home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Ekologisk vallfröodling

{Project} Ekologisk vallfröodling. [Organic seed crops of timothy (Phleum pratense), meadow fescue (Festuca pratensis) and red clover (Trifoleum repens).] Runs 2002 - 2004. Project Leader(s): Wallenhammar, Ann-Charlotte, The Rural Economy and Agricultural Societies .

Full text not available from this repository.


Summary

EU föreskriver att allt utsäde som används inom ekologisk produktion ska vara ekologiskt producerat år 2004. Produktion av ekologiskt vallfrö är en förutsättning för fortsatt utveckling och tillväxt av det ekologiska lantbruket där vallarna och gröngödslingsgrödorna är betydelsefulla. Den traditionella fröproduktionen omfattar idag cirka 12 700 ha med timotej som det dominerande fröslaget. I Sverige finns en lång fröodlingstradition och många duktiga odlare. Förutsättningarna för att bedriva ekologisk fröproduktion av våra vanligaste fröslag, rödklöver, timotej och ängssvingel får anses som goda. Odlingen bedrivs i dag i liten omfattning och behöver snabbt växa till cirka 1 000 – 1 500 ha för att kunna täcka det inhemska behovet av frö. Intresset för ekologisk fröproduktion är stort och kurser inom ämnesområdet har varit välbesökta under 2001. Vid ekologisk fröodling ställs dock nya krav på att lösa ogräsproblem, växtnäringsförsörjning och skörd på delvis nya sätt. Grödan har en potential att vara mycket lönsam, men risken i odlingen är stor. I det här projektet vill Hushållningssällskapen, i de större fröproducerande länen tillsammans, ta fram kunskap för hur ekologiskt vallfrö av de största fröslagen timotej, ängsssvingel och rödklöver kan produceras. Rödklöverfrö: Här finns två stora problemområden; ogräsreglering och skördeteknik. Ogräsen måste kunna hanteras för att frövaran ska hålla tillräckligt hög kvalitet för certifiering. Här kommer ogräsharvning med hög intensitet att jämföras med radhackning (24 och 36 cm radavstånd) som är effektivare på större ogräs och som också ger möjlighet att bearbeta ogräsen under en längre tid. Skörd, renhet och grobarhet är viktiga parametrar som mäts. Rödklöver är en sen gröda som ofta mognar ojämnt. I konventionell odling bladdödas grödan före skörd rutinmässigt. Vi kommer att jämföra avhuggning av grödan (strängläggning) med direkttröskning samt undersöka vilka effekter luftning (vändning med strängluftare) har. Skörd, spill, renhet och grobarhet mäts. Tre försök läggs ut i varje försöksserie (R6- 9112 och R6-9113). Gräsfrö: Växtnäringsförsörjningen är av avgörande betydelse för gräsfröproduktionen. Vi kommer att undersöka effekten av två olika växtnäringskällor; nötflytgödsel och Bio Vinass samt olika spridningstidpunkter. Ogräsen måste också här kunna hanteras och vi kommer att undersöka olika etableringstekniker (bredsådd samt samsådd med 24 cm radavstånd) och olika insåningsgrödor (korn och ärt). Skörd, renhet och grobarhet mäts. Tre försök läggs ut i varje försöksserie (R6-9114 och R6-9115 varav två i timotej och ett i ängssvingel). Under projektets gång knyts kontakt med flera grupper av lantbrukare enligt modellen för deltagande forskning. Dessa grupper kommer att bidra med värdefulla synpunkter på resultaten samt genom de sammantagna erfarenheterna från fältforskningen och egna erfarenheter föreslå vidareutveckling av arbetet inför framtiden.


Summary translation

The influence of different organic fertilizers on yield is being investigated in timothy and meadow fescue. Different harvesting techniques for red clover are being compared. Different strategies for weed management are being investigated in all three seed crops.

EPrint Type:Project description
Location:The Rural Economy and Agricultural Societies
P.O. Box 271   
SE-701 45 Örebro
ac.wallenberg@hush.se
Keywords:harvesting techniques, weed management
Subjects: Crop husbandry > Production systems > Pasture and forage crops
Research affiliation: Sweden > The Rural Economy and Agricultural Societies
Research funders: Sweden > Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) > Ekoforsk
Start Date:1 January 2002
End Date:31 December 2004
Deposited By: Fredriksson, Pelle
ID Code:7549
Deposited On:30 Mar 2006
Last Modified:20 Aug 2009 14:30

Repository Staff Only: item control page