home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Kvävefixering i rödklöverrika vallar, kvantifiering av kväve i hela växten samt kväve utsöndrat från rötter

{Project} Kvävefixering i rödklöverrika vallar, kvantifiering av kväve i hela växten samt kväve utsöndrat från rötter. [Nitrogen fixation in green leys, quantification of total below- and above ground N.] Runs 2005 - 2007. Project Leader(s): Dahlin, Sigrun, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

Full text not available from this repository.

Document available online at: http://ekoforsk.slu.se/en


Summary

En kvävebudget är ett verktyg för att bestämma utnyttjandegraden av kväve i ett odlingssystem liksom för att bedöma risker för förluster till omgivande ekosystem. Det är också ett verktyg för att utvärdera effekter av insatta åtgärder på utnyttjande och förluster. För att upprätta en budget krävs tillförlitliga data över tillförsel, bortförsel med produkter samt förluster. Tillförseln av kväve genom biologisk fixering är ofta svår att uppskatta, vilket gör budgetberäkningar osäkra. I ekologiska produktionssystem är detta särskilt påtagligt eftersom det primära tillskottet av kväve sker helt eller till stor del genom kvävefixering i slåtter-, betes- och gröngödslingsvallar eller andra baljväxtgrödor. Det är därför avgörande att kunna kvantifiera mängden fixerat kväve på ett tillförlitligt sätt och att beakta både kvävet i ovanjordiska växtdelar och det kväve som finns i marken i rötter och substanser avgivna från rötter. Det finns idag mycket lite fältdata om mängderna av "underjordiskt" kväve i vallar och hur de påverkas av odlingsåtgärder.
I växtföljden ger vallen förutom kvävetillförsel och foderproduktion utmärkta tillfällen att hämma såväl rot- som fröogräs genom upprepade avslagningar. Våra egna resultat från ett modellförsök indikerar att proportionerna mellan ovanjordiskt och underjordiskt kväve påverkas väsentligt av avslagning. I en gröngödslingsvall lämnas materialet vid putsning kvar på markytan. Mycket lite är känt om det klippta materialets inverkan på kväve- fixeringen och på stabiliseringen av kväve i marken.
I projektet ska vi:
1. kvantitativt bestämma kvävefixeringen hos rödklöver i fält,
2. bestämma den andel av det fixerade kvävet som finns i rötterna och
3. den andel som utsöndrats av rötterna till marken. Vi vill även
4. bestämma effekterna av avslagning på kvävefixering och recirkulation av kväve i systemet, kväveefterverkan samt förluster av kväve från systemet.


Summary translation

A nitrogen budget is a key instrument in determining N utilisation by crops and losses to the environment. However, nitrogen input through biological N2 fixation is often difficult to estimate accurately. This is especially the case for the part of the fixed N2 that is deposited in the soil as dead roots or substances released from the roots. Although very few, existing field measurements together with model experiments suggest that this "below-ground" N fraction can be substantial. The objective of this investigation is to enhance the utilization efficiency of biologicall fixed nitrogen in green manure leys through improved N budgets. This will be achieved through determination of totally fixed N2 (including below ground N) under field conditions and the effect hereon of management practices, especially cutting practices.

EPrint Type:Project description
Location:Department of Soil Sciences
P.O. Box 7014
SE-750 07 Uppsala
Sigrun.Dahlin@mv.slu.se
Keywords:Nitrogen budget, management practices, cutting practices, kvävebudget, odlingsåtgärd
Subjects: Soil > Nutrient turnover
Crop husbandry > Production systems > Pasture and forage crops
Farming Systems > Farm nutrient management
Research affiliation: Sweden > Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) > Department of Soil and Environment
Research funders: Sweden > Formas
Sweden > Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) > Ekoforsk
Project ID:2004-0461
Start Date:1 January 2005
End Date:31 December 2007
Deposited By: Fredriksson, Pelle
ID Code:7164
Deposited On:27 Mar 2008
Last Modified:20 Aug 2009 14:30

Repository Staff Only: item control page