home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Den gröna gården – en ekologisk gård självförsörjande med energi från förnybara källor

{Project} Den gröna gården – en ekologisk gård självförsörjande med energi från förnybara källor. Runs 2007 - 2009. Project Leader(s): Hansson, Per-Anders; Nordberg, Åke and Palm, Ola.

Full text not available from this repository.


Summary

Ungefär 60% av den energi (ca 600 GWh) som används på de ekologiska gårdarna är för närvarande av fossilt ursprung. Detta överensstämmer inte med den ekologiska grundtanken om uthållig produktion baserad på lokala kretslopp, ger minskad lönsamhet när priserna på fossil energi stiger, och kan dessutom bidra till ett minskat förtroende för de ekologiska varumärkena. Arbetets mål är att beskriva och analysera systemlösningar som gör det möjligt för ekologiska gårdar med olika driftinriktning att bli självförsörjande med förnybar energi. Systemen ska ha en optimal energibalans, minimera miljöbelastning och markanvändning samtidigt som de uppfyller gårdens behov av el, drivmedel och värme till en rimlig kostnad. Utvecklingen är snabb inom energiområdet och det finns nu teknik tillgänglig för småskalig produktion av el, drivmedel och värme. System baserade på sol- och vindkraft reducerar inte arealen användbar för matproduktion, men kan inte leverera energi kontinuerligt. Mikroturbiner, gasmotorer och stirlingmotorer kan kontinuerligt producera el och värme från egenproducerad biomassa. Studien baseras på livscykelanalys(LCA)-metodik och en systemanalytisk beräkningsmodell som bygger på gränssnittet i Simulink/Matlab. Monte Carlo simulering används för att analysera effekter av osäkerheter i indata. Tids- och händelsestyrd simulering utnyttjas för att analysera olika systemlösningars möjligheter att uppfylla det varierande el- och värmebehovet för gårdens olika processer.


Summary translation

Approximately 60% of the energy (ca 600 GWh) used at organic farms is fossil based. This does not correspond to the organic fundamental on sustainable production based on local supply chains, decreases the profitability if the fossil energy prices increase, and may also result in a decreased credibility for the organic brands. The aim of the work is to describe and analyse system solutions with a potential to make an organic farm self-supplying with energy from renewable sources. The systems should have an optimised energy balance and minimise the environmental load and land use. They should also supply electricity, vehicle fuels and heat to a reasonable cost. The progress is fast in the energy area and technique is now available for small scale production of electricity, vehicle fuels and heat. Systems based on solar and wind power do not reduce the area useful for food production, but the production is dependent on daylight and wind conditions. Micro turbines, gas engines and stirling engines can produce electricity and heat from biomass at all conditions. The study is based on life cycle analysis(LCA) methodology and a system analyses calculation model in Simulink/Matlab. Monte Carlo simulation is used to quantify the effects of uncertainties in input data. Continuous and discrete event simulation are utilised to analyse the potential for the studied system solutions to handle the variations in electricity and heat demand normally occuring at an organic farm

EPrint Type:Project description
Location:Department of Biometry and Engineering
Box 7032
750 07 Uppsala
per-anders.hansson@bt.slu.se
Keywords:förnybar energi, självförsörjning, Livscykelanalys, energianalys, energy from reneble sources, local maintainace, LCA, energy analysis
Subjects: Knowledge management > Research methodology and philosophy > Systems research and participatory research
Farming Systems
Research affiliation: Sweden > Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) > Department of Biometry and Engineering
Sweden > Swedish Institute of Agricultural and Environmental Engineering JTI
Research funders: Sweden > Formas
Start Date:1 January 2007
End Date:31 December 2009
Deposited By: Fredriksson, Pelle
ID Code:13497
Deposited On:12 May 2008
Last Modified:05 Mar 2010 12:57

Repository Staff Only: item control page