home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Kväveförsörjning av ekologiska höstoljeväxter - en studie av olika kvävekällor, tillförseltidpunkter och myllningstekniker

{Project} Kväveförsörjning av ekologiska höstoljeväxter - en studie av olika kvävekällor, tillförseltidpunkter och myllningstekniker. [Nitrogen supply to organic winter oilseed rape - nitrogen sources, time of application and incorporation techniques.] Runs 2005 - 2007. Project Leader(s): Stenberg , Maria, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

Full text not available from this repository.

Document available online at: http://ekoforsk.slu.se/en


Summary

Övergången från 95 till 100 % ekologiskt foder till idisslare 2005 innebär att efterfrågan av ekologiska rapsprodukter kommer att öka ytterligare. Höstraps har stort kvävebehov. Höstrapsplantorna börjar växa tidigt på våren och under stjälksträckningsfasen som sker under april och början av maj är nettomineraliseringen i marken vanligen låg. Låga skördar i ekologisk höstrapsodling kan oftast kopplas till liten tillgång av växtnäring. Det är av stor betydelse att organiska gödselmedel tillförs vid en tidpunkt så att kväveutnyttjande och kväveförsörjning blir optimal. Effektiviteten hos de organiska gödselmedel som finns på marknaden idag behöver undersökas när de tillförs vid låga temperaturer. Det finns en risk för långsam kväveverkan och svag effekt om inte myllning och därmed god jordkontakt kan säkerställas, vilket är fallet vid vårspridning i höstsådda grödor.
Den övergripande målsättningen med projektet är att för både ekologiska gårdar med och utan djur kunna presentera en ekologiskt hållbar strategi för kväveförsörjning av höstraps med organiska gödselmedel och därmed öka odlingssäkerheten och det ekonomiska utbytet i odlingen. Två hypoteser har formulerats utifrån denna målsättning:
Kvävetillgängligheten i organiska gödselmedel förbättras om den spridda gödseln radhackas direkt efter spridning jämfört med bredspridning.
Bredspridning tidigt på våren före tillväxtstart (1- 15 mars) ökar kvävetillgängligheten jämfört med bredspridning efter tillväxtstart (1-15 april).
Dessa skall testas genom att undersöka olika på marknaden förekommande typer av organiska gödselmedel applicerade med olika spridningsteknik och i bestånd med olika etableringssystem. En modell för effektivt kväveutnyttjande kan utarbetas. Sambanden mellan olika typer av organiska gödselmedel och spridningsförhållanden undersöks, för att om möjligt kunna påverka faktorer som ökar tillgängligheten av kvävet i gödselmedlen och därmed öka utnyttjandet av dessa. Projektet kommer att genomföras med tre fältförsök per år i två år och påbörjas i och med utläggning av de första försöken hösten 2005.


Summary translation

The shift from 95 to 100% organically grown fodder for ruminants will further increase the need for organic oilseed products. The nitrogen (N) demand of a winter oilseed crop is large. Oilseed plant growth starts early in spring and during stem elongation in April and beginning of May, the net N mineralization in the soil is usually low. 
Low yields in organic oilseed cropping may in most be related to low plant nutrient supply. It is important that organic fertilizers are added to the crop at a time when N utilization and N supply are optimal. The efficiency of commercial organic fertilizers needs to be investigated when these are added at low temperatures. There is a risk of slow N delivery and weak effect unless the fertilizer is incorporated and good soil contact can be provided, which is the case when organic fertilizers are added in spring to winter crops.
The aim of this study is to present sustainable strategies for N supply to winter oilseed rape with organic fertilizers at farms with or without animal production, and thereby increase the sustainability of crop production. Two hypotheses will be tested:
N delivery of organic fertilizers is improved by inter-row incorporation by cultivation immediately after addition compared to broadcasting.  
Broadcasting early in spring before the start of crop growth (1- 15 March) increases the N delivery from organic fertilizers compared to broadcasting after the start of crop growth (1-15 April).
These hypotheses will be tested by investigation of several commercial organic fertilizers applied by different techniques in different plant densities. The correlation between organic fertilizer and conditions at spreading will be studied to analyse possibilities to influence factors that improve N delivery from the organic fertilizers and thereby increase their utilization efficiency. The project will be conducted in three field experiments per year over two years, the first experiment was established in August 2005.

EPrint Type:Project description
Location:Department of Soil Science
Division of Precision Agriculture
P.O. Box 234
SE-532 23 Skara
Maria.Stenberg@hs-r.hush.se
Keywords:net N mineralization, farms with or without animal production, organic fertilizers
Subjects: Soil > Nutrient turnover
Crop husbandry > Production systems > Cereals, pulses and oilseeds
Research affiliation: Sweden > Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) > Department of Soil and Environment
Research funders: Sweden > Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) > Ekoforsk
Start Date:1 January 2005
End Date:31 December 2007
Deposited By: Fredriksson, Pelle
ID Code:7590
Deposited On:22 Feb 2008
Last Modified:20 Aug 2009 14:31

Repository Staff Only: item control page