home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Kväveformens inverkan på produktkvalitet: Innehåll av vitamin C och antioxidanter i tomat

{Project} Kväveformens inverkan på produktkvalitet: Innehåll av vitamin C och antioxidanter i tomat. [Effect of nitrogen form and supply on plant product quality: Vitamin C and antioxidants in tomato.] Runs 2004 - 2005. Project Leader(s): Heeb, Anuschka, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

Full text not available from this repository.


Summary

Bakgrund & syfte:
Mot bakgrund av regeringens mål att 20 % av åkermarken ska brukas ekologiskt år 2005 ökar vikten av att få kunskap om hur olika odlingssystem påverkar kvalitén på våra livsmedel. Ekologisk odling spelar en viktig roll i utvecklingen av uthålliga system som producerar livsmedel av hög kvalitet. Det finns dock flera målkonflikter, såsom att nå stor avkastning utan användning av kemiska gödselmedel eller pesticider, och minimering av växtnäringsförluster. Projektets syfte var att testa om kvävemängd och kväveform som skiljer sig mellan organiska och mineralgödselmedel påverkar tillväxt, skördemängd och produktkvalitet (smak och näringsinnehåll) i en tomatodling på olika sätt, och om en näringsbegränsning korrelerar med liten avkastning och bättre smak. Resultaten från dessa studier skulle bidra till att målmedvetet förbättra dagens gödslingsstrategier mot en förbättrad produktkvalitet och större hänsyn till miljön.
Teori & metod:
Projektet utgjorde den sista delen i ett doktorandprojekt. Frågeställningen i doktorandarbetet behandlade hur kväveformen i olika odlingssystem med organisk eller mineralisk gödsling (organisk-N, nitrat, ammonium) påverkar C:N-kvoten i växten och därmed halter och balansen av näringsämnen som är viktiga ur kvalitetssynpunkt (t.ex. smakpåverkande ämnen, vitaminer m.m.). Hypotesen var att kväve i reducerad form gynnar energibalansen i växten, vilket leder till ett förbättrat kolhydrattillstånd i vävnaderna. Dessa kolhydrater kan användas för syntes av kolföreningar i form av socker, syror och vitamin C. Tre växthusförsök genomfördes under åren 2002 och 2004 på Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala. Organiska gödselmedel såsom hönsgödsel eller färskt gräsklipp jämfördes med näringslösningar som innehöll ammonium eller nitrat som huvudsaklig kvävekälla. Tomater skördades och användes för såväl smaktester med konsumenter som för kemiska analyser av näringsämnen och kvalitativt viktiga substanser.
Huvudresultat:
Under båda åren blev skörden större i de mineralgödslade behandlingarna än i de organiskt gödslade. Plantornas kvävestatus låg i stort sett på samma nivå i alla behandlingar och det begränsande näringsämnet i det organiska gräsklippsledet visade sig vara svavel, eftersom en extra svavelgiva höjde skörden. Effekterna på kvaliteten visade sig vara mer komplexa. Under 2002 var poängen i smaktesten och halterna av C-vitamin högst för de organiskt eller de ammoniumgödslade tomaterna, medan de var lägst i de nitratgödslade tomaterna. Under 2004 var dock smaktestsresultaten de motsatta och en liten avkastning korrelerade inte med bättre smak. Skillnaderna i C-vitaminhalterna var inte signifikanta 2004.
Konklusion:
Smak är en komplex kvalitetsaspekt som påverkas av socker- och syrahalter samt aromatiska ämnen. Dessa i sin tur påverkas av gödslingen och omgivande faktorer såsom solljus och temperatur, vilka ligger utanför odlarens kontroll. Valet mellan organisk eller mineralgödsel verkar därför inte vara den avgörande faktorn för kvantitet och kvalitet. En balanserad näringsförsörjning däremot är viktig för skörderesultat och produktkvalitet, oavsett näringskälla. En kombination av organisk och mineralgödsel borde därför övervägas för att uppnå en resursbesparande och balanserad näringsförsörjning och en tomatavkastning av hög kvalitet.


Summary translation

To meet Swedish environmental goals organic farming will play an important role in the development of a sustainable and high quality food production system. However, several conflicts exist, such as the achievement of high yields without the use of chemical fertilizers or pesticides and the minimization of nutrient losses.
In this thesis the effect of organic fertilizers compared to mineral fertilizers on plant product quality was investigated. Tomato yield and quality aspects such as taste and chemical composition were measured. Three greenhouse experiments were performed at the Swedish University of Agricultural Sciences in Uppsala during 2002 and 2004. Organic fertilizers, based on chicken manure or fresh grass clover mulch, were compared to mineral fertilizer nutrient solutions with ammonium or nitrate as the dominant nitrogen source. In both years yields from the mineral fertilized tomato plants were higher than from the organic fertilized ones. However, plant nitrogen status was similar for all treatments and the limiting nutrient in the organic grassmulch treatment appeared to be sulphur, as the addition of mineral sulphur increased the yield. The effects on quality appeared to be more complex. While taste test scores and vitamin C contents in 2002 were highest in the organic or ammonium-fertilized tomatoes and lowest in the nitrate-fertilized tomatoes, in 2004 the results were contrary. Taste is a complex quality aspect, affected by sugars, acids and other secondary compounds (aromatic flavour compounds), which apart from nutrient supply are affected by environmental conditions as sunlight and temperature that are beyond the grower’s control. It was concluded that organic or mineral fertilizers are not the major factors affecting yield and product quality. A balanced nutrient supply is important for yield and quality, irrespective nutrient source. A combination of organic and mineral fertilizers should be considered in order to achieve a resource saving and balanced nutrient supply and a high quality tomato yield.

EPrint Type:Project description
Location:Department of Crop Production Ecology
P.O. Box 7043
SE-750 07 Uppsala
Anuschka.Heeb@vpe.slu.se
Keywords:greenhouse experiments, yield, taste, chicken manure, fresh grass clover mulch, mineral fertilizer
Subjects: Crop husbandry > Crop health, quality, protection
Crop husbandry > Production systems > Vegetables
Crop husbandry > Composting and manuring
Research affiliation: Sweden > Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) > Department of Crop Production Ecology
Research funders: Sweden > Ekhaga Foundation
Project ID:2003-36
Start Date:1 June 2004
End Date:31 September 2005
Deposited By: Karlsson, Miriam Frida
ID Code:8110
Deposited On:31 Mar 2008
Last Modified:20 Aug 2009 14:31

Repository Staff Only: item control page