home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Odlingssystem på ekologiska växtodlingsgårdar: förbättring av växtnäringshushållningen

{Project} Odlingssystem på ekologiska växtodlingsgårdar: förbättring av växtnäringshushållningen. [Cultivation systems on organic arable farms: improvement of plant nutrient management.] Runs 2005 - 2007. Project Leader(s): Wivstad, Maria, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

Full text not available from this repository.

Document available online at: http://ekoforsk.slu.se/en


Summary

Projektet är ett syntesarbete där samverkan ingår med ett flertal aktörer, forskare såväl som rådgivare och lantbrukare.
Projektet är indelat i tre delar:
* Del 1: Analys av växtnäringsbalanser. Kartläggning av dagsläget vad gäller växtnäringshushållning där i huvudsak befintliga växtnäringsbalanser kritiskt utvärderas och kompletteras. Analysen omfattar även internationellt publicerade arbeten.
* Del 2: Metodutveckling för bestämning av kvävefixering i gröngödslingsgrödor på gårdsnivå.
* Del 3: Fallstudier av odlingssystem. En samverkan i Skåne län mellan lantbrukare, rådgivare och forskare i deltagardriven forskning med målet att förbättra växtnäringshushållningen på gårdsnivå.
Idag saknas kunskap om växtnäringshushållningen i praktiken på ekologiska gårdar med växtodlingsinriktning i olika regioner i Sverige. Ett gott kunskapsunderlag är mycket viktigt för att kunna göra en analys av möjliga förbättringar. Från samhällets sida finns också uttalade mål att öka den ekologiska produktionen och därigenom den biologiska mångfalden i slättbygderna där växtodlingsföretag dominerar. För de ekologiska växtodlingsgårdarna är hushållningen med växtnäring, speciellt det kväve som fixeras i baljväxterna, mycket viktig. Det övergripande syftet med projektet är att med ett helhetsperspektiv på gårdens odlingssystem generera rekommendationer vad gäller växtföljd, gödslingsintensitet, hantering av gröngödsling och andra gödselmedel, bruk av fånggrödor samt jordbearbetningsåtgärder. Dessa komponenter är samtliga avgörande för växtnäringsutnyttjandet på ekologiska växtodlingsgårdar.


Summary translation

The project is a synthesis study involving collaboration between a number of actors, including farmers, advisors and researcher
The project is divided into three parts:
Part 1. Analysis of plant nutrient balances. Inventory of the current situation regarding plant nutrient management where, in general, existing plant nutrient balances are critically appraised and complemented. The analysis also includes international publications.
Part 2. Method development for determination of nitrogen fixation in green manure crops at farm level.
Part 3. Case studies of cultivation systems. A collaboration in Skania between farmers, advisors and researchers in practitioner-driven research with the aim of improving plant nutrient management on farm level.
There is currently a lack of knowledge about plant nutrient management on organic farms with arable production systems in various regions of Sweden. A good factual foundation is very important in allowing potential improvements to be identified. From the side of society, there is also an express aim to increase organic production and thereby the biological diversity in rural areas dominated by arable farms. For organic arable farms, plant nutrient management, especially the nitrogen fixed by leguminous plants, is very important. The overall aim of the project is to generate recommendations from an overall view on farm cultivation systems regarding crop sequence, fertilisation intensity, management of green manures and other fertilisers, use of catch crops and soil tillage strategies. These components are all critical for plant nutrient utilisation on organic arable farms.

EPrint Type:Project description
Location:Centre for Sustainable Agriculture
P.O. Box 7047
SE-750 07 Uppsala
Maria.Wivstad@vpe.slu.se
Keywords:växtnäringsbalans, växtföljd, gödslingsintensitet, fånggrödor, metodutveckling, fallstudier, deltagardriven forskning, lantbrukare, rådgivare, helhetsperspektiv, plant nutrient balances, crop sequence, catch crops, manuring intensity, participatory research, tillage strategies, farmers, advisors
Subjects: Knowledge management > Research methodology and philosophy > Systems research and participatory research
Farming Systems > Farm nutrient management
Research affiliation: Sweden > Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) > Department of Crop Production Ecology
Sweden > Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) > CUL - Centre for Sustainable Agriculture
Research funders: Sweden > Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) > Ekoforsk
Start Date:1 January 2005
End Date:31 December 2007
Deposited By: Fredriksson, Pelle
ID Code:7589
Deposited On:31 Mar 2008
Last Modified:20 Aug 2009 14:31

Repository Staff Only: item control page