home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Vad är naturligt beteende hos ett husdjur? Filosofisk analys av ett centralt begrepp inom ekologiskt lantbruk

{Project} Vad är naturligt beteende hos ett husdjur? Filosofisk analys av ett centralt begrepp inom ekologiskt lantbruk. [What is natural behaviour in a domestic animal? Philosofical analysis of a central concept in organic agriculture.] Runs 2004 - 2007. Project Leader(s): Segerdahl, Pär, Uppsala University .

Full text not available from this repository.


Summary

Begreppet naturligt beteende spelar en central roll inom ekologiskt lantbruk. Inte bara djurvälfärd utan också hälsa och smittskydd hanteras genom att djuren får möjlighet att utföra naturligt beteende. Begreppet saknar dock allmänt accepterad definition, vilket kan innebära ett omställningshinder. Projektets huvudsyfte är en för ekologisk produktion särskilt anpassad filosofisk analys av naturligt beteende hos husdjur. Projektet har två delar:
* (A)Filosofisk del: Målet är en realistisk definition av naturligt beteende hos husdjur, givet att dessa hålls i en mänskligt organiserad miljö. I första steget görs analysen för husdjur i allmänhet. Människa/djursamspel är nav i analysen – då det är i samspel med människan som djurens beteenden ”förhandlas”. I andra steget anpassas analysen till ekologisk djurhållning, där samspelet sker mer på djurens villkor. Ekologiska driftsenheter analyseras som kulturer med komponenter från såväl människa som djur (människa/djurkulturer).
* (B)Empirisk del: Kommunerna har material från sin tillsynsverksamhet som kan belysa de problem som dagligen hanteras i ekologiska djurhållningskulturer. Målet är att avgöra om anmärkningarna skiljer sig åt vid konventionell och ekologisk djurhållning, och om oklarhet om begreppet naturligt beteende skapar särskilda problem vid ekologisk djurhållning.
Studien (B) ger analysen (A) empirisk återkoppling, och gör den mer realistisk och användbar för lantbrukare, samt djurskydds- och KRAV-inspektörer. Projektet förbättrar ett viktigt begreppsligt styrmedel vid ekologisk omställning, då människans roll vid djurhållning inte analyseras som ett onaturligt inslag i djurens beteende, utan tvärtom som en väsentlig del av interagerande husdjurs naturliga beteende.


Summary translation

The concept of natural behaviour is central in organic agriculture, but lacks generally accepted definition. This might obstruct the transition to organic production. The project
aims at a conceptual analysis of natural behaviour adapted to animals in organic farming:
(A) Philosophical study: Human/animal interplay is introduced as the 'hub' of the analysis, since animal behaviour is negotiated in interplay with humans. The analysis is then adapted to organic farming where interplay is more animal-oriented. Organic production units are analysed as human/animal cultures.
(B) Empirical study: Local authorities have material from animal welfare inspections that can shed light on problems handled daily in organic production.
The aim is to find out if the remarks differ for conventional and organic farms, and if conceptual problems about 'natural behaviour' create problems for organic farmers, or complicate the work of animal welfare inspectors.
The project can facilitate the transition to organic production, since the central role of humans is not analyzed as an unnatural element of the animals' behaviour, but rather as making it more natural.

EPrint Type:Project description
Location:Department of Public Health and Caring Sciences
Uppsala University
Uppsala Science Park
SE-751 85 Uppsala
par.segerdahl@bioethics.uu.se
Keywords:philosophical study, empirical study, human/animal interplay, conceptual analysis, animal welfare, filosofisk analys, empirisk studie, människa/djursampel, djurvälfärd
Subjects: Animal husbandry
Animal husbandry > Health and welfare
Research affiliation: Sweden > University of Uppsala
Research funders: Sweden > Other organizations
Sweden > Formas
Project ID:Formas 2004-0323
Start Date:1 July 2004
End Date:31 December 2007
Deposited By: Fredriksson, Pelle
ID Code:6261
Deposited On:31 Mar 2008
Last Modified:20 Aug 2009 14:28

Repository Staff Only: item control page