home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Mikronäringshushållning i ekologiska system: Hur kan vi nyttja lokala och platsspecifika förutsättningar för hållbar växt- och djurproduktion med hög produktkvalitet?

{Project} Mikronäringshushållning i ekologiska system: Hur kan vi nyttja lokala och platsspecifika förutsättningar för hållbar växt- och djurproduktion med hög produktkvalitet? Runs 2002 - 2009. Project Leader(s): Öborn, Ingrid; Bertilsson, Jan; Hillier, Stephen; Watson, Christine and Wivstad, Maria.

Full text not available from this repository.


Summary

Efterfrågan på ekologiska produkter har ökat kraftigt under senare år. Dessutom kan en ökad medvetenhet om klimatfrågan förväntas öka efterfrågan på lokala produkter. Som ett led i en fortsatt utveckling av den ekologiska produktionen finns ett stort behov av att fokusera på hur man bäst kan optimera kvaliteten på mat och foder. Detta projektet vill bidra till att skapa kunskap om mikronäringsinnehållet i ekologiska produkter och hur man kan styra (optimera) det genom val av odlingsplats, gröda, odlingsmetoder etc. Med mikronäringsämnen menar vi här ämnen som i små mängder är livsnödvändiga för växter och/eller djur, t ex Co, Cu, Fe, Mo, Mn, Ni, Se och Zn. Nationella data från miljöövervakningen av åkermark och grödor kommer att användas för att välja ut områden och jordar med olika egenskaper och modermaterial och med olika förutsättningar att leverera mikronäringsämnen till växter. Studier kommer att göras i långliggande odlingssystem- och gödslingsförsök i Sverige och Skottland, på ekologiska gårdar samt i växthus (kontrollerade grödförsök) och laboratorier (markkemiska och markbiologiska experiment). Mikronäringsbalanser kommer att beräknas för olika regioner och ekologiska produktionsinriktingar inklusive lokala resurser (näringskällor) och möjliga lokala samverkanssalternativ, vilka kommer att tas fram och diskuteras i fokusgrupper.


Summary translation

There has been a significant increase in demand for organic products in recent years. In addition, climate change conscious consumers show preference for local products with low food miles. As part of the continued development of organic production, there is a specific need to focus on how best to optimise food and feed quality. The planned research is designed to provide information regarding the optimum essential micronutrient profile of organic products. It will contribute to the development of sustainable management strategies for organically managed systems. The potential of utilizing site specific properties, common and novel herbage species (to be used as forage crops for ruminants) will be investigated together with options for local micronutrient (re)cycling. Micronutrients here refer to elements being essential in small amounts for plants and/or animals (e.g. Co, Cu, Fe, Mo, Mn, Ni, Se and Zn). National monitoring data will be used to select areas with contrasting soils. Studies will be carried out in selected long-term fertility and crop rotation experiments and on organic farms as well as in green houses (controlled crop studies) and laboratories (soil chemical/biological studies). Micronutrient budgets will be estimated for farm types and regions including local nutrient sources and local options for partnerships between farms and between farms and local enterprises/communities will be explored in focus groups.

EPrint Type:Project description
Location:Department of Soil Sciences
Box 7014
750 07 Uppsala
ingrid.oborn@mv.slu.se
Keywords:micronutrients, geochemistry, herbage crops, forage quality, local nutrient management strategies
Subjects: Knowledge management > Research methodology and philosophy > Systems research and participatory research
Farming Systems > Farm nutrient management
Research affiliation: Sweden > Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) > Department of Crop Production Ecology
Sweden > Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) > Department of Animal Nutrition and Management
Sweden > Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) > Department of Soil and Environment
UK > Scottish Rural Colleges (SRUC - previously SAC)
Research funders: Sweden > Formas
Start Date:1 January 2002
End Date:31 December 2009
Deposited By: Fredriksson, Pelle
ID Code:13496
Deposited On:12 May 2008
Last Modified:05 Mar 2010 12:55

Repository Staff Only: item control page