home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Mjölkkor anpassade för ekologisk produktion

{Project} Mjölkkor anpassade för ekologisk produktion. [Dairy cows adapted for organic production.] Runs 2004 - 2007. Project Leader(s): Strandberg, Erling, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

Full text not available from this repository.


Summary

Ekologisk mjölkproduktion skiljer sig från den konventionella med avseende på brukarnas attityder och kraven från det ekologiska regelverket (fodermedel, utevistelse, medicinering). Som ett resultat av detta får man också en annan relation mellan insatser och kostnader. Korna har hittills hämtats från SRB och SLB, dvs. samma djur som avlats för de konventionella besättningarnas behov. Ger de bästa tjurarna i seminaveln också de bästa döttrarna i den ekologiska produktionen? En färsk avhandling vid institutionen för husdjursgenetik (SLU) visar att genotyp x miljösamspel även finns inom den konventionella produktionen, om än av varierande och för de vanligaste miljöerna inte så stor betydelse. Analyser av samspel mellan genotyp och ekologisk respektive konventionell produktion saknas i litteraturen. Mellan länder med främst betesbaserad produktion och länder med mer koncentratbaserade foderstater har dock betydande skillnader i rangordning mellan samma tjurar noterats. Genom att jämföra dottergrupper efter samma tjurar i ekologisk respektive konventionell produktion kan vi få svar på om det finns några mätbara skillnader mellan hur samma genotyper uttrycks i de båda miljöerna för de egenskaper som registreras i kokontrollen. Detta har betydelse för vilken typ av avelsvärdering vi kan använda oss av – ett avelsvärde oavsett produktionsmiljö eller separata avelsvärden? En genomgripande analys av data från kokontrollen ger också information om egenskapsnivåer och om ev. skillnader i inom- och mellanbesättningsvariation mellan de båda systemen. Sådan produktionsstatistik saknas idag. Resultaten från detta projekt är en viktig del i utformningen av en avelsstrategi med inriktning på behoven i den ekologiska mjölkproduktionen.


Summary translation

Organic and conventional milk production may differ in several aspects, both with respect to the farmers’ attitudes and the rules and regulations governing the production. This may affect the relation between input, costs and output. Cows for organic production have so far been recruited from Swedish Red and White (SRB) or Swedish Holstein (SLB) breeds, i.e. animals that have been bred for conventional production.
Do the best bulls in conventional production give the best daughters for organic production? A recent study at our department has shown that there is genotype by environment interaction (GxE) even among environments within the conventional production, albeit of varying size and for most environments little consequence. Analyses of GxE between conventional and organic production are lacking. However, between countries with pasture-based production and countries with more concentrate-based feeding, substantial reranking of bulls for production traits have been found. By comparing daughter groups after bulls in both conventional and organic herds, we can see whether there is GxE for the traits recorded in milk production recording, i.e. milk production, fertility, health, longevity etc. This is important for deciding whether we can have one breeding value regardless of the environment or if we need separate breeding values for conventional and organic production. An analysis of production recording data will also give information about differences in levels and variation among the systems. Such statistics are currently unavailable. The results from this project is an important part in the development of a breeding program focussed on the needs of the organic milk production.

EPrint Type:Project description
Location:Animal Breeding and Genetics
P.O. Box 7023
SE-750 07 Uppsala
Erling.Strandberg@hgen.slu.se
Keywords:genotype by environment interaction, GxE, production trail, breeding value, breeding program, genotyp x miljösamspel, avelsvärde, avelsstrategi
Subjects: Animal husbandry > Production systems > Dairy cattle
Animal husbandry > Breeding and genetics
Research affiliation: Sweden > Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) > Department of Animal Breeding and Genetics
Research funders: Sweden > Formas
Project ID:2004-0538
Start Date:1 July 2004
End Date:30 June 2007
Deposited By: Fredriksson, Pelle
ID Code:7151
Deposited On:27 Mar 2008
Last Modified:20 Aug 2009 14:30

Repository Staff Only: item control page