home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Etableringsteknik och ogräsreglering i ekologiska utsädesodlingar av vitklöver, rödklöver och gräsfrö

{Project} Etableringsteknik och ogräsreglering i ekologiska utsädesodlingar av vitklöver, rödklöver och gräsfrö. [Establishment and weed management in organic growing of white clover, red clover and grass seed.] Runs 2005 - 2007. Project Leader(s): Andersson, Lars and Wallenhammar, Ann-Charlotte, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU / The Rural Economy and Agricultural Societies .

Full text not available from this repository.

Document available online at: http://ekoforsk.slu.se/en


Summary

För certifierat ekologiskt vallfrö gäller samma krav på renhet och grobarhet som vid konventionell produktion, vilket ställer stora krav på effektiv ogräsreglering. Baldersbrå (Matricaria perforata) och gårdsskräppa (Rumex longifolus) utgör stora problem som ofta föranleder dyrbar handrensning. En väg att komma till rätta med ogräsproblematiken kan vara att förändra etableringstekniken. I dag etableras huvuddelen av vallfröet med 12 cm radavstånd i en skyddsgröda, vilket inte medger radhackning. Vi vill undersöka etablering med olika radavstånd och radhackning i vitklöver, ett fröslag som undersökts i liten omfattning.
Ogräsbekämpning genom avputsning av grödan under fröåret är en metod som provats av några odlare. Effekten av putsningen kan ha stor betydelse för ogräsförekomsten för frövarans renhet. Här behöver effekterna på fröproduktionen undersökas när avputsningar görs vid olika tidpunkter och på olika höjd i vitklöver och i rödklöver.
Vid etablering av gräsfrövallar är insådd i renbestånd under vår/ försommar eller i grönfoderträda en metod som möjliggör putsning under sommaren, vilket minskar mängden höstgroende och övervintrande ogräs. Försök läggs ut i timotej och ängssvingel där olika etableringstekniker och såtidpunkter jämförs. Grödan skördas första fröåret.


Summary translation

Certified seed for organic leys has to meet the same demands for purity and germinability as seed for conventional farming. This calls for very efficient weed control. Matricaria perforata and Rumex longifolius constitute serious problems that must be dealt with by expensive manual weeding. An improved method for establishment of the crop might offer better possibilities to control the weeds. Today, most farmers use a row distance of 12 cm, which does not allow the use of weed hoeing.
In this project we will study the establishment of white clover (Trifolium repens) at different row distances, and the effect of weed hoeing. The establishment of white clover for seed production has been little studied.
Cutting of the crop in the seeding year has been tested by farmers as a weed control measure. The effect of mowing might have great importance for the degree of weed infestation and thus for the purity of the seed. Studies are being conducted on the effect of cutting at different development stages and cutting heights, in both red clover (Trifolium pratense) and white clover.
When establishing grass crops for seed production, sowing in pure stands in spring/early summer or in a green crop fallow makes it possible to cut the crop in summer. Summer cutting reduces the weed emergence in autumn and the number of over-wintering weeds. Different establishment routines and sowing dates are being investigated in timothy (Phleum pratense) and meadow-fescue (Festuca pratensis). The crop is harvested the first seeding year.

EPrint Type:Project description
Location:Department of Crop Production Ecology, SLU
P.O. Box 7043
SE-750 07 Uppsala
Lars.Andersson@vpe.slu.se
ac.wallenhammar@hush.se
Keywords:Putsning, radavstånd, radhackning, insåddsdatum, row distance, weed hoeing, cutting, sowing dates
Subjects: Crop husbandry > Weed management
Research affiliation: Sweden > Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) > Department of Crop Production Ecology
Research funders: Sweden > Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) > Ekoforsk
Start Date:1 January 2005
End Date:31 December 2007
Deposited By: Fredriksson, Pelle
ID Code:7599
Deposited On:31 Mar 2008
Last Modified:20 Aug 2009 14:31

Repository Staff Only: item control page