home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Items affiliated to "Department of Crop Production Ecology"

Group by: No Grouping | Authors | Refereed | Document Language | EPrint Type
Number of items at this level: 48.

Wilhelm, Birgit and Hensel, Oliver (Eds.) (2011) Landtechnische Lösungen zur Beikrautregulierung im Ökolandbau. [Agricultural engineering solutions for weed control in organic farming.] DITSL GmbH, D-Witzenhausen.

{Project} Användning av kompost för att kontrollera den jordburna sjukdomen korkrot i ekologisk tomatodling. [Management of the soil-borne disease corky root in organic tomato production through the use of compost.] Runs 2005 - 2007. Project Leader(s): Persson, Paula, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

{Project} Biologiska möjligheter till bekämpning av mykotoxinbildande fusarium. [Biological possibilities for the control of mycotoxin producing fusarium.] Runs 2000 - 2002. Project Leader(s): Ahlström, Sadhna, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

{Project} Den ekologiska produktionens landskapsekologi: växtskydd och biodiversitet. [Landscape ecology of organic production: plant protection and biodiversity.] Runs 2004 - 2007. Project Leader(s): Bengtsson, Jan, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

{Project} Den ekologiska produktionens landskapsekologi: växtskydd och biodiversitet. [Organic production landscape ecology: biological control and biodiversity.] Runs 2004 - 2007. Project Leader(s): Bengtsson, professor Jan, Swedish University of Agricultural Sciences .

{Project} Efterverkanseffekter av olika system för användning av gröngödslingsgrödor. [Residual effects of various systems for the use of green manure crops.] Runs 2005 - 2007. Project Leader(s): Båth, Birgitta, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

{Project} Etableringsteknik och ogräsreglering i ekologiska utsädesodlingar av vitklöver, rödklöver och gräsfrö. [Establishment and weed management in organic growing of white clover, red clover and grass seed.] Runs 2005 - 2007. Project Leader(s): Andersson, Lars and Wallenhammar, Ann-Charlotte, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU / The Rural Economy and Agricultural Societies .

{Project} FertilCrop: Fertilcrop - How to build additional soil fertility in organic cropping systems. Runs 2015 - 2017. Project Leader(s): Fliessbach, Andreas and Olesen, Jørgen , Research Institute of Organic Agriculture FiBL .

{Project} Förfruktens betydelse för växtpatogeners dynamik, styrning av växtnäring och kvalitet, i maltkorn. [The effects of the preceding crop on plant disease dynamics, control of nutrients and quality, in malting barley.] Runs 2003 - 2006. Project Leader(s): Bergkvist, Göran, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

{Project} Höstraps i en bädd av vitklöver. [Winter oilseed rape established in a living mulch of white clover.] Runs 2005 - 2007. Project Leader(s): Bergkvist, Göran and Börjesdotter, Desirée, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

{Project} Isolering och identifiering av ogräshämmande substanser utsöndrade av korn. [Isolation and identification of weed suppressing factors secreted by barley.] Runs 2004 - 2008. Project Leader(s): Didon, Ulla, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

{Project} Åkerböna och smalbladig lupin i samodling med stråsäd. [Intercropping of narrow- leafed lupin and field bean with cereals for grazing or whole crop silage.] Runs 2002 - 2004. Project Leader(s): Boström, Ullalena, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

{Project} Knöltillväxt och skördeutveckling hos olika potatissorter i ekologisk odling. [Tuber growth and tuber yield in three different potato cultivars.] Runs 2002 - 2004. Project Leader(s): Hagman, Jannie, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

{Project} Kväveformens inverkan på produktkvalitet: Innehåll av vitamin C och antioxidanter i tomat. [Effect of nitrogen form and supply on plant product quality: Vitamin C and antioxidants in tomato.] Runs 2004 - 2005. Project Leader(s): Heeb, Anuschka, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

{Project} Mikronäringshushållning i ekologiska system: Hur kan vi nyttja lokala och platsspecifika förutsättningar för hållbar växt- och djurproduktion med hög produktkvalitet? Runs 2002 - 2009. Project Leader(s): Öborn, Ingrid; Bertilsson, Jan; Hillier, Stephen; Watson, Christine and Wivstad, Maria.

{Project} Odling och fodervärde av blålupin som tillskottsfoder, en jämförelse med ärter. [Cultivation and feedingvalue of narrow-leafed lupin, a comparison with peas.] Runs 2005 - 2008. Project Leader(s): Boström, Ullalena, Swedish University of Agricultral Sciences, SLU .

