsbetande nötkretatur. [Evaluation of non-chemotherapeutic approaches to the control of pasture borne parasites in cattle.] Runs 2002 - 2005. Project Leader(s): Waller, Peter, SVA – National Veterinary Institute .

{Project} Övervakning och hållbar bekämpning av morotsbladloppan: ekologisk produktion och säker barnmat. [Monitoring and sustainable control of the carrot psyllid: ecological production and safe infant food.] Runs 2002 - 2004. Project Leader(s): Anderbrant, Olle, Lund University .

{Project} Ytkaraktärisering av fosforhalter på markpartiklar med fotoelektronspektroskopi (ESCA) av jordar i olika jordbrukssystem. [Surface characterisation of phosphoruscontents on soil particles by photoelectron spectroscopy (ESCA) of soils, in different agricultural systems.] Runs 2002 - 2005. Project Leader(s): Hylander, Lars, Uppsala University .

{Project} Ytkaraktärisering av fosforhalter på markpartiklar med fotoelektronspektroskopi (ESCA) av jordar i olika jordbrukssystem. [Electron spectroscopy for chemical analysis to characterise phosphorus at soil particle surfaces of different origin and agricultural management.] Runs 2002 - 2005. Project Leader(s): Hylander, Lars, Uppsala University .

{ Programme part} Formas I: Ekologisk jordbruks- och trädgårdsproduktion, Formasprogrammet 2001-2004 - Biodiversitet och ekosystemtjänster. [Organic agricultural and horticultural production, Formas programme 2001-2004 - Environment aspects, biodiversity and ecosystem services.] Runs 2001 - 2004.

{ Programme part} Formas I: Ekologisk jordbruks- och trädgårdsproduktion, Formasprogrammet 2001-2004 - markvetenskap. [Organic agricultural and horticultural production, Formas programme 2001-2004 - Soil.] Runs 2001 - 2004.

{ Programme part} Formas I: Ekologisk jordbruks- och trädgårdsproduktion, Formasprogrammet 2001-2004 - System med husdjur. [Organic agricultural and horticultural production, Formas programme 2001-2004 - Animal husbandry.] Runs 2001 - 2004.

{ Programme part} Formas I: Ekologisk jordbruks- och trädgårdsproduktion, Formasprogrammet 2001-2004 - växtodling. [Organic agricultural and horticultural production, Formas programme 2001-2004 - Crop production.] Runs 2001 - 2004.

{ Programme part} Formas I: Ekologisk jordbruks- och trädgårdsproduktion, Formasprogrammet 2001-2004, Kunskapshantering. [Organic agricultural and horticultural production, Formas programme 2001-2004 - Knowledge management.] Runs 2001 - 2004.

{ Programme part} Formas I: Ekologisk jordbruks- och trädgårdsproduktion, Formasprogrammet 2001-2004, Livsmedelssytem. [Organic agricultural and horticultural production, Formas programme 2001-2004 - Food systems.] Runs 2001 - 2004.

{Project} Djurmaterialets betydelse vid äggproduktion under ekologiska betingelser. [Feeding of layers of different genotypes in an organic feed environment.] Runs 2001 - 2003. Project Leader(s): Andersson, Kjell; Elwinger, Klas and Lagerkvist, Gabrielle, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

{Project} Framtagning av lokalanpassade stråsädessorter för ekologisk odling genom deltagande forskning. [Development of locally adapted cereal varieties for organic farming through participatory research.] Runs 2001 - 2003. Project Leader(s): Svensson, Gunnar, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

{Project} Introduktion av kväveeffektivitet, ogräskonkurrens och allelopati i förädlingsmaterial av korn och vete med inriktning på ekologisk odling. [Introduction of N-use efficiency, weed competition and allelopathy in breeding of barley and wheat for organic farming.] Runs 2001 - 2004. Project Leader(s): Bertholdsson, Nils-Ove, Svalöf Weibull AB .

{Project} Lungmask hos nötkreatur inom ekologisk produktion. [Lungworm, Bovine dictyocaulosis in cattle whithin organic production.] Runs 2000 - 2004. Project Leader(s): Höglund, Johan, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

{Project} Endofytiska svampar i vallgräs. Runs 0007 - 0009. Project Leader(s): Huss-Danell, Kerstin.

{Project} Förbättrat skydd mot skadeinsekter genom nyttjande av synergieffekter mellan biologisk kontroll och styrd växtföljd. Runs 0007 - 0009. Project Leader(s): Rämert, Birgitta and Anderson, Peter.

{Project} Pollinering och kontroll av skadegörare i ekologiska klöverfröodlingar - effekter av diversifiering på fält- och landskapsnivå. Runs 0007 - 0009. Project Leader(s): Bommarco, Riccardo and Wallenhammar, Ann-Charlotte.

This list was generated on Sat Jul 20 17:50:05 2024 CEST.