home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Endofytiska svampar i vallgräs

{Project} Endofytiska svampar i vallgräs. Runs 0007 - 0009. Project Leader(s): Huss-Danell, Kerstin.

Full text not available from this repository.


Summary

Ekologiskt producerat vallfoder är en hörnsten i ekologisk mjölkproduktion. Dessutom är gräsmarker viktiga för att bevara organiskt material och växtnäring i marken, för vattenomsättning i ekosystemet, för att förhindra erosion och som grönytor i urbana miljöer. Endofytiska svampar (Neotyphodium spp.) i gräs är vanliga symbioser över hela världen men föga uppmärksammade i vårt land. Svamparna lever inuti gräsets alla ovanjordiska delar utan synliga symptom på gräset. De sprids med infekterade frön. Svamparna kan ge ökad tillväxt och stresstålighet hos gräset och de producerar alkaloider som är mer eller mindre giftiga för växtätare. Projektet fokuserar på Festuca pratensis–Neotyphodium uncinatum – symbiosen, men andra gräs inkluderas vid behov. Målet är att klargöra fysiologiska egenskaper hos symbiosen såsom frögroning och fördelning av svampen i olika skott samt ekologiska aspekter såsom övervintring och respons på gödsling och skörd. Ett annat mål är att utveckla icke-destruktiva metoder för att skilja infekterade och icke infekterade frön. Odling sker i växthus, klimatkammare och i fleråriga vallar. Projektet väntas ge betydelsefull kunskap om en vanlig men oftast förbisedd symbios samt metoder för studier av symbiosen och kvalitetssortering av gräsfrö. Projektet är ett nödvändigt första steg i studier av foderkvalitet och smaklighet hos olika gräsgenotyper i ekologisk mjölkproduktion. Projektet är också relevant för andra gräsmarker, både odlade och naturliga.


Summary translation

Ecologically produced forage is an essential part of ecological milk production. Besides, grasslands are important to retain soil organic matter and plant nutrients, for water balance of the ecosystem, to prevent erosion and as green areas. Endophytic fungi (Neotyphodium spp.) in grasses are common symbioses worldwide but are so far almost neglected in our country. The fungi live asymptomatically in the aboveground parts of grass and are spread via infected seeds. The fungi may give improved growth to the grass and produce alkaloids acting as anti-herbivore compounds. The project will focus on the Festuca pratensis –Neotyphodium uncinatum symbiosis but includes other species when appropriate. The aim is to clarify physiological aspects of the symbiosis such as seed germination and fungal distribution among tillers and ecological aspects such as overwintering and response to fertilization and cutting. The aim is also to develop new methods for non-destructive grass seed quality testing. Cultivation will be performed under controlled conditions in greenhouse and growth chambers and in perennial ley fields. The project will make a significant contribution to the knowledge of a common, yet often unnoticed, symbiosis and provide useful methods for its study. This will be an essential step so that later studies can extend into effects on forage quality of various grass genotypes for milk production. The project is also relevant for other grasslands, managed as well as natural.

EPrint Type:Project description
Location:Department of Agricultural Research for Northern Sweden, SLU
Box 4097
904 03 Umeå
kerstin.huss-danell@njv.slu.se
Keywords:symbiosis, grasses, endophytic fungi, forage, NIR
Subjects: Crop husbandry > Production systems > Pasture and forage crops
Research affiliation: Sweden > Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) > Department of Agricultural Research for Northern Sweden
Research funders: Sweden > Formas
Start Date:1 January 0007
End Date:31 December 0009
Deposited By: Fredriksson, Pelle
ID Code:13494
Deposited On:12 May 2008
Last Modified:05 Mar 2010 12:55

Repository Staff Only: item control page