home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Pollinering och kontroll av skadegörare i ekologiska klöverfröodlingar - effekter av diversifiering på fält- och landskapsnivå

{Project} Pollinering och kontroll av skadegörare i ekologiska klöverfröodlingar - effekter av diversifiering på fält- och landskapsnivå. Runs 0007 - 0009. Project Leader(s): Bommarco, Riccardo and Wallenhammar, Ann-Charlotte.

Full text not available from this repository.


Summary

Tillgång till ekologiskt odlat utsäde av klöver utgör en flaskhals för ekologisk odling. Otillräcklig pollinering och angrepp av insektsskadegörare kan begränsa skörden. Genom att förändra odlingstekniken i det odlade fältet kan man förbättra viktiga ekosystemtjänster såsom pollinering och biologisk kontroll. En uthållig och stabil förvaltning av ekosystemtjänster kräver dock även ett landskapsperspektiv. Projektet kommer, för att säkra en hög och stabil skörd av ekologiskt odlad klöverfrö, att utveckla odlings- och förvaltningsstrategier på fält- och landskapsnivå. På fältnivå undersöker vi om pollinationen förbättras när de pollinerande insekterna tillförs en tidigt blommande resurs till den sent blommande klövern. Vi utför dessa försök i två olika landskapstyper som vi sedan tidigare vet har olika mångfald och artsammansättning av pollinerande insekter och naturliga fiender till skadegörare: heterogena och homogena intensivt odlade landskap. I varje landskap etablerar vi fält med en tidigt blommande gröda (höstraps) och/eller en sent blommande gröda (klöver). I varje fält utför vi en rad studier på pollinering och biologisk kontroll i klöver. Vi undersöker artsammansättning och antal av blombesökande insekter, humlor populationstillväxt, angrepp av fröätande vivlar och deras naturliga fiender. Vi utför pollineringsexperiment i röd- och vitklöver och mäter skördens storlek och kvalitet Projektet är ett samarbete mellan SLU, Hushållningssällskapen (HS) och Lunds universitet


Summary translation

Access to organically cultivated clover seeds for sowing is a bottleneck in organic farming. Incomplete pollination and pest insects can seriously limit yield. Enhancement of key ecosystem services, such as pollination and biological control, can be obtained by altering cultivation practice at the field scale. A sustainable and complete management strategy, however, also requires a landscape perspective. The project will develop management strategies for securing organic clover seed production at both the field and landscape scale. At the field level we test if providing an early flower resource to the late flowering clover will enhance pollination and biological control. We perform this experiment in two contrasting landscape types that harbour different pollinator and natural enemy species pools; heterogeneous landscapes with large proportions semi-natural habitats, and homogeneous intensively cultivated landscapes. In each landscape we establish fields with early (winter rape seed) and/or late flowering crop (clover). In each field we perform a series of studies on pollination and biological control. We assess flower visiting pollinator species richness and community composition, bumble bee population growth, attack of seed eating weevils and their natural enemies. We perform pollination experiments in red and white clover, and measure crop yield and quality. The project is a collaboration between SLU, Hushållningssällskapen (HS) and Lund University.

EPrint Type:Project description
Location:Department of Ecology, SLU
Box 7044
750 07 Uppsala
Riccardo.Bommarco@ekol.slu.se
Keywords:ekosystemtjänst, biologisk kontroll, pollinering, mångfald, fröodling, ecosystem serviceses, biological control, pollination, diversity, seed production
Subjects: Crop husbandry > Crop health, quality, protection
Crop husbandry > Production systems > Pasture and forage crops
Environmental aspects > Biodiversity and ecosystem services
Research affiliation: Sweden > University of Lund
Sweden > The Rural Economy and Agricultural Societies
Research funders: Sweden > Formas
Start Date:1 January 0007
End Date:31 December 0009
Deposited By: Fredriksson, Pelle
ID Code:13495
Deposited On:12 May 2008
Last Modified:05 Mar 2010 12:55

Repository Staff Only: item control page