home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Harvning - inte bara en ogräsfråga

Myrbeck, Åsa (2005) Harvning - inte bara en ogräsfråga. [Harrowing - not only for controlling weeds.] In: Ekologiskt lantbruk konferens 22-23 november 2005. Ultuna, Uppsala. Sammanfattningar av föredrag och postrar. SLU. Centrum för uthålligt lantbruk., Federativ tryckeri AB. [Unpublished]

[thumbnail of myrbeck234_236.pdf] PDF - English
126kB

Document available online at: http://www.cul.slu.se/information/publik/konfrapport2005.pdf


Summary

Ogräsharvning – inte bara en ogräsfråga
Åsa Myrbeck
Avdelningen för jordbearbetning, SLU
Bakgrund
Val av jordbearbetningssystem kan vara av avgörande betydelse för resultaten vid ekologisk odling. Bland annat ersätter jordbearbetning och andra tekniska åtgärder stora delar av den kemiska bekämpningen av ogräset. De huvudsakliga målen med jordbearbetning brukar anges som 1) att luckra jorden, 2) att kontrollera ogräs, 3) att blanda in skörderester för att möjliggöra en bra såbädd och minska risken för växtsjukdomar och 4) att blanda in gödsel. Men det finns fler processer av betydelse för växtodlingen som delvis kan styras med hjälp av jordbearbetning. Bland annat är metoder och tidpunkt för jordbearbetning av stor betydelse för omsättningen av den organiska substansen och tillgängligheten av växtnäringen. Vidare påverkar bearbetningen vattenhushållningen i marken, främst genom att förändra förutsättningarna för vattenförluster via evaporation (avdunstning från markytan).
Försök med broddharvning på våren i höstsäd
Hösten 2002 startades på Ultuna av avdelningen för jordbearbetning två försök med broddharvning på våren i höstvete. På våren är markytan i höstsådda grödor ofta igenslammad och täckt av en skorpa. En tidig broddharvning kan förväntas ha en positiv ogräseffekt, öka mineraliseringen av markens organiska material genom den bearbetning av jorden som görs, gynna bestockningen samt skapa ett avdunstningsskydd genom att det översta jordlagret luckras. Försöken utförs som blockförsök med fyra upprepningar på en styv lera och en mellanlera i Uppsala. Tre olika redskap testades varav ett var Väderstads crossboardvält.
Ogräs
På den styva leran minskades ogräsmängden på försommaren betydigt genom skorpbrytningen. Även på mellanleran gav skorpbrytningen effekt om än inte lika stor som på den styva leran. Bäst ogräseffekt på mellanleran hade s-pinneharven medan Väderstad crossboardvält och den traditionella ogräsharven hade bäst effekt på den styva leran. Mängden örtogräs presenteras i figur 1. Det är örtogräsen som dominerat i försöken. Tistlar och rotogräs har förekommit i mycket liten utsträckning.
Skörd
Skörderesultaten från år 2003 och 2004 (resultaten från år 2005 är inte färdiga när detta skrivs) visar att skörden påverkats positivt av skorpbrytningen. Effekten på skörden skiljer sig något mellan åren men i de flesta fall har skorpbrytningen gett en ökad skörd jämfört med utebliven skorpbrytning. På mellanleran har ogräsharven fungerat bäst medan crossboardvälten gett störst skördeökning på den styvare lera.
Kvävemineralisering
Skorpbrytningen visade sig öka kvävemineraliseringen med mellan 5 och 15 kg per hektar under en fyraveckorsperiod efter bearbetningen på mellanleran. På den styva leran var ökningen mindre, mellan 0-10 kg per hektar. Mängd mineraliserat kväve som ett medel för år 2003-2004 i de olika leden presenteras i figur 3. Mineraliseringen är beräknad utifrån uppmätta mineralkvävemängder i matjorden (0-20 cm djup) och mängd upptaget kväve i grödan vid olika tidpunkter. Beräkningarna är gjorda för två perioder; 1:a och 2:a veckan respektive 3:e och 4:e veckan efter genomförd skorpbrytning.
Diskussion
Den positiva effekt som broddharvningen i det här försöket hade på skörden har förmodligen många förklaringar. En del av effekten kan förklaras med resultaten från faktorer som mätts och som visat på ett minskat ogrästryck och en något bättre tillgång på kväve. En del beror antagligen på faktorer som inte mätts såsom skorpbrytningens effekt på bestockningen och luckringens effekt på vattenhushållningen.
Försöket med broddharvning finansieras inom ramen för SLU:s Ekoforsk.


EPrint Type:Conference paper, poster, etc.
Type of presentation:Speech
Keywords:Ogräsharvning, skorpbildning, kvävemineralisering
Subjects: Soil > Nutrient turnover
Soil > Soil quality
Research affiliation: Sweden > Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) > Department of Soil and Environment
Sweden > Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) > CUL - Centre for Sustainable Agriculture
Related Links:http://www.cul.slu.se/information/publik/konfrapport2005.pdf
Deposited By: Myrbeck, Msc Agronomy Åsa
ID Code:6508
Deposited On:09 Dec 2005
Last Modified:12 Apr 2010 07:32
Document Language:Swedish/Svenska
Status:Unpublished
Refereed:Not peer-reviewed

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per month over past year

View more statistics