home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Organiska restprodukters effekt på genetisk och metabolisk diversitet hos kväveomsättande markmikroorganismer

{Project} Organiska restprodukters effekt på genetisk och metabolisk diversitet hos kväveomsättande markmikroorganismer. [The effect of organic residues on the genetic and metabolic diversity of soil microorganisms in the nitrogen cycle.] Runs 2002 - 2006. Project Leader(s): Hallin, Sara, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

Full text not available from this repository.


Summary

I ekologiskt lantbruk accentueras betydelsen av markens mikroorganismer för åkermarkens långsiktiga produktionsförmåga. Projektets mål är att karaktärisera det mikrobiologiska tillståndet i åkermark, behandlad med kompost och rötrester från organiskt hushållsavfall, genom att relatera den genotypiska diversiteten hos några utvalda bakteriesamhällen i marken med deras aktivitet och metaboliska diversitet. Bakteriernas gener ska användas för att ge ett ”fingeravtryck” för olika jordprover samtidigt som bakteriernas aktivitet mäts. Efter gödsling med bl.a. kompost och rötrester ska vi leta efter förändringar. Två bakteriegrupper – nitrifierare och denitrifierare – har valts ut att representera bakterierna, eftersom de har två olika ekologiska nischer. En allt större areal åkermark odlas idag ekologiskt. Samtidigt ökar källsorteringen av sopor, och därmed ökar också tillgången på kompost och rötrester. Dessa produkter kan vara intressanta som gödselmedel för att komplettera t.ex. stallgödsel. På så sätt sluts också kretsloppen mellan stad och land och växtnäring och mullämnen återförs till åkermarken. Effekterna av dessa restprodukter på mikroorganismerna känner vi inte till. Negativa effekter av vissa organiska restprodukter på mikrobiell aktivitet har påvisats, men vi vet inte om diversiteten minskar, om populationerna förändras och om detta har någon betydelse för bibehållandet av bördig mark.


Summary translation

In organic agriculture, soil microorganisms are important for the long term productivity of arable land. Today we do not know what effects compost and anaerobic digestion residues have on the soil microorganisms. The project shall ascertain whether diversity is reduced and whether populations change, and whether this has any significance for the maintenance of soil fertility. The researchers have selected two representative bacterial groups in the soil, nitrifying and denitrifying bacteria, since these have different ecological niches. They are to function as indicator bacteria.

EPrint Type:Project description
Location:Department of Microbiology, SLU
P.O. Box 7025
SE-756 50 UPPSALA
Sara.Hallin@mikrob.slu.se
Keywords:nitrifying bacteria, denitrifying bacteria, ecological nich, diversity, nitrifierande bakterier, denitrifierande bakterier, ekologisk nisch, diversitet
Subjects: Soil > Soil quality > Soil biology
Environmental aspects > Biodiversity and ecosystem services
Food systems > Recycling, balancing and resource management
Research affiliation: Sweden > Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) > Department of Microbiology
Research funders: Sweden > Swedish University of Agricultural Sciences (SLU)
Sweden > Formas
Project ID:2001-2124
Start Date:1 January 2002
End Date:31 December 2006
Deposited By: Fredriksson, Pelle
ID Code:7279
Deposited On:31 Mar 2008
Last Modified:20 Aug 2009 14:30

Repository Staff Only: item control page