home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Kaliumdynamiken i jordbruksmark: kvantifiering av källor och sänkor och identifiering av jordar (områden) som behöver K-tillskott

{Project} Kaliumdynamiken i jordbruksmark: kvantifiering av källor och sänkor och identifiering av jordar (områden) som behöver K-tillskott. [K-dynamics in agricultural soils: quantifying sources and sinks and identifying soils (areas) in need of K-supplementation.] Runs 2004 - 2007. Project Leader(s): Öborn, Ingrid, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

Full text not available from this repository.


Summary

Negativa kaliumbalanser har rapporterats från ekologiska gårdar med inriktning på vallintensiv växtproduktion. Avsikten med projektet är att bidra till utvecklingen av mer uthålliga produktionssystem för växtnäringsförsörjningen, särskilt vad gäller kalium (K) i valldominerade system. I marken frigörs K genom vittring av primära mineral. Vittringens bidrag till växternas kaliumförsörjning är utomordentligt viktigt för markens egenskaper som substrat för uthållig växtproduktion. I ett första försök att skatta vittringsbidraget använde vi data från långliggande bördighetsförsök i södra och mellersta Sverige, samt vittringsmodellen PROFILE. För att komma längre behöver vi säkrare data som bättre beskriver kinetiken för mineralvittring i jordbruksjordar. Detta omfattar undersökningar av markmineralogin och markkemin med inriktning mot K samt en bättre förståelse av K-dynamiken i mark–växtsystemet, inklusive källor och sänkor för K såsom fixering och effekter av växtrötternas fördelning och aktivitet. Vi kommer i projektet att kombinera data från bördighetsförsöken med data från mekanistiska och kvantitativa laboratorieförsök, samt med marksystemmodellering. Vi ska även undersöka korrelationen mellan NIR-spektra och mineralogin i bördighetsförsöken. Faller detta väl ut, planerar vi att tillämpa NIR-spektroskopin på jordprov från Miljöövervakningen av jordbruksmark, för att tillverka en rikstäckande karta som visar var kaliumkrävande jordbruksjordar respektive jordar med hög inneboende K-levererande förmåga finns.


Summary translation

The overall objective is to contribute to the development of sustainable agricultural production systems in terms of nutrient management with main emphasis on K in ley dominated systems. Delivery of K from soil primary minerals by weathering is possibly crucial to sustained productivity. A first attempt has been made to quantify K weathering by using long-term field experiments in southern Sweden and the soil weathering model PROFILE. To come further there is a need for improved data that better describe the kinetics of mineral weathering in agricultural soils. This include characterisation of soil mineralogy and chemistry related to K, a better understanding of the K-dynamics in the soil–plant system including sources and sinks, e.g. fixation, and the effect of root distribution and root activity. We will combine field experimental data with mechanistic and quantitative laboratory studies, soil systems simulation modelling and GIS based maps for spatial extrapolation. Maps, e.g. from the environmental monitoring of arable soils, will be utilised and complemented by NIR to get an estimate of the clay mineralogy nationwide.

EPrint Type:Project description
Location:Department of Soil Science,
Box 7014   
SE-750 07 Uppsala
ingrid.oborn@mv.slu.se
Keywords:weathering, PROFILE, long-term field experiments, GIS, NIR
Subjects: Soil > Nutrient turnover
Research affiliation: Sweden > Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) > Department of Soil and Environment
Research funders: Sweden > Formas
Sweden > Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) > Ekoforsk
Project ID:Formas: 2004-0478
Start Date:1 July 2004
End Date:31 December 2007
Deposited By: Fredriksson, Pelle
ID Code:7142
Deposited On:13 Mar 2006
Last Modified:20 Aug 2009 14:30

Repository Staff Only: item control page