home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Utveckling av ekologisk utsädesproduktion av vallfrö genom deltagardriven forskning

{Project} Utveckling av ekologisk utsädesproduktion av vallfrö genom deltagardriven forskning. [Development of organic ley seed production using participatory methods.] Runs 2005 - 2007. Project Leader(s): Björklund, Johanna, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

Full text not available from this repository.

Document available online at: http://ekoforsk.slu.se/en/


Summary

En ökning av ekologisk vallfröodling är betydelsefull för utvecklingen av hela det ekologiska lantbruket i och med skärpningen av kraven på användning av ekologiskt utsäde inom EU. Intresset från odlare är stort samtidigt som många av dem inte har producerat vallfrö tidigare.
Produktion av vallfrö är en specialodling som ställer särskilda krav på bl.a. skörd och efterbehandling. I ekologisk produktion av frö måste dessutom ogräsreglering, växtnäringsförsörjning och skörd ske med delvis nya metoder. Idag är kassationerna större i ekologiska odlingar jämfört med konventionella beroende på en alltför hög inblandning av ogräsfrön som är svåra att rensa bort. Med många nya odlare måste beredskapen för att lösa de problem som uppstår vara hög hos såväl odlare, rådgivare och forskare.
Den övergripande målsättningen med projektet är att förbättra förutsättningarna för ekologisk vallfröodling bl.a. genom att öka odlingssäkerheten och kvaliteten.
Ett deltagardrivet arbetssätt kommer att användas för ge en ökad återkoppling mellan forskningsresultat och praktik samt ge möjlighet att testa idéer och ny kunskap praktiskt för att effektivt utveckla den ekologiska fröodlingen. Den deltagardrivna forskningsgruppen ska identifiera relevanta frågeställningar inom ekologisk utsädesproduktion av timotej, rödklöver, ängssvingel och vitklöver, och definiera vilka metoder och analyser som bör användas för att besvara de identifierade frågorna. I gruppen skall resultaten analyseras och utvärderas. Dessa ligger sedan till grund för förändringar i såväl den egna verksamheten, som för att driva på och medverka till nödvändiga förändringar i det omgivande samhället, så som myndigheters agerande, KRAV-regler, EU-stöd m.m. Gruppen kommer att bestå av cirka 15 ekologiska fröproducenter företrädesvis i Mälar-Hjälmar länen, i Östergötland och Västra Götaland tillsammans med en rådgivare, en rådgivare/forskare och en forskare. Projektet är treårigt med start 2004.


Summary translation

For the future development of organic agriculture it is important to increase organic ley seed production, especially in the view of the increased EU requirements on the use of organic seed. The interest from farmers is great, but only a few have any prior experience of this kind of production. The production places special demands on e.g. harvest and post-harvest treatment. Moreover, to grow seed organically there is need for weed regulation, nutrient supply and harvest with partly new methods. Today the rejection percentage is higher in organic production compared to conventional, due to higher amounts of weed seeds, which are complicated to separate out. With many new growers involved, the preparedness to solve problems has to be high for farmers as well as advisors and researchers.
The main objective with this project is therefore to improve the situation for organic ley seed growers. A participatory approach is used to increase the feedback between research and farming and to test knowledge and new ideas in real situations to improve the development of organic seed production.
In a participatory research group the main problems in relation to the production of major ley seed species will be identified, as will appropriate methods to deal with such problems. The results of inquiries will be analysed and evaluated in the group and will bring about changes on the participating farmers’ own farms, as well as changes in policy.
The group consists of about 15 farmers, advisors and researchers from eastern Sweden. The project started in 2004 and will run for three years.

EPrint Type:Project description
Location:Centre for Sustainable Agriculture
P.O. Box 7047
SE-750 07 Uppsala
Johanna.Bjorklund@cul.slu.se
Keywords:increase feedback between research and farming
Subjects: Crop husbandry > Production systems > Pasture and forage crops
Knowledge management > Research methodology and philosophy > Systems research and participatory research
Research affiliation: Sweden > Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) > CUL - Centre for Sustainable Agriculture
Research funders: Sweden > Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) > Ekoforsk
Start Date:1 January 2005
End Date:31 December 2007
Deposited By: Fredriksson, Pelle
ID Code:7604
Deposited On:31 Mar 2008
Last Modified:20 Aug 2009 14:31

Repository Staff Only: item control page