home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Åkerböna samodlad med vårvete som helgrödesensilage till mjölkkor

{Project} Åkerböna samodlad med vårvete som helgrödesensilage till mjölkkor. [Silage of faba beans/spring wheat to dairy cows.] Runs 2005 - 2007. Project Leader(s): Ericson, Lars, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

Full text not available from this repository.

Document available online at: http://ekoforsk.slu.se/en/


Summary

Intresset för åkerböna (Vicia faba L.) har ökat de senaste åren, både inom konventionell och ekologisk odling. För att nå ett uthålligt växtodlingssystem är ärter och åkerbönor intressanta genom sin kvävefixerande förmåga, inte minst i ekologiska system. Ärter kan drabbas av ärtrotröta om de förekommer för tätt i växtföljden, varför åkerböna är ett alternativ. Att nå mogen skörd med åkerböna kan vara ett problem, utom i de sydligaste delarna av landet. Alternativet är då att skörda den som helsädesensilage, gärna i samodling med spannmål. Syftet med forskningsprogrammet är att ge underlag till optimal skördetid för helsäd av spannmål och åkerböna. Projektet ska också utvärdera grödans fodervärde och avkastning, samt ensilerbarhet. Projektets huvuddel genomförs i fältförsök placerade i Värmland och Västerbotten. I försöken tillämpas fyra skördetider. Förutom avkastning analyseras grödans fodervärde. Andelen blad, stam och baljor, liksom grödans botaniska utvecklingsstadium bestäms också. I forskningsprogrammet ingår också en ensileringsstudie. Fodervärdet hos grödan, både vid skörd och efter ensilering utvärderas.
Inom ekologisk mjölkproduktion finns ett stort behov av hemmaproducerade proteingrödor som komplement till vallfodret. En ökad odling av omväxlinggrödor för att få alternativ till spannmål är också mycket önskvärd. Ett vallfoder av god kvalitet är en förutsättning för ökad användning av närproducerade protein/stärkelsegrödor som tex åkerböna. De högavkastande kornas möjligheter att näringsförsörja sig på 100 % ekologiskt foder tex åkerböna och hur åkerböna på bästa sätt skall användas i utfodringen behöver därför ytterligare belysas. Genomförda odlingsförsök där åkerböna samodlats med vårvete, både i Värmland och Västerbotten har gett betydligt högre skörd än av ärt/havre (9 ton Ts/ha jämfört med 6 ton Ts/ha). Målet för detta projekt är att ta fram underlag för och utforma råd avseende bästa möjliga användning av ekologiskt odlad helgrödesensilage av åkerböna i utfodringen till mjölkkor. I en jämförande utfodringsstudie, omfattande beräkning av konsumtion, foderutbyte, mjölkproduktion, N-effektivitet och mjölksammasättning, utvärderas fyra olika vallensilage/åkerböna-kombinationer. Grovfodret ges i fri tillgång medan kraftfodret ges som en fast begränsad giva.


Summary translation

In organic dairy production there is a great need for locally produced protein crops as a complement to clover/grass-silage. Increased cropping of intermediate crops as an alternative to cereals is also very desirable. High quality clover/grass-silage is a prerequisite to increased use of locally produced protein/starch crops, for instance field beans. Thus, the possibility of high-yielding dairy cows meeting their feed requirements on 100% organic feeds, e.g. field beans, and ways in which field beans could be most effectively used in dairy cow production need to be further investigated.
Crop production experiments using field beans and with spring wheat as a bi-crop, conducted in the counties of Värmland and Västerbotten, have resulted in a harvest of 9000 kg DM/ha compared to 6000 kg DM/ha for pea/oats as bi-crop. The main objective of this project is to investigate the production potential of field beans as whole crop silage in dairy cow feeding. A further objective is to produce extension service material. In the experiment a feeding experiment will be conducted, including feed intake, feed utilization, milk production, N-efficiency and milk composition.
Four different clover-grass-silage/field beans rations will be compared. All forages will be fed ad lib, while the concentrate will be fed at a constant level.

EPrint Type:Project description
Location:Department of Agricultural Research for Northern Sweden, SLU
P.O. Box 4097
SE-90 403 Umeå
lars.ericson@njv.slu.se
Keywords:Vicia faba, feed intake, feed utilization, milk production, N-efficiency, milk composition
Subjects: Animal husbandry > Production systems > Dairy cattle
Animal husbandry > Feeding and growth
Research affiliation: Sweden > Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) > Department of Agricultural Research for Northern Sweden
Research funders: Sweden > Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) > Ekoforsk
Start Date:1 January 2005
End Date:31 December 2007
Deposited By: Fredriksson, Pelle
ID Code:7605
Deposited On:20 Mar 2008
Last Modified:20 Aug 2009 14:31

Repository Staff Only: item control page