home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Browse eprints by Research Funding

Group by: No Grouping | Leaders | Start Date | Document Language
Number of items at this level: 38.

{Project} Användning av kompost för att kontrollera den jordburna sjukdomen korkrot i ekologisk tomatodling. [Management of the soil-borne disease corky root in organic tomato production through the use of compost.] Runs 2005 - 2007. Project Leader(s): Persson, Paula, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

{Project} Efterverkanseffekter av olika system för användning av gröngödslingsgrödor. [Residual effects of various systems for the use of green manure crops.] Runs 2005 - 2007. Project Leader(s): Båth, Birgitta, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

{Project} Etableringsteknik och ogräsreglering i ekologiska utsädesodlingar av vitklöver, rödklöver och gräsfrö. [Establishment and weed management in organic growing of white clover, red clover and grass seed.] Runs 2005 - 2007. Project Leader(s): Andersson, Lars and Wallenhammar, Ann-Charlotte, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU / The Rural Economy and Agricultural Societies .

{Project} Höstraps i en bädd av vitklöver. [Winter oilseed rape established in a living mulch of white clover.] Runs 2005 - 2007. Project Leader(s): Bergkvist, Göran and Börjesdotter, Desirée, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

{Project} Åkerböna samodlad med vårvete som helgrödesensilage till mjölkkor. [Silage of faba beans/spring wheat to dairy cows.] Runs 2005 - 2007. Project Leader(s): Ericson, Lars, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

{Project} Kvävefixering i rödklöverrika vallar, kvantifiering av kväve i hela växten samt kväve utsöndrat från rötter. [Nitrogen fixation in green leys, quantification of total below- and above ground N.] Runs 2005 - 2007. Project Leader(s): Dahlin, Sigrun, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

{Project} Kväveförsörjning av ekologiska höstoljeväxter - en studie av olika kvävekällor, tillförseltidpunkter och myllningstekniker. [Nitrogen supply to organic winter oilseed rape - nitrogen sources, time of application and incorporation techniques.] Runs 2005 - 2007. Project Leader(s): Stenberg , Maria, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

{Project} Kvävemineraliseringsförlopp efter gödsling med organiska gödselmedel vid olika tidpunkter. [The nitrogen mineralization process after application of organic fertilizers at different times of the year.] Runs 2005 - 2007. Project Leader(s): Delin, Sofia and Lindén, Börje, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

{Project} Närproducerade proteinfodermedel och vitaminförsörjning till mjölkkor. [Locally produced protein feeds and vitamin supply for dairy cows.] Runs 2005 - 2007. Project Leader(s): Johansson, Birgitta and Nadeau, Elisabeth, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

{Project} Odlingssystem på ekologiska växtodlingsgårdar: förbättring av växtnäringshushållningen. [Cultivation systems on organic arable farms: improvement of plant nutrient management.] Runs 2005 - 2007. Project Leader(s): Wivstad, Maria, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

{Project} Ogräsreglering i ekologisk odling - en studie av åkermolke. [Weed control in organic farming - a study of perennial sow-thistle.] Runs 2005 - 2007. Project Leader(s): Lundkvist, Anneli, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

{Project} Ogräsreglering i ekologisk odling - en studie av åkermolke (Sonchus arvensis L.). [Weed control in organic farming - a study of sow-thistle (Sonchus arvensis L).] Runs 2005 - 2007. Project Leader(s): Fogelfors, Håkan, Swedish University of Agricultural Sciences .

{Project} Proteinkvalitet och fettsyramönster i hampafrö (Finola, Fin 314). [Protein quality and fatty acids in seed of hemp.] Runs 2005 - 2007. Project Leader(s): Martinsson, Kjell, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

{Project} Snabbare uppkomst och knölutveckling i ekologisk potatisodling genom en utvecklad förgroningsteknik. [Organic potato farming – Investigation of new presprouting techniques to achieve faster emergence and tuber development.] Runs 2005 - 2007. Project Leader(s): Lundin Hagman, Jannie and Andersson, Björn, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

{Project} Sprutteknikens betydelse vid användning av oljor och såpor mot skadegörare i frukt- och bärproduktion. [Influence of application technology on the pest control effect of oil and/or soap in fruit and berry production.] Runs 2005 - 2007. Project Leader(s): Svensson, Sven Axel, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

{Project} Tanniner i vallfodret för ökad kväveeffektivitet i ekologisk mjölkproduktion. [Tanniferous forage for improved nitrogen efficiency in organic dairy production.] Runs 2005 - 2007. Project Leader(s): Eriksson, Torsten, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

{Project} Utveckling av ekologisk utsädesproduktion av vallfrö genom deltagardriven forskning. [Development of organic ley seed production using participatory methods.] Runs 2005 - 2007. Project Leader(s): Björklund, Johanna, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

{Project} Kaliumdynamiken i jordbruksmark: kvantifiering av källor och sänkor och identifiering av jordar (områden) som behöver K-tillskott. [K-dynamics in agricultural soils: quantifying sources and sinks and identifying soils (areas) in need of K-supplementation.] Runs 2004 - 2007. Project Leader(s): Öborn, Ingrid, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

{Project} Optimering av näringsbalansen i ekologisk ägg- och kycklingproduktion. [Optimization of nutritional balances in Swedish organic egg and poultry meat production.] Runs 2004 - 2007. Project Leader(s): Waldenstedt, Lotta, Swedish University of Agricultural Sciencies, SLU .

