home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Browse eprints by Research Funding

Group by: No Grouping | Leaders | Start Date | Document Language
Number of items at this level: 21.

{Project} Automatiskt bindsle för nötkreatur, utveckling av prototyp. [Automatic binding for cattle, development of prototype.] Runs 2006 - 2007. Project Leader(s): Lindgren, Kristina, Swedish Institute of Agricultural Engineering .

{Project} Utnyttjande av stora givor vallfoder till får. [Large amounts of forage in sheep feeding.] Runs 2006 - 2008. Project Leader(s): Bernes, Gun, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

{Project} Mångfunktionella lantbruksföretags bidrag till tillväxt på landsbygden och möjligheter till samverkan med lokala bygder, ur ett ekologiskt, social och ekonomiskt perspektiv. [The contribution of multifunctional farms to rural development and possibilities for collaboration with local communities.] Runs 2005 - 2007. Project Leader(s): Milestad, Rebecka, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

{Project} Förekomst och riskanalys för spolmask (Ascaridia galli) i ekologiska och andra kommersiella värphönsflockar i Sverige. [Risk factors for gastrointestinal nematodiasis in Swedish laying hens.] Runs 2004 - 2005. Project Leader(s): Christensson, Dan and Jansson, Désirée, Swedish National Veterinary Institute, SVA .

{Project} Inälvsparasiter hos ekologiska slaktsvin. [Helminth parasites affects rotation of eco pig pastures.] Runs 2004 - 2005. Project Leader(s): Lindgren, Kristina, Swedish Institute of Agricultural and Environmental Engineering .

{Project} Inventering av parasittrycket, särskilt spolmask, och dess samband med rastgårdens utformning och beläggning i ekologiska värphönsbesättningar. [Inventory of helminth occurence and its correlation with the design and animal density of the outdoor run in organic layer herds.] Runs 2004 - 2005. Project Leader(s): Gustafson, Gunnela, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

{Project} Rödsjukevaccinering i utomhusproduktion av slaktsvin och dess effekt på förekomst av ledinflammationer. [Vaccination for erysipeloid in outdoor production of pigs and the effect on polyartritis.] Runs 2004 - 2006. Project Leader(s): Engström, Fredrik, The Swedish Animal Health Service .

{Project} Vitaminförsörjning till mjölkkor i ekologisk produktion. [Vitamin status of dairy cows in organic production.] Runs 2003 - 2006. Project Leader(s): Johansson, Birgitta and Nadeau, Elisabet, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

{Project} Användning av feromoner för varning och bekämpning av vinbärsskottmal i svarta vinbär. [Pheromones for warning and control of currant shoot borer (Lampronia capitella) in black currant (Ribes nigrum).] Runs 2003 - 2006. Project Leader(s): Hellqvist, Sven and Löfstedt, Christer, Swedish University of Agricultural Sciences/Lund University .

{Project} Ekologisk sortprovning av spannmål, trindsäd, oljeväxter, vallgräs och potatis. [Variety Testing in Ecological Farming.] Runs 2003 - 2005. Project Leader(s): Larsson, Staffan, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

{Project} Fjäderfägödsel: innehåll av växtnäring och spårelement samt utveckling av provtagningsmetodik. [Poultry manure: content of plant nutrients and trace elements and development of the sampling procedure.] Runs 2003 - 2005. Project Leader(s): Salomon, Eva, Swedish Institute of Agricultural and Environmental Engineering, JTI .

{Project} Inverkan på fåglar och fältvilt av putsning av ekologiska trädor och vallar. [Skylarks on set-aside land, a field investigation of nesting in Central Sweden and its relation to vegetation and topping strategy.] Runs 2003 - 2005. Project Leader(s): Kvarnbäck, Olle, The Rural Economy and Agricultural Societies .

{Project} Radmyllning och kombisådd av flytande gödselmedel i ekologisk spannmålsodling. [Band Fertilizing and Combinated Drilling of Liquid Fertilizer for Cereals in Organic Farming.] Runs 2003 - 2006. Project Leader(s): Lundin, Gunnar, Swedish Institute of Agricultural and Environmental Engineering .

{Project} Robust och kostnadseffektiv automatisering av mekanisk ogräsbekämpning i ekologisk sockerbetsodling. [Robust and cost-effective automation of mechanical weed control for the cultivation of organically grown sugar beets.] Runs 2003 - 2005. Project Leader(s): Åstrand, Björn and Baerveldt, Albert-Jan, Halmstad University .

{Project} Vitaminstatus hos får i ekologisk produktion. [Vitamin levels in organically reared sheep.] Runs 2003 - 2006. Project Leader(s): Bernes, Gun, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

{Project} Ekologisk oljeväxtblandning: beståndsetablering, ogräsreglering och strategier mot spillraps. [Organic production of winter oilseed rape.] Runs 2002 - 2005. Project Leader(s): Wallenhammar, Ann-Charlotte, The Rural Economy and Agricultural Societies .

{Project} Utvärdering av alternativa kontrollåtgärder mot betesburna parasiter hos förstagångsbetande nötkretatur. [Evaluation of non-chemotherapeutic approaches to the control of pasture borne parasites in cattle.] Runs 2002 - 2005. Project Leader(s): Waller, Peter, SVA – National Veterinary Institute .

{Project} Grovfoderrik foderstat utan konventionella proteinfodermedel: ekologisk rapskaka till mjölkkor. [Grass silage based diet without conventional protein feeds: rapeseed cakes for dairy cows.] Runs 2001 - 2004. Project Leader(s): Johansson, Birgitta and Nadeau, Elisabet, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

{Project} The social dimension of sustainable agriculture: Swedish farmers’ social conditions today and tomorrow. Runs 2001 - 2006. Project Leader(s): Nordström Källström, Helena, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

{Project} Djurmaterialets betydelse vid äggproduktion under ekologiska betingelser. [Feeding of layers of different genotypes in an organic feed environment.] Runs 2001 - 2003. Project Leader(s): Andersson, Kjell; Elwinger, Klas and Lagerkvist, Gabrielle, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

{Project} Ekologisk slaktkyckling på hemmaproducerat foder och bete efter nöt. [Organic Broilers in Floorless Pens on Pasture.] Runs 2000 - 2004. Project Leader(s): Bassler, Arnd, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

This list was generated on Wed Jul 24 17:23:57 2024 CEST.