home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Klippträda istället för svartträda – Icke-kemisk kvickrotsbekämpning i växande gröda

Bertholtz, Erik (2015) Klippträda istället för svartträda – Icke-kemisk kvickrotsbekämpning i växande gröda. [Cut fallow as replacement for black fallow - Non chemical couch grass control in growing crops.] Magisterarbete thesis, Swedish University of Agricultural Sciene, S-Uppsala . . [Completed]

[thumbnail of bertholtz_e_160111.pdf] PDF - Swedish/Svenska
1MB


Summary

Kvickrot (Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski) är ett flerårigt ogräs som är vanligt förekommande i svenska odlingsmarker. Innan kemisk totalbekämpning med glyfosat var kvickrot ett vanligt problem i lantbruket. Ogräset kontrollerades då med intensiv jordbearbetning. Idag är kvickrot ett viktigt ogräs i ekologisk odling och i system med reducerad jordbearbetning. Dock måste kvickrot fortfarande anses vara ett problem i konventionella system eftersom glyfosat måste användas återkommande för att slippa konkurrenseffekterna från kvickrot. Detta arbete är ett delprojekt som ingår i ett större projekt som syftar till att utveckla ekologiska odlingssystem som inte är lika beroende av jordbearbetning för att kontrollera kvickrot som dagens system. I arbetet utvärderas fyra faktorer för reglering av kvickrot: konkurrens med samodlingsgrödor, klippning, vertikalskärning innan sådd och vertikalskärning efter tre klippningar. Vertikalskärning innebär att ett traktorburet redskap trycker ner tallrikar ungefär en decimeter i marken för att skära av underjordisk biomassa, speciellt kvickrotens rhizomer. Försöksplanen var utformad med sammanlagt 32 kombinationer av de olika faktorerna upprepade i fyra kompletta block. Italienskt rajgräs minskade den totala kvävekoncentrationen i kvickrotskotten, men minskade inte kvickrotens rhizombiomassa. Vertikalskärning innan sådd av samodlingsgrödor, vertikal skärning efter tredje klippningen och klippning minskade rhizombiomassan, med 44, 33 respektive 70 % vid slutavläsningen. Klippningens effekt förbättrades av både tidig och sen vertikalskärning. Effekten av klippning var större i kombination med den tidiga vertikalskärning än med den sena vilket kan bero på ett större antal klippningar genomfördes efter den tidiga vertikalskärningen än den sena. Ett groningstest utfördes för att ge ett mått på rhizomens vitalitet. Det visade att speciellt den tidiga skärningen kan påverka skottbildningen negativt genom att färre knoppar grodde och lägre TS-vikt på rhizomskotten. Upprepade klippningar reducerade mängden kvickrot mycket, men klippningen genomfördes tio gånger och detta stora antal klippningar är kostsamma att genomföra i praktisk odling. Försöket visar att vertikalskärning kan utföras i växande gröda med nästan lika god kontroll av kvickrot som skärning innan sådd och att italienskt rajgräs vårsått i renbestånd och i blandning med vitklöver kan konkurrera med kvickrot om kväve.


Summary translation

Couch grass (Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski) is a perennial weed which is ubiquitous in Swedish arable lands. Before chemical treatment with glyphosate, couch grass was a common problem which was controlled with intensive tillage, which is both costly and can increase the risk of nutrient leaching. Today, the problem with couch grass is most severe in organic farming and reduced-tillage systems, but could still be considered a problem in conventional systems, since glyphosate is needed to control it. This thesis is a part of a project with the aim to develop organic systems which are not as dependent of tillage for the control of couch grass as present organic systems. We are evaluating four factors for couch grass regulation: the competitiveness of companion crops, mowing, vertical cutting before the sowing of crops and vertical cutting after three mowings. Vertical cutting is a technique where a tractor-driven device is pushing metallic discs about one decimeter into the soil with the purpose of cutting the underground plant parts, i.e. couch grass rhizomes. The experimental plan was designed with a total of 32 combinations of the factors repeated in four blocks. Italian ryegrass reduced the total nitrogen content in the shoots of couch grass, but not the couch grass shoot biomass. Vertical cutting before sowing, vertical cutting after mowing three times and mowing reduced the rhizome biomass by 44, 33 and 70 % respectively. The effect of mowing was enhanced by both treatments of vertical cutting but the enhancement was greater with early cutting. This could be an effect of the higher number of mowings after the early than the late vertical cutting. The reduction of rhizome biomass was similar between the different cutting treatments. This could indicate that the vertical cutting can be an option for mechanical treatment in a growing crop. The companion crops aboveground biomasses were not affected negatively by the cutting treatment. A growth test was used as a measure of vitality of the rhizomes. The test showed few significant differences but the early cutting affected the shooting capacity negatively and decreased the dry weight of the new shoots. The mowing treatment was effective in reducing couch grass but with ten repeats as in the experiment it is too costly and labor intensive to implement practically. The most interesting result from this trial was that the vertical cutting can be performed in growing crop with almost as good control against couch grass as the vertical cutting before sowing. Italian ryegrass as a sole crop as well as the grassclover-mixture can compete with couch grass in terms of nitrogen uptake.

EPrint Type:Thesis
Thesis Type:Other
Other Type:Magisterarbete
Keywords:Elymus repens, kvickrot, mekanisk bearbetning, italienskt rajgräs, vitklöver, konkurrens
Subjects: Crop husbandry > Soil tillage
Crop husbandry > Crop health, quality, protection
Crop husbandry > Weed management
Research affiliation: European Union > CORE Organic Plus > FertilCrop
Sweden > Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) > Department of Crop Production Ecology
Deposited By: Willer, Dr. Helga
ID Code:34107
Deposited On:21 Nov 2018 13:45
Last Modified:21 Nov 2018 13:45
Document Language:Swedish/Svenska
Status:Unpublished
Refereed:Not peer-reviewed

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per month over past year

View more statistics