{Project} Effekter av skorpbrytning på våren i höstsäd. [The breaking of soil crust by spring harrowing in autumn-sown cereals.] Runs 2002 - 2004. Project Leader(s): Myrbeck, Åsa and Rydberg, Tomas, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

{Project} Baljväxtreglering via sortblandningar av rajgräs och vitklöver för ensilage och bete. [Regulation of legumes by mixing different varieties of ryegrass with white clover for silage and grazing.] Runs 2002 - 2004. Project Leader(s): Nilsdotter-Linde, Nilla, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

{Project} Deltagande forskning och nyckeltal på ekologiska gårdar. [Documentation and participatory learning on organic farms.] Runs 2002 - 2004. Project Leader(s): Svanäng, Karin, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

{Project} Ekogris - ett tvärvetenskapligt forskningsprogram inom ekologisk svinproduktion. [Ecoswine - an interdisciplinary research programme within organic pig production.] Runs 2002 - 2004. Project Leader(s): Andersson, Kjell, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

{Project} Ekologisk oljeväxtblandning: beståndsetablering, ogräsreglering och strategier mot spillraps. [Organic production of winter oilseed rape.] Runs 2002 - 2005. Project Leader(s): Wallenhammar, Ann-Charlotte, The Rural Economy and Agricultural Societies .

{Project} Ekologisk vallfröodling. [Organic seed crops of timothy (Phleum pratense), meadow fescue (Festuca pratensis) and red clover (Trifoleum repens).] Runs 2002 - 2004. Project Leader(s): Wallenhammar, Ann-Charlotte, The Rural Economy and Agricultural Societies .

{Project} Icke-kemisk ogräsreglering i radodlade grödor. [Physical weed control in row-grown vegetable crops.] Runs 2002 - 2004. Project Leader(s): Fogelberg, Fredrik, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

{Project} Kaliumdynamiken i ekologisk växtodling med tonvikt på vall. [The dynamics of potassium in organic crop production, with emphasis on leys.] Runs 2002 - 2004. Project Leader(s): Öborn, Ingrid, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

{Project} Åkerböna i samodling med vårvete som helsäd: avkastning och fodervärde. [Field bean (Vicia faba L.) intercropped with spring wheat as whole crop silage: yield and fodder quality.] Runs 2002 - 2004. Project Leader(s): Ericson, Lars, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

{Project} Åkerböna och smalbladig lupin i samodling med stråsäd. [Intercropping of narrow- leafed lupin and field bean with cereals for grazing or whole crop silage.] Runs 2002 - 2004. Project Leader(s): Boström, Ullalena, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

{Project} Knöltillväxt och skördeutveckling hos olika potatissorter i ekologisk odling. [Tuber growth and tuber yield in three different potato cultivars.] Runs 2002 - 2004. Project Leader(s): Hagman, Jannie, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

{Project} Kvalitetsbrödsäd, hög proteinhalt genom kombination av förfrukt och tilläggsgiva av gödselmedel. [Organic production of quality wheat.] Runs 2002 - 2004. Project Leader(s): Wallenhammar, Ann-Charlotte, The Rural Economy and Agricultural Societies .

{Project} Marktäckning med plast i samband med sådd av radodlade grödor. [Soil cover with plastic in connection to sowing of row-cultivated crops.] Runs 2002 - 2004. Project Leader(s): Larsson, Hans, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

{Project} Odlingssystemets ekologi: gröngödsling som mångfunktionellt redskap i grönsaksodling. [The ecology of ghe cultivation system: Green manure as a multifunctional "tool" in vegetable production.] Runs 2002 - 2004. Project Leader(s): Rämert, Birgitta, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

{Project} Putsningens påverkan på N2-fixering, rhizodeposition, växtmaterialkvalitet och nedbrytning av leguminoser. [The effect of cuttings on nitrogen fixation, rhizodeposition, plant material quality and decomposition of legumes.] Runs 2002 - 2004. Project Leader(s): Dahlin, Sigrun, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

{Project} Reglering av kvickrot genom konkurrens och avslagning. [Management of couchgrass by utilising plant competition and cutting.] Runs 2002 - 2004. Project Leader(s): Fogelfors, Håkan, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

{Programme} Ekoforsk: SLU:s program för fältforskning inom ekologiskt lantbruk, Ekoforsk. [SLUs programme for field research projects within organic production, Ekoforsk.] Runs 2002 - 2004.

{Project} Utvärdering av jordblandningar för ekologisk produktion av småplantor. [Evaluation of soil media for organic production of nursery plants.] Runs 2002 - 2004. Project Leader(s): Magnusson, Margaretha, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

{Project} Växtföljd med trädgårds- och jordbruksgrödor där växtresterna återförs som rötrest. [Crop rotation with plant residues returned as biodigestate.] Runs 2002 - 2004. Project Leader(s): Svensson, Gunnar, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

This list was generated on Wed Jun 12 15:59:26 2024 CEST.