{Project} Odlingsbetingelsernas inverkan på grönsakers kvalitet avseende halten av hälsobefrämjande och toxiska sekundära metaboliter. [Impact or grown conditions on quality of vegetables regarding concentration of health-promoting and toxic secondary metabolites.] Runs 2002 - 2006. Project Leader(s): Lundegårdh, Bengt and Heeb, Anuschka, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

{Project} Odlingssystem på ekologiska växtodlingsgårdar: förbättring av växtnäringshushållningen. [Cultivation systems on organic arable farms: improvement of plant nutrient management.] Runs 2005 - 2007. Project Leader(s): Wivstad, Maria, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

{Project} Odlingssystemets ekologi: gröngödsling som mångfunktionellt redskap i grönsaksodling. [The ecology of ghe cultivation system: Green manure as a multifunctional "tool" in vegetable production.] Runs 2002 - 2004. Project Leader(s): Rämert, Birgitta, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

{Project} Ogräsreglering i ekologisk odling - en studie av åkermolke. [Weed control in organic farming - a study of perennial sow-thistle.] Runs 2005 - 2007. Project Leader(s): Lundkvist, Anneli, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

{Project} Ogräsreglering i ekologisk odling - en studie av åkermolke (Sonchus arvensis L.). [Weed control in organic farming - a study of sow-thistle (Sonchus arvensis L).] Runs 2005 - 2007. Project Leader(s): Fogelfors, Håkan, Swedish University of Agricultural Sciences .

{Project} Potatisbladmögel, fältinventering av olika smittkällors betydelse. [Potato late blight, field inventory of the significance of different disease sources.] Runs 2002 - 2005. Project Leader(s): Andersson, Björn, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

{Project} Reglering av kvickrot genom konkurrens och avslagning. [Management of couchgrass by utilising plant competition and cutting.] Runs 2002 - 2004. Project Leader(s): Fogelfors, Håkan, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

{Project} Reläodling för ökad uthållighet i ekologisk odling. [Relay cropping for increased sustainability in organic farming.] Runs 2005 - 2007. Project Leader(s): Roslon, Ewa, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

{Project} Samspel mellan skadedjur och deras naturliga fiender i ekologiskt odlade äpplen. [Interaction between coexisting moth pests and their natural enemies in organic apples, how can the biological control be enhanced?] Runs 2002 - 2004. Project Leader(s): Kjøbek Petersen, Mette, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

{Project} Selection of genotypes with high N-use efficiency, weed competition and allelopathy in breeding materials of wheat and barley for organic farming. Runs 2004 - 2008. Project Leader(s): Didon, Ulla, Swedish University of Agricultural Sciences .

{Project} Snabbare uppkomst och knölutveckling i ekologisk potatisodling genom en utvecklad förgroningsteknik. [Organic potato farming – Investigation of new presprouting techniques to achieve faster emergence and tuber development.] Runs 2005 - 2007. Project Leader(s): Lundin Hagman, Jannie and Andersson, Björn, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

Båth, B.; Kristensen, H.L. and Thorup-Kristensen, K. (2009) Root pruning reduces root competition and increases crop growth in a living mulch cropping system. In: Proceedings from the International Symposium Root Research and Applications. Vienna, Austria, 2-4 Sept. 2009, CD-rom (050-2), pp. 1-2.

Båth, B.; Kristensen, H.L. and Thorup-Kristensen, K. (2009) Root pruning reduces root competition in living mulch cropping systems. Poster at: Proceedings from the International Symposium Root Research and Applications, Vienna, Austria, 2-4 Sept. 2009. , Vienna, Austria, 2-4 Sept. 2009.

Bergkvist, Göran (2013) Vem är OSCAR? – understödjande grödor i odlingssystemet. [Who is OSCAR? - subsidiary crops in the cropping system.] Speech at: Regional växtodlings- och växtskyddskonferens i Uddevalle, Uddevalla, Sweden, January 10-11, 2013. [Completed]

Bergkvist, Göran; Mangerud, Kjell; Magnuski, Ewa and Brandsæter, Lars Olav (2015) Cut fallow to replace black fallow in an organic production system. In: Gritty, Emmanuel and Wéry, Jacques (Eds.) Proceedings of the 5th International Symposium for farming Systems Design, European Society of Agronomy and Agropolis International, pp. 49-50.

