home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Samverkan mellan mångformig djurhållning och lokal foderproduktion

{Project} Samverkan mellan mångformig djurhållning och lokal foderproduktion. [The synergy of diverse animal husbandry and local feed cropping.] Runs 2002 - 2004. Project Leader(s): Ciszuk, Paul, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

Full text not available from this repository.


Summary

Projektets syfte är att studera och utveckla ett system där nötkreatur, höns och gäss använder samma artrika bete i jämförelse med ett konventionellt betessystem med enbart nötkreatur. Vi tror att det kan finnas synergieffekter, som gör att avkastningen mätt som mängden producerat animaliskt protein per arealenhet kan öka vid ett sådant sambete. Vi vill också se om gässen kan hjälpa till att skydda hönsen mot hök och kontrollera förekomsten av vissa parasiter och sjukdomsalstrande bakterier hos höns och nötkreatur. Projektet är planerat som ett doktorandprojekt.
Formas har beviljat medel för två projektår. Kompletterande medel söks hösten 2002. Inledningsvis sätter vi år 2002 upp ett förberedande försök på Ekhaga försöksgård med två kvigor, 120 betesvana gamla höns och 10 gäss. Syftet är att få erfarenhet ifråga om lämplig stängselteknik, fållstorlek, rotationstid, betesputsning osv. inför större jämförande försök. Samtidigt skall vi pröva om hönsens betesintag kan beräknas utifrån analys av vad de har i krävan. År 2003 och 2004 skall sambetessystemet jämföras med rent nötkreaturssystem. Det blir två försöksled upprepade på tre gårdar (Ekhaga, Bodarna och Hånsta Östergärde): Led 1: Tre ettåriga ungnöt betar före 300 värphöns och 20 gäss under cirka fyra månader. Försöksytan (ca 1,5 ha) betas med tre/fyra rotationer per år. Hönsen bor i vagnar där de utfodras med hel säd, koncentrat och snäckskal. Gässen går in på betet i slutet av juli och tillskottsutfodras endast vid slutet av betesperioden. Led 2: Tre ettåriga ungnöt betar på en intilliggande yta av samma storlek och med så långt möjligt samma vegetation. Man håller samma rotationshastighet på betet som i led 1. Betet på Bodarna är ett permanent bete med den naturliga flora som uppkommit efter mer än 10 års nötbete medan betet på Ekhaga och Hånsta Östergärde kommer att vara första respektive andra årets vall efter artrik insådd. Förändringar i betets kvalitet kommer att mätas på provytor genom beståndshöjd, betesmassa, bladyteindex, botanisk sammansättning samt innehåll av råprotein, fiber, socker och råfett. Betets smältbarhet för nötkreaturen mäts med VOS-metoden. Hönsens betesintag beräknas med hjälp av den metodik som utvecklats första försöksåret. Smaklighet och näringsvärde för höns beräknas för arter som cikoria och maskros genom att några höns periodvis hålls i burar för kvantitativ uppsamling av exkrementer. Djurens beteende på betesmarken observeras med avseende på vilka ytor de föredrar och hur höns och gäss samspelar.


Summary translation

The aim of the project is to study and develop mixed grazing systems at pastures rich in plant species with cattle, geese and layers within the framework of diverse animal husbandry production. The project is designed for a doctoral student working over four years. The first year (2002) a system will be set up where 120 old layers and 10 geese will graze after two beef cattles. It will give pilot information on the practical way to run bigger trials in year two and three, but will also provide hens for the measurements on palatability and digestibility of the various plant species of the actual grassland. It will also be the base for a method study on the possibility to use analyses of crop content for quantitative estimates of the intake and selection of herbage. The pilot system will also be used in the design of a program for control of salmonella, avian tuberculosis and parasites in the digestive tract. In the second and third year mixed grazing will be compared to grazing with cattle only. The experiments comprise two treatments i.e. 1) Three one year old steers will graze together with 300 layers and 20 geese for about three months during two consecutive years. A pasture of about 1.5 hectares rich in plant species will be selected for the study. The pasture area will be strip grazed with three to four rotations per season. The layers will have whole grains, shells and a concentrate of appropriate composition and lib. The geese will enter the trial at the end of July. No supplements will be fed to the geese, except for the last month on pasture when 50 % of the calculated requirement will be fed as concentrate. 2) Three one year old steers will graze on an adjacent pasture of the same size and, as far as possible, with the same botanical composition as in treatment 1. Grazing management will be as in treatment 1. Both years the treatments will be repeated on three locations. We have the hypothesis that mixed grazing with cattle and poultry will, due to synergetic interactions, give a higher animal production per hectare than when mono-grazing with cattle is applied. The growth of beef cattle and geese and egg production will be parameters. The geese might work as guards against predators of the layers e.g. the hawk. Measurements on the pasture includes estimations of herbage mass, sward height, leaf area index on selected plots, botanical composition, crude protein content, digestibility in vitro and content of fibre, sugars and ether extract. Studies of animal behaviour will give information on preferred grazing areas and interactions between animals. The herbage intake of the layers will be estimated periodically by means of the technique developed during the first year. The fourth year of the project will be reserved mainly for compilation of results and writing a thesis. SLU and external funds will be asked for financing of the third and fourth project years.

EPrint Type:Project description
Location:Department of Animal Nutrition and Management
Kungsängen Research centre
SE-753 23 Uppsala
paul.ciszuk@huv.slu.se
Keywords:mixed grazing, cattle, geese, layers, sambete, nötkreatur, höns, gäss
Subjects: Animal husbandry > Production systems
Research affiliation: Sweden > Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) > Department of Animal Nutrition and Management
Research funders: Sweden > Formas
Project ID:2001-1795
Start Date:1 January 2002
End Date:31 December 2004
Deposited By: Fredriksson, Pelle
ID Code:7276
Deposited On:25 Mar 2008
Last Modified:20 Aug 2009 14:30

Repository Staff Only: item control page