home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Användning av kompost för att kontrollera den jordburna sjukdomen korkrot i ekologisk tomatodling

{Project} Användning av kompost för att kontrollera den jordburna sjukdomen korkrot i ekologisk tomatodling. [Management of the soil-borne disease corky root in organic tomato production through the use of compost.] Runs 2005 - 2007. Project Leader(s): Persson, Paula, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

Full text not available from this repository.

Document available online at: http://ekoforsk.slu.se/en


Summary

Inom den svenska ekologiska växthusodlingen är tomat den enskilt största kulturen. Den jordburna sjukdomen korkrot, orsakad av svampen Pyrenochaeta lycopersici, utgör det allvarligaste odlingsproblemet. I intensiva produktionssystem eller när samma jord används 3-4 år kan skördereduktionen uppgå till 30-40%. Tidigare forskning har visat att tillförsel av kompost i vissa fall kan hämma växtpatogener och minska sjukdomsangrepp. Tanken med detta projekt är att undersöka möjligheten att hämma korkrot genom att tillföra olika slags komposter, möjliga att framställa utifrån lokala resurser på ekologiska gårdar. 
Vi ska studera komposter gjorda av grönmassa (rödklöver), gödsel respektive trädgårdsavfall och initialt pröva den hämmande förmågan i 10 veckors biotester liksom i fullskaleexperiment  med tomatplantor och P. lycopersici. Förutom visuell gradering av tomatrötterna, skall PCR-teknik användas för att bekräfta angreppen av Pyrenochaeta. 
Vi ska identifiera fysikaliska, kemiska och mikrobiologiska parametrar som indikerar sjukdomshämning hos komposten. 
Vi kommer också att undersöka möjligheten att förstärka komposternas antagonistiska effekt genom tillsats av svampätande nematoder med undersökt och känd preferens för korkrotsvampen. 
Projektet drivs som ett forskarutbildningsprojekt med MSc Hasna Mahbuba Kaniz som doktorand.


Summary translation

Tomato is the dominant crop in organic greenhouse production in Sweden. The soil-borne disease corky root, caused by the pathogenic fungus Pyrenochaeta lycopersici, is the most serious production problem. In intensive production systems or when the soil is reused for three to four years, the yield reduction can reach 30 to 40%. Earlier research has shown that compost can suppress disease development.
The idea of this project is to investigate the possibility to suppress corky root through adding composts produced from local on-farm resources. We will study composts from green manure (red clover), horse manure and garden waste and initially test the suppressive effect in a 10-week bio test together with full-scale experiments with tomato plants and Pyrenochaeta.
We aim to identify physical, chemical and microbiological parameters that indicate disease suppression by the compost. We will also study the possibility to strengthen the antagonistic effect of the composts by adding fungivorous nematodes previously studied in vitro and known to have a preference for the corky root fungus.
The project is a PhD study with MSc Hasna Mahbuba Kaniz as postgraduate student.

EPrint Type:Project description
Location:Dept. of Crop Production Ecology
P.O. Box 7043
SE-750 07 Uppsala
paula.persson@evp.slu.se  
Keywords:Pyrenochaeta lycopersici, visuell gradering, PCR-teknik, lokala resurser, grönmassekompost, stallgödsel, trädgårdsavfall, svampätande nematoder, fältförsök, on-farm resources, green manure, horse manure, garden waste, fungivorous nematodes, bio test, full-scale experiments
Subjects: Crop husbandry > Crop health, quality, protection
Environmental aspects > Biodiversity and ecosystem services
Crop husbandry > Composting and manuring
Research affiliation: Sweden > Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) > Department of Crop Production Ecology
Research funders: Sweden > Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) > Ekoforsk
Start Date:1 January 2005
End Date:31 December 2007
Deposited By: Fredriksson, Pelle
ID Code:7598
Deposited On:22 Feb 2008
Last Modified:20 Aug 2009 14:31

Repository Staff Only: item control page