home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Gemensamt lärande inom lokala distributionsnät, en drivkraft för ökad hållbarhet i lantbruket?

{Project} Gemensamt lärande inom lokala distributionsnät, en drivkraft för ökad hållbarhet i lantbruket? [Learning in Local distribution systems, a driving force for sustainable development in agriculture?] Runs 2004 - 2007. Project Leader(s): Geber, Ulrika, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

Full text not available from this repository.


Summary

En viktig förutsättning för utvecklingen av en socialt, ekonomiskt och ekologiskt mer hållbar livsmedelsproduktion är ökad samverkan mellan aktörerna (producenter, mellanled och konsumenter) som har olika perspektiv och intressen inom livsmedelssektorn. Samverkan över aktörsgränserna kan ses som en ömsesidig kunskapsutveckling där aktörerna tillsammans lär sig behärska livsmedelssystemet som helhet. För den enskilde lantbrukaren kan det ge möjlighet till ökad lönsamhet och minskad ekonomisk sårbarhet. En mer mångfunktionell driftform kan även ha en positiv effekt på lantbrukets sociala uthållighetsbrister. Ökad kunskap om förutsättningarna för livsmedelsproduktionen, spårbarhet och möjlighet att påverka produktionen är även ett sätt att svara upp mot ökade krav på livsmedelssäkerhet bland konsumenter.
Småskaliga livsmedelssystem, där producenter, konsumenter och andra aktörer kan mötas och samtala är speciellt viktiga för det ekologiska lantbruket. Här kan lantbrukarna kommunicera de delvis omätbara mervärden som skapas i denna typ av produktion vilket ökar möjligheterna att få ut ett högre pris för produkterna. Konsumenter och eventuella ”mellanled” kan rikta frågor, klagomål och önskemål direkt till producenterna. Dessa möten kan ses som ett ömsesidigt lärande mellan berörda aktörer. Hypotesen i forskningsprojektet är att mötena ger de medverkande kunskap om under vilka villkor och förutsättningar andra verksamheter som bygger upp systemet bedrivs. Detta kan leda till att berörda aktörer anpassar sina handlingar till den ökade förståelsen för systemet och dess enskilda delar. Med utgångspunkt i fyra lokala distributionssystem för ekologiska livsmedel (med 0-2 mellanled) ska forskningsprojektet: 1) klarlägga mötenas betydelse för kunskapsutbytet och lärandet mellan aktörer; 2) generera kunskap om hur lärandet påverkar de medverkande aktörerna i deras verksamhet; 3) värdera om sådana förändringar påverkar lantbrukets sociala, ekonomiska och ekologiska bärkraft. Forskningsprojektet är tvärvetenskapligt med både samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga angreppssätt, och ska pågå i tre år. De forskningsmetoder som används är både kvalitativa (djupintervjuer och deltagande observationer ligger till grund för analysen av lärandet) och kvantitativa (beräkningar av diversitet och landskapsheterogenitet samt material- och växtnäringsbalanser på de utvalda gårdarna. Utifrån resultatet av projektet finns förutsättningar att i nästa steg undersöka möjligheten att skala upp systemen med bibehållna kvalitetsaspekter av lärandet.


Summary translation

The hypothesis of the research project is that actors involved in local food systems are gaining knowledge about the activities that make up the system through meetings (interpersonal communication) and that they change and adapt their activities to their growing knowledge. The aim of the research project is 1) to explore the importance of the interpersonal communication among actors within local food systems with regard to their learning; 2) to generate knowledge of how the learning affects the activities of the actors; 3) to evaluate if changes in activities will affect the social, economical and environmental sustainability of the food production. The research project is interdisciplinary, using approaches from natural as well as social science and will continue for three years. The research methods will be both qualitative (using in-depth interviews and participant observations as a base for analysis of learning qualities) and quantitative (calculations of landscape heterogeneity and diversity, material flow analysis and plant nutrient balances).

EPrint Type:Project description
Location:Centre for Sustainable Agriculture, CUL
P.O. Box 7047
SE-750 07 Uppsala
ulrika.geber@cul.slu.se
Keywords:interdiciplinary,interpersonal communication, in-depth interviews, participant observations, landscape hetrogenity, diversity, material flows, plant nutrient balances, tvärvetenskap, djupintervjuer, deltagande observationer, materialflöden, växtnäringsbalanser, diversitet, landskapsheterogenitet
Subjects: Knowledge management > Research methodology and philosophy > Systems research and participatory research
Research affiliation: Sweden > Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) > CUL - Centre for Sustainable Agriculture
Research funders: Sweden > Formas
Project ID:2004-0565
Start Date:1 July 2004
End Date:30 June 2007
Deposited By: Fredriksson, Pelle
ID Code:7134
Deposited On:26 Mar 2008
Last Modified:20 Aug 2009 14:30

Repository Staff Only: item control page