home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Items affiliated to "CUL - Centre for Sustainable Agriculture"

Group by: No Grouping | Authors | Refereed | Document Language | EPrint Type
Number of items at this level: 45.

Ullvén, Karin and Alm, Jessica (Eds.) (2005) Ekologiskt lantbruk konferens 22-23 november 2005. Ultuna, Uppsala. Sammanfattningar av föredrag och postrar. SLU. Centrum för uthålligt lantbruk. [Organic farming conference 22–23 november 2005. Ultuna, Uppsala. Abstracts of lectures and posters. SLU. Centre for sustainable agriculture.] Centrum för uthålligt lantbruk.

Centrum för uthålligt lantbruk (Ed.) (2001) Ekologiskt lantbruk Ultuna 13 – 15 november 2001 sammanfattning av föredrag och postrar. .

{Project} Biologisk mångfald, ekosystemtjänster och brukare i samverkan för ett rikt odlingslandskap. [Participatory Supply Chain Management for the Sustainable Development of Local Agrifood Networks.] Runs 2002 - 2004. Project Leader(s): Haden, Andrew and Ahnström, Johan, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

{Organization} Centrum för uthålligt lantbruk. [Centre for Sustainable Agriculture.]

{Project} Deltagande forskning och nyckeltal på ekologiska gårdar. [Documentation and participatory learning on organic farms.] Runs 2002 - 2004. Project Leader(s): Svanäng, Karin, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

{Project} Deltagardriven forskning, Teori och praktik för svenskt lantbruk? [Exploring the theory och practice of participatory research in Swedish agriculture.] Runs 2004 - 2006. Project Leader(s): Eksvärd, Karin, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

{Project} Gemensamt lärande inom lokala distributionsnät, en drivkraft för ökad hållbarhet i lantbruket? [Learning in Local distribution systems, a driving force for sustainable development in agriculture?] Runs 2004 - 2007. Project Leader(s): Geber, Ulrika, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

{Project} Mångfunktionella lantbruksföretags bidrag till tillväxt på landsbygden och möjligheter till samverkan med lokala bygder, ur ett ekologiskt, social och ekonomiskt perspektiv. [The contribution of multifunctional farms to rural development and possibilities for collaboration with local communities.] Runs 2005 - 2007. Project Leader(s): Milestad, Rebecka, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

{Project} Odlingssystem på ekologiska växtodlingsgårdar: förbättring av växtnäringshushållningen. [Cultivation systems on organic arable farms: improvement of plant nutrient management.] Runs 2005 - 2007. Project Leader(s): Wivstad, Maria, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

{Project} Svenska forskarskolan i ekologiska lantbruks- och livsmedelssystem (SwoFF). [Swedish Research School in Organic Farming and Food Systems, SWOFF.] Runs 2002 - 2006. Project Leader(s): Salomonsson, Lennart, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

{Project} Utveckling av ekologisk utsädesproduktion av vallfrö genom deltagardriven forskning. [Development of organic ley seed production using participatory methods.] Runs 2005 - 2007. Project Leader(s): Björklund, Johanna, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

Alm, Jessica and Ullvén, Karin (Eds.) (2003) Ekologiskt lantbruk: Vägar, val, visioner. Sammanfattningar av föredrag, diskussioner och postrar. [Swedish conference on Organic Agriculture.] Centre for Sustainable Agriculture, Uppsala. Proceedings of Konferens Ekologiskt lantbruk, Ultuna, Sverige, 18-19 november 2003.

Adler, Steffen; Fung, Stephanie; Huber, Gwendolyn and Young, Lee (2003) Learning our way towards a sustainable agri-food system Three cases from Sweden: Stockholm Farmers market, Ramsjö Community Supported Agriculture and Järna Initiative for Local Production. Ekologiskt lantbruk, no. 38. Centre for Sustainable Agriculture .

Alm, Jessica; Nilsdotter-Linde, Nilla and Geber, Ulrika (2006) Swedish research in organic farming and food systems. In: Lange, Stefan; Williges, Ute; Saxena, Shilpi and Willer, Helga (Eds.) European Research in Organic Food and Farming. Reports on organisation and conduction of research programmes in 11 European countries. Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernähung (BLE) / Federal Agency for Agriculture and Food BLE, Bonn, Germany, chapter 10, pp. 213-248.

Alm, Jessica; Nilsdotter-Linde, Nilla and Geber, Ulrika (2006) Swedish research in organic farming and food systems. In: Lange, Stefan; Williges, Ute; Saxena, Shilpi and Willer, Helga (Eds.) European Research in Organic Food and Farming. Reports on organisation and conduction of research programmes in 11 European countries. Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) / Federal Agency for Agriculture and Food BLE, Bonn, Germany, chapter 10, pp. 213-248.