Bertholtz, Erik (2015) Klippträda istället för svartträda – Icke-kemisk kvickrotsbekämpning i växande gröda. [Cut fallow as replacement for black fallow - Non chemical couch grass control in growing crops.] Magisterarbete thesis, Swedish University of Agricultural Sciene, S-Uppsala . . [Completed]

Bertholtz, Erik (2013) Inokulummängdens betydelse för utveckling av vetets stråbasröta orsakad Fusarium graminearum – Utvärdering av ett biotest. [The significance of the amount of inoculum for the development of fusarium foot rot of wheat caused by Fusarium graminearum.] Bachelor thesis thesis, Swedish University of Agricultural Sciences , Department of Forest Mycology and Plant Pathology. Självständigt arbete i biologi - kandidatarbete. Swedish University of Agricultural Sciences.

Björkman, Maria; Båth, Birgitta; Hambäck, Peter; Rämert, Birgitta and Thorup-Kristensen, Kristian (2006) Intercropping systems - Optimising crop protection and reducing competition. Poster at: Joint Organic Congress, Odense, Denmark, May 30-31, 2006.

Halling, Agr Dr Magnus A (2006) Ekologisk sortprovning av vallväxter. [Organic variety testing of forage crops.] In: Ekokonferensen Norrköping 19-21 November 2007, Sveriges lantbruksuniversitet, Centrum för uthålligt lantbruk, p. 136.

Hanson, Marie and Båth, Birgitta (2010) Hur påverkar ympning växtnäringsupptagning och avkastning i ekologisk växthusgurka? Hushållningssällskapet Väst, Sverige.

Lehner, Matthias (2009) Hindrances local organic farmers are facing in the Turkish organic agricultural sector. Masters thesis, Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) , Department of Crop Production Ecology. , Uppsala, Sweden.

Lundkvist, Anneli and Verwijst, Theo (2018) Inbjudan till möte – Resultat från EU-projektet PRODIVA. . [Completed]

Lundkvist, Anneli and Verwijst, Theo (2016) Presentation av Core Organic projektet PRODIVA vid fältvandring den 8 juni 2016 i Sala. . [Completed]

Pers Berglund, Anna (2016) Weed suppressive ability of crop mixtures. Masters thesis, Swedish University of Agricultural Sciences , Department of Crop Production Ecology. .

Reckling, Moritz; Jäckel, Ulf; Wolf, L.; Gefrom, A.; Bloch, R.; Bergkvist, R. and Bachinger, J. (2017) Optimierung des Soja- und Lupinenanbaus in Ostdeutschland: Ergebnisse aus On-Farm Demonstrationen. Poster at: 14. Wissenschaftstagung Ökologischer Landbau, Campus Weihenstephan, Freising-Weihenstephan, 7. -10. März 2017.

Ringselle, B.; Berholtz, E.; Magnuski, E.; BrandsÆter, L.O.; Mangerud, K. and Bergkvist, G. (2017) Klippträda för att ersätta svartträda. [Cut fallow to replace black fallow.] In: Nilsdotter-Linde, N. and Bernes, G. (Eds.) Vallkonferens 2017. Konferensrapport. 7–8 feb, Uppsala, Sveriges lantbruksuniversitet. Institutionen för växtproduktionsekologi, Uppsala, Rapport, no. 22, p. 172.

Ringselle, Björn; Bertholtz, Erik; Magnuski, Ewa; Brandsæter, Lars Olaf; Mangerud, Kjell and Göran, Bergkvist (2017) Rhizome Fragmentation by Vertical Disks Reduces Elymus repens Growth and Benefits Italian Ryegrass-White Clover Crops. Frontiers in Plant Science, 2018 (11/01).

Verwijst, Theo and Lundkvist, Anneli (2015) PRODIVA WP2. Crop mixtures for weed suppression. Annual Report 2015. .

Verwijst, Theo; Lundkvist, Anneli; Krawczyk, Roman and Kaczmarek, Sylvia (2018) PRODIVA Project: Crop species mixtures for weed suppression�. . [Completed]

Verwijst, Theo; Lundkvist, Anneli; Krawczyk, Roman and Kaczmarek, Sylvia (2018) Prodiva project - Crop species mixtures for weed suppression. In: New approaches for smarter weed management - Book of abstracts, European Weed Research Society (EWRS), Kmetijski inštitut Slovenije, p. 41.

Verwijst, Theo; Lundkvist, Anneli; Krawczyk, Roman and Kaczmarek, Sylvia (2016) PRODIVA WP2. Crop mixtures for weed suppression. Annual Report 2016. .

Verwijst, Theo; Lundkvist, Anneli; Pers Berglund, Anna; Krawczyk, Roman and Kaczmarek, Sylvia (2018) PRODIVA, Crop species mixtures for weed suppression: Deliverability No. D2.3 Technical report. .

This list was generated on Sun May 26 17:16:59 2024 CEST.