home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Ytkaraktärisering av fosforhalter på markpartiklar med fotoelektronspektroskopi (ESCA) av jordar i olika jordbrukssystem

{Project} Ytkaraktärisering av fosforhalter på markpartiklar med fotoelektronspektroskopi (ESCA) av jordar i olika jordbrukssystem. [Electron spectroscopy for chemical analysis to characterise phosphorus at soil particle surfaces of different origin and agricultural management.] Runs 2002 - 2005. Project Leader(s): Hylander, Lars, Uppsala University .

Full text not available from this repository.


Summary

Växternas försörjning av fosfor (P) medför speciella problem vid ekologisk odling där lättlöslig handelsgödselfosfor ej tillförs. För att bättre utnyttja markens P-reserver och minska behovet av tillförd P behövs ökad kunskap om fosforns förekomstformer i olika jordar. En ytspektroskopisk metod behövs, eftersom de nuvarande metoderna för uppskattning av växttillgänglig P bygger på kemisk våtextraktion av bulkprover. Nästan alla reaktioner med P i marken sker dock på partikelytorna under helt andra vätskeregimer och jonkoncentrationer. Den mest generella och kvantitativt användbara ytspektroskopiska metoden är fotoelektronspektroskopi för kemisk analys (ESCA), som utvecklats under de senaste tio åren och nu har en detektionsgräns som medger analyser av jordar och sediment. Vårt syfte med projektet är att med hjälp av ESCA karaktärisera fosfor, och övriga element som påverkar dess form, i jordar med olika kemisk och mineralogisk sammansättning. Faktorer viktiga för att uppskatta växttillgängligheten bestäms genom att analysera både rhizosfär jord och jord som ej påverkats av växtupptag. Resultaten från ESCA kommer även att jämföras med röntgenmetoder som ger bulkhalter och med våtkemiska metoder. Ogödslade jordar samt jordar från jordbrukssystem där olika typer av P-gödsel tillförts ska analyseras. Preliminära resultat anger en kraftig utarmning av P på ytan i ogödslade system. Resultaten förs in i en databas och kommer att öka kunskapen om P och dess ytfördelning i svenska jordar. Resultaten förväntas leda till ett bättre kunskapsunderlag vid utnyttjande av markens P-reserver för att undvika skördedepressioner i ekologisk odling och för minskade läckage av P från jordbruksmark.


Summary translation

Plant uptake and supply of phosphorus (P) brings about certain problems in ecologic agriculture where easily soluble chemical fertiliser P is not applied. Increased knowledge about P forms in different soils is needed in order to utilise soil P reserves more efficient and to reduce the need of P fertilisation. A high-energy physical method characterising the surface is needed since presently wet chemical methods of bulk samples are used to estimate plant availability of P. However, nearly all reactions with P in soil take place at particle surfaces with totally different solution regimes and ion concentrations than in soil extractions.
The most general and surface spectrometric method giving quantitative output is electron spectroscopy for chemical analysis (ESCA). The more developed ESCA instruments with monochromator have nowadays a detection limit well below one atom percent, which render it possible to analyse P and the dominating elements interacting with P in soils and sediments.
The aim of the present project is to develop and use ESCA for surface characterisation of mineral particles in soil of different origin. This to increase the knowledge about characteristics of P and interacting elements such as Al, Ca, Fe, Mg and Mn, governing the uptake will be studied. Results from the ESCA will be compared with the results from traditional wet chemical extractions. Not fertilised soils and soils from agricultural systems with different types of P-fertiliser will be analysed.
Preliminary results indicate strong P depletion at the surface from not fertilised systems. The results will be entered in a database to inrease the knowledge about P and its surface distribution in Swedish soils. The results are expected to form a better knowledge base regarding the use of soil P reserves and how to avoid yield depressions in ecological farming and how to reduce losses of P from agricultural land.

EPrint Type:Project description
Location:Evolutionary Biology Centre
limnology, Uppsala University
SE-752 36 Uppsala
Lars.Hylander@ebc.uu.se
Keywords:ESCA, characteristics and distribution of P, interacting elements, database
Subjects: Soil > Nutrient turnover
Soil > Soil quality
Research affiliation: Sweden > University of Uppsala
Research funders: Sweden > Formas
Start Date:1 January 2002
End Date:31 December 2005
Deposited By: Karlsson, Miriam Frida
ID Code:8372
Deposited On:11 Nov 2007
Last Modified:20 Aug 2009 14:32

Repository Staff Only: item control page