Alm, Jessica and Ullvén, Karin (2002) I HÄNDELSERNAS CENTRUM 2001. En presentation av verksamheten vid Centrum för uthålligt lantbruk. [In the centre of events 2001. A presentation of the work at the Centre for Sustainable Agriculture.] Centre for sustainable agriculture, CUL, Swedish University of Agricultural Sciences.

Bassler, Arnd and Ciszuk, Paul (2002) Pilot studies in organic broiler production – management and cross-breeds. Ekologiskt lantbruk, no. 34. Centre for Sustainable Agriculture .

Björklund, Johanna and Rydberg, Torbjörn (2003) Att värdera uthållighet i lantbruket – genomgång av metoder för miljö- och naturresursanalys. Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernähung (BLE) / Federal Agency for Agriculture and Food BLE, Bonn, Germany.

Centrum för uthålligt lantbruk, CUL (2003) Ekologiskt lantbruk – produktion och konsumtion RAMPROGRAM FÖR FORSKNING 2004–2007. Centre for Sustainable Agriculture .

Centrum för uthålligt lantbruk, CUL (2002) Beskrivningar av projekten inom Formas program för ekologisk produktion. Working paper, Centre for Sustainable Agriculture .

Centrum för uthålligt lantbruk, CUL (2000) Ekologiskt lantbruk – produktion och konsumtion. Ramprogram för forskning. 2000–2003. Centre for Sustainable Agriculture .

Ciszuk, Paul; Sjelin, Kjell and Sjelin, Ylwa (2002) Vandringshönshus med olika inredning, gruppstorlek och utfodringssystem. Ekologiskt lantbruk, no. 33. Centre for Sustainable Agriculture .

Drake, Lars and Björklund, Johanna (2001) Effekter av olika sätt att producera livsmedel – en inventering av jämförelser mellan ekologisk och konventionell produktion. Working paper, Centre for Sustainable Agriculture .

Ekbladh, G.; Grönlund, E.; Ingemarson, F.; Karlsson, L.; Nilsson, S. and Strid Eriksson, I. (editor): Doherty, S. and Rydberg, T. (Eds.) (2002) Ecosystem properties and principles of living systems as foundation for sustainable agriculture – Critical reviews of environmental assessment tools, key findings and questions from a course process. Ekologiskt lantbruk, no. 32. Centre for Sustainable Agriculture .

Ekelund, Lena (2003) På spaning efter den ekologiska konsumenten. En genomgång av 25 svenska konsumentundersökningar på livsmedelsområdet. Ekologiskt lantbruk, no. 39. Centre for Sustainable Agriculture .

Eksvärd, K.; Ögren, E.; Homman, K.; Andersson, O.; Berglund, K.; Eriksson, B.; Gäredal, L.; Pellas, G.; Sjöstedt, K.; Sjöstedt, M.; Wålstedt, T.; Nilsson, H.; Engström, U.; Ahde, E. and Ahde, I. (2001) Deltagande Forskning – Lärdomar, resultat och erfarenheter från Växthusgruppens arbete 1999–2000. [Participatory Research - Learning’s, results and experiences from the work in the greenhouse group 1999-2000.] Ekologiskt lantbruk, no. 31. Centre for sustainable agriculture .

Geber, U.; Ivarsson, K. and Källander, I. (2005) The Swedish challenge – interdisciplinarity, collaboration and integration for research and development in organic farming. Paper at: Researching Sustainable Systems - International Scientific Conference on Organic Agriculture, Adelaide, Australia, September 21-23, 2005. [Unpublished]

Granstedt, Artur (1999) Växtnäringens flöde genom jordbruk och samhälle – vägar att sluta kretsloppen. Ekologiskt lantbruk, no. 29. .

Granstedt, Artur; Seuri, Pentti and Thomsson, Olof (2004) Effective recycling agriculture around the Baltic Sea: background report. Ekologiskt lantbruk, no. 41. Sveriges lantbruksuniversitet , Centrum för uthålligt lantbruk.

Haden, Andrew C. (2003) Emergy Evaluations of Denmark and Danish Agriculture Assessing the Limits of Agricultural Systems to Power Society. Ekologiskt lantbruk, no. 37. Centre for Sustainable Agriculture .

Halling, Agr Dr Magnus A (2006) Ekologisk sortprovning av vallväxter. [Organic variety testing of forage crops.] In: Ekokonferensen Norrköping 19-21 November 2007, Sveriges lantbruksuniversitet, Centrum för uthålligt lantbruk, p. 136.

