home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Efterverkanseffekter av olika system för användning av gröngödslingsgrödor

{Project} Efterverkanseffekter av olika system för användning av gröngödslingsgrödor. [Residual effects of various systems for the use of green manure crops.] Runs 2005 - 2007. Project Leader(s): Båth, Birgitta, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

Full text not available from this repository.

Document available online at: http://ekoforsk.slu.se/en


Summary

Lägesrapport 2005: På grund av ojämn och svag uppkomst gick inte nedanstående försök att utvärdera.
Planerat men ej genomfört försök: Gröngödslingsgrödor med kvävefixerande baljväxter tillför lokalt producerat kväve till odlingssystemet och är ett viktigt inslag i växtföljden på gårdar med ekologisk grönsaksproduktion. I Formas projektet "Odlingssystemets ekologi – gröngödsling som mångfunktionellt redskap i grönsaksodling" undersöks olika sätt att ta tillvara kvävet som fixeras i gröngödslingsgrödor och hur detta påverkar växtnäringsförsörjning, populationsdynamiken hos skadegörare och deras naturliga fiender, samt produktkvalitet.
I ett av projektets fältförsök, förlagt till Krusenberg strax söder om Ultuna, studerades under odlingssäsongen 2004 fyra system för användning av gröngödsling; direktnedbrukning, marktäckning samt rötning och kompostering, i ett försök med purjolök som avsalugröda. Tre olika givor tillfördes med marktäckning, rötrest och kompost. Givorna utgick från det direktnedbrukade gröngödslingsledet;
1. samma mängd kväve
2. samma mängd kol
3. uppskattad mängd tillgängligt kväve.
Ett extra marktäckningsled som utgick från en ur praktisk synvinkel lämplig giva ingick också i försöket. För att få en helhetsbild av de olika formerna för användning av gröngödslingsgrödor kommer de olika systemens efterverkanseffekt studeras odlingssäsongen 2005. Friskvikts- och torrsubstansskörd samt kväveupptag kommer att undersökas två gånger under odlingssäsongen i en spannmåls- eller rajgräsgröda.


Summary translation

Due to uneven and weak crop emergence it was not possible to evaluate the project described below.
Planned but not implemented trial: Green manure crops with nitrogen-fixing leguminous plants adds locally produced nitrogen to the cropping system. This is an important element in crop rotations on farms with organic production of vegetables.
Different ways to handle the nitrogen fixated by green manure crops and how this influences the delivery of plant nutrient, population dynamics of pests and their predators and also the product quality were investigated in a project financed by FORMAS "The ecology of cultivation systems. Green manure crops as a multifunctional tool in vegetable growing".
In one of the field-trials, situated south of Ultuna at Krusenberg, four green manure strategies were studied during the growth-season 2004: direct incorporation, mulching, digestion and composting in an experiment with leek for sale. Three different amounts of green manure were added by mulching, digested residue and compost. The amounts were based on the treatment with direct incorporation: 1. the same amount of nitrogen 2. the same amount of carbon 3. the estimated amount of available nitrogen. In the mulch treatment, an amount based on a practical point of view was also included.
In order to get an overall picture of the different strategies to use green manure crops, the residual effects will be studied during the cropping season 2005. Fresh- and dry weights of biomass and uptake of nitrogen will be measured at two times in a cereal crop or in ryegrass.

EPrint Type:Project description
Location:Department of Crop Production Ecology,SLU
P.O. Box 7043
SE-750 07 Uppsala
Birgitta.Bath@vpe.slu.se
Keywords:växtnäringsförsörjning, populationsdynamik, skadegörare, naturliga fiender, produktkvalitet, direkt nedbrytning, marktäckning, kompst, rötrest, purjolök, delivery of plant nutrients, population dynamics of pests, predators, product quality, direct incorporation, mulching, digestion, composting, leek
Subjects: Crop husbandry > Crop health, quality, protection
Crop husbandry > Composting and manuring
Research affiliation: Sweden > Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) > Department of Crop Production Ecology
Research funders: Sweden > Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) > Ekoforsk
Start Date:1 January 2005
End Date:31 December 2007
Deposited By: Fredriksson, Pelle
ID Code:7588
Deposited On:31 Mar 2008
Last Modified:20 Aug 2009 14:31

Repository Staff Only: item control page