home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Kvantifiering av mineralvittringens bidrag till grödornas kaliumförsörjning på olika typer av jordbruksmark

{Project} Kvantifiering av mineralvittringens bidrag till grödornas kaliumförsörjning på olika typer av jordbruksmark. [Cycling of plant nutrients, quantification of the contribution of mineral weathering to the supply of potassium to plants on different types of agricultural land.] Runs 2002 - 2004. Project Leader(s): Öborn, Ingrid, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

Full text not available from this repository.


Summary

Den fortlöpande leveransen av växtnäringsämnen, genom vittring av markens mineral, är av största betydelse för att ekologiska och övriga odlingssystem med sparsam användning av gödselmedel ska kunna bli uthålliga. För att undvika förluster av närsalter i mer intensiva odlingssystem är det även viktigt att joner tillförda genom gödsling balanseras mot de mängder som frigörs genom vittring, så att proportionerna mellan de totalt tillförda mängderna av olika ämnen överensstämmer med grödornas behov. På grund av tillgången till kommersiella gödselmedel har forskningen kring markmineralens förmåga att levera växtnäring genom vittring länge varit eftersatt. I och med att vi nu ser ett ökat intresse för ett jordbruk med en minskad användning av insatsmedel är den växt- och fältrelaterade vittringsforskningen i högsta grad aktuell. Negativa kalium-balanser har rapporterats från vallintensiva ekologiska odlingssystem i flera europeiska länder. I dessa system är en kontinuerlig leverans av kalium genom mineralvittring av stor betydelse för en bevarad produktionsförmåga. Det övergripande målet i föreliggande projekt är att kvantifiera bidraget av kalium från mineralvittring till grödornas upptag i några olika svenska jordbruksjordar med varierande modermaterial (textur, mineralogi, pH, halten organiskt material etc). Vi kommer att använda både experimentella data och matematisk modellering. Grunden för studien blir SLU:s långliggande bördighetsförsök, som lades ut 1957. Växtnäringsbalanser för kalium kommer att beräknas i två olika växtföljder, med respektive utan kreaturshållning. Dessutom kommer tidstrender i markens olika kaliumförråd att undersökas och vittringen att uppskattas med hjälp av modellberäkningar (PROFILE) och experimentella data. Projektet ska ge grundläggande kvantitativ kunskap om den potentiella kaliumvittringshastigheten i olika jordar och klimatregioner. Beräknade kaliumvittringshastigheter kan användas som en källa till växttillgängligt kalium i rådgivningsmodeller för en hållbar växtnäringshushållning.


Summary translation

Research into the ability of soil minerals to deliver plant nutrients by weathering has long been neglected since commercial fertilizers have been available. In organic agriculture, weathering is again of interest. Negative potassium balances have been reported from grassland-intensive organic agricultural systems in several European countries. The project shall quantify the contribution of mineral weathering to the potassium uptake of crops in a number of different Swedish agricultural soils and different climatic regions. Plant nutrient balances shall be calculated in two different rotation systems, with and without livestock. Weathering is estimatad by model calculations and experimental data. The results can be used as the basis for advisory models for sustainable plant nutrient management.

EPrint Type:Project description
Location:Department of Soil Sciences, SLU
P.O. Box 7014
SE-750 07 Uppsala
Ingrid.Oborn@mv.slu.se
Keywords:experimentella data, matematisk modellering, växtnäringsbalans, tidstrend, model calculations, experimental data, plant nutrient balances, nutrient management
Subjects: Soil > Nutrient turnover
Research affiliation: Sweden > Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) > Department of Soil and Environment
Research funders: Sweden > Formas
Project ID:2001-2151
Start Date:1 January 2002
End Date:31 December 2004
Deposited By: Fredriksson, Pelle
ID Code:7286
Deposited On:26 Mar 2008
Last Modified:20 Aug 2009 14:30

Repository Staff Only: item control page