home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Reglering av kvickrot genom konkurrens och avslagning

{Project} Reglering av kvickrot genom konkurrens och avslagning. [Management of couchgrass by utilising plant competition and cutting.] Runs 2002 - 2004. Project Leader(s): Fogelfors, Håkan, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

Full text not available from this repository.


Summary

Kvickroten (Elymus repens L., Gould) är på grund av de livskraftiga underjordiska utlöparna det totalt sett mest betydelsefulla ogräset i Sverige. Bekämpning av kvickrot kan göras mekaniskt med upprepad jordbearbetning eller med kemiska bekämpningsmedel. För att minska risken för utlakning av kväve finns ett miljöprogram som uppmuntrar minskad jordbearbetning. Detta i kombination med mindre kostnader för kemisk bekämpning har gjort att bekämpning av kvickrot i dagsläget ofta utförs med glyfosat. Inom ekologiskt jordbruk där kemisk bekämpning inte är tillåten behövs alternativ till jordbearbetning för att minska utlakningsrisken. Inom konventionellt jordbruk finns också en strävan att minska användningen av kemiska bekämpningsmedel vilket gör att behovet av alternativ bekämpningsteknik finns. Konkreta exempel på situationer där kvickrotsbekämpning behöver göras på annat sätt är i fånggröda på hösten efter huvudgröda, i gröngödslingsgröda på ekologiska gårdar och i vattenskyddsområden där kemisk bekämpning inte tillåts, samt i stubbåker på hösten före vårplöjning. Syftet är att undersöka ogräsens populationsdynamiska förändringar och då särskilt i vilken omfattning kvickrot kan hämmas och/eller bekämpas med hjälp av avslagningar tillsammans med konkurrerande gröda. Åkertisteln, en annan perenn ogräsart, kan nämligen framgångsrikt hämmas genom upprepad avslagning i kombination med konkurrens från gröda.


Summary translation

Couchgrass (Elymus repens L., Gould) is overall one of the most important weeds in Sweden due to its pernicious underground runners. Couchgrass can be controlled mechanically by repeated soil tillage or with chemical herbicides. To reduce the risk of leaching of nitrogen, there is an environmental protection programme that promotes reduced soil tillage. This in combination with the lower cost of chemical weed control has meant that at the present time, couchgrass is often controlled using glyphosate.
Within organic farming, where chemical weed control is not permitted, there is a need for alternatives to soil tillage to reduce the leaching risk. Within conventional farming there is also a move to reduce the use of chemical herbicides, which means that there is a need for alternative weed control techniques. Concrete examples of situations where couchgrass control should be carried out in a different way are in catch crops in the autumn after harvest of the main crop, in green manure crops on organic farms, in water protection zones where crop protection chemicals are not permitted and in stubble fields in the autumn before spring ploughing.
The aim of this project is to investigate changes in weed population dynamics and particularly the extent to which couchgrass can be inhibited and/or eliminated with the help of cutting together with competing crops. Creeping thistle, another perennial weed species, can namely be successfully controlled through repeated cutting in combination with competition from the crop.

EPrint Type:Project description
Location:Department of Crop Production Ecology
P.O. Box 7043
SE-750 07 UPPSALA
Hakan.Fogelfors@vpe.slu.se
Keywords:Elymus repens (L., Gould.), cutting regime, competitive crop
Subjects: Crop husbandry > Weed management
Research affiliation: Sweden > Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) > Department of Crop Production Ecology
Research funders: Sweden > Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) > Ekoforsk
Start Date:1 January 2002
End Date:31 December 2004
Deposited By: Fredriksson, Pelle
ID Code:7570
Deposited On:17 Jan 2007
Last Modified:20 Aug 2009 14:30

Repository Staff Only: item control page