Lagerberg, Charlotte (2000) Emergianalys – hur gör man? . Online at http://www.cul.slu.se/emergi/index.html.

Lehner, Matthias (2009) Hindrances local organic farmers are facing in the Turkish organic agricultural sector. Masters thesis, Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) , Department of Crop Production Ecology. , Uppsala, Sweden.

Lund, Vonne (2003) Djurhälsa och djurvälfärd i ekologiskt lantbruk. Centre for sustainable agriculture .

Myrbeck, Åsa (2005) Harvning - inte bara en ogräsfråga. [Harrowing - not only for controlling weeds.] In: Ekologiskt lantbruk konferens 22-23 november 2005. Ultuna, Uppsala. Sammanfattningar av föredrag och postrar. SLU. Centrum för uthålligt lantbruk., Federativ tryckeri AB. [Unpublished]

Padel, Susanne and Zander, Katrin (2009) OrganicPlus values and their relevance to consumers: First results from the CORE FCP project. In: Frediksson, P and Ullven, K (Eds.) Towards increased sustainablity in the food supply chain. 1st Nordic Organic Conference, Centre for sustainable land use CUL at SLU, pp. 104-106.

Rölin, Åsa and Svanäng, Karin (2008) Pilotprojekt, Deltagardriven forskning på försöksgårdar. [Pilot project, Participatory research on regional research farms.] Hushållningssällskapet i Värmland och Centrum för uthålligt lantbruk, SLU, Uppsala .

Rydén, Reine (2003) MEDVINDENS TID Ekologiska Lantbrukarna och jordbrukspolitiken 1985–2000. Ekologiskt lantbruk, no. 36. Centre for Sustainable Agriculture .

Ryne, Camilla; Anderbrant, Olle; Löfstedt, Christer; Olsson, Christian; Svensson, Glenn; Jirle, Erling; Johnson, Karin and Söderman, Annika (2005) Förvirring – en framgångsrik metod att kontrollera inomhuslevande mottfjärilar. In: Ekologiskt lantbruk konferens 22-23 november 2005. Ultuna, Uppsala. Sammanfattningar av föredrag och postrar. SLU. Centrum för uthålligt lantbruk., Federativ tryckeri AB, p. 334.

Salomon, Eva and Wivstad, Maria (2014) Use of digestate from Swedish biogas production in organic agriculture – possibilities for efficient plant nutrient recycling. In: Rahmann, G. and Aksoy, U. (Eds.) Building Organic Bridges, Johann Heinrich von Thünen-Institut, Braunschweig, Germany, 4, Thuenen Report, no. 20, pp. 1003-1006.

Svanäng, K.; Roempke, G.; Eriksson, G.; Johansson, L-B.; Lund, T.; Karlsson, L.; Öhman, T.; Ihrsén, J.; Pettersson, O.; Eriksson, K. and Jacobsson, C. (2002) Deltagardriven forskning – Växtodlingsgruppen, resultat och utvärdering av arbetet under 1998 till 2001. [Participatory research - the crop production group, results and evaluation of the work during 1998 till 2001.] Ekologiskt lantbruk, no. 35. Centre for Sustainable Agriculture .

Svanäng, Karin; Roempke, Gösta; Eriksson, Göran; Johansson, Lars-Birger; Lund, Torvald; Karlsson, Lennart; Öhman, Tommy; Ihrsén, Jan; Pettersson, Owe; Eriksson, Kjell and Jacobsson, Christer (2002) Deltagerdriven forskning – växtodlingsgruppen: Resultat och utvärdering av arbetet under 1998 till 2001. Ekologiskt Lantbruk, no. 35. .

Wivstad, Maria (2005) Kemiska bekämpningsmedel i svenskt jordbruk – användning och risker för miljö och hälsa. [Pesticides in Swedish agriculture - use and risks for environment and human health.] Swedish University of Agricultural Sciences , Centre for sustainable agriculture.

Wivstad, Maria; Milestad, Rebecka and Lund, Vonne (2004) Regelverk – möjligheter och hinder att uppnå målen för ekologiskt lantbruk. Centre for sustainable agriculture .

Wivstad, Maria; Milestad, Rebecka and Lund, Vonne (2004) Regelverk – möjligheter och hinder att uppnå målen för ekologiskt lantbruk. [Framework of rules - possibilities and obsticles to achieve the goals for organic production.] Swedish University of Agricultural Sciences , Centre for sustainable agriculture.

This list was generated on Fri Mar 1 06:29:07 2024 CET.