home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Items affiliated to "Department of Soil and Environment"

Group by: No Grouping | Authors | Refereed | Document Language | EPrint Type
Number of items at this level: 16.

{Project} Effekter av skorpbrytning på våren i höstsäd. [The breaking of soil crust by spring harrowing in autumn-sown cereals.] Runs 2002 - 2004. Project Leader(s): Myrbeck, Åsa and Rydberg, Tomas, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

{Project} Kaliumdynamiken i ekologisk växtodling med tonvikt på vall. [The dynamics of potassium in organic crop production, with emphasis on leys.] Runs 2002 - 2004. Project Leader(s): Öborn, Ingrid, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

{Project} Kaliumdynamiken i jordbruksmark: kvantifiering av källor och sänkor och identifiering av jordar (områden) som behöver K-tillskott. [K-dynamics in agricultural soils: quantifying sources and sinks and identifying soils (areas) in need of K-supplementation.] Runs 2004 - 2007. Project Leader(s): Öborn, Ingrid, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

{Project} Kolbalanser i det ekologiska lantbruket. [Carbon balances in organic agriculture.] Runs 2002 - 2004. Project Leader(s): Kätter, Thomas, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

{Project} Kvantifiering av mineralvittringens bidrag till grödornas kaliumförsörjning på olika typer av jordbruksmark. [Cycling of plant nutrients, quantification of the contribution of mineral weathering to the supply of potassium to plants on different types of agricultural land.] Runs 2002 - 2004. Project Leader(s): Öborn, Ingrid, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

{Project} Kvävefixering i rödklöverrika vallar, kvantifiering av kväve i hela växten samt kväve utsöndrat från rötter. [Nitrogen fixation in green leys, quantification of total below- and above ground N.] Runs 2005 - 2007. Project Leader(s): Dahlin, Sigrun, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

{Project} Kväveförsörjning av ekologiska höstoljeväxter - en studie av olika kvävekällor, tillförseltidpunkter och myllningstekniker. [Nitrogen supply to organic winter oilseed rape - nitrogen sources, time of application and incorporation techniques.] Runs 2005 - 2007. Project Leader(s): Stenberg , Maria, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

{Project} Kvävemineraliseringsförlopp efter gödsling med organiska gödselmedel vid olika tidpunkter. [The nitrogen mineralization process after application of organic fertilizers at different times of the year.] Runs 2005 - 2007. Project Leader(s): Delin, Sofia and Lindén, Börje, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

{Project} Mikronäringshushållning i ekologiska system: Hur kan vi nyttja lokala och platsspecifika förutsättningar för hållbar växt- och djurproduktion med hög produktkvalitet? Runs 2002 - 2009. Project Leader(s): Öborn, Ingrid; Bertilsson, Jan; Hillier, Stephen; Watson, Christine and Wivstad, Maria.

{Project} Putsningens påverkan på N2-fixering, rhizodeposition, växtmaterialkvalitet och nedbrytning av leguminoser. [The effect of cuttings on nitrogen fixation, rhizodeposition, plant material quality and decomposition of legumes.] Runs 2002 - 2004. Project Leader(s): Dahlin, Sigrun, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

{Project} Svaveltillgängligheten för jordbruksgrödor: betydelsen av stallgödsel, markens organiska material och mineralgödselmedel i konventionell och ekologisk odling. [The sulphur availability to arable crops: the role of farmyard manure, soil organic matter and mineral fertilizers in conventional and organic farming systems.] Runs 2004 - 2007. Project Leader(s): Nilsson, Ingvar, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

Büchi, Lucie; Walder, Florian; Banerjee, Samiran; Colombi, Tino; van der Heijden, Marcel; Keller, Thomas; Charles, Raphael and Six, Johan (2022) Pedoclimatic factors and management determine soil organic carbon and aggregation in farmer fields at a regional scale. Geoderma, 409 (115632), pp. 1-12.

Engström, Agr Lena and Lindén, AgrD Börje (2008) Kväveförsörjning i ekologiska odlingssystem med vall - höstraps - vete. [N-supply in organic crop systems with ley - winter oilseed rape - wheat.] Report, no. 16. .

Myrbeck, Åsa (2005) Harvning - inte bara en ogräsfråga. [Harrowing - not only for controlling weeds.] In: Ekologiskt lantbruk konferens 22-23 november 2005. Ultuna, Uppsala. Sammanfattningar av föredrag och postrar. SLU. Centrum för uthålligt lantbruk., Federativ tryckeri AB. [Unpublished]

Nyberg, Anna and Lindén, Börje (2008) Åkerbönor som förfrukt till vårsäd i ekologiskodling. [Faba beans as previous crop to spring cereals in organic farming.] Report, no. 15. SLU, Swedish University of agricultural sciences , Department of soil sciences.

Ullvén, Karin (2018) GREENRESILIENT will improve organic greenhouse production. The CORE Organic Cofund Website, Tjele, Denmark. Online at http://projects.au.dk/coreorganiccofund/news-and-events/show/artikel/greenresilient-will-improve-organic-greenhouse-production/, accessed on: 5 April 2018.

This list was generated on Fri Jul 19 06:53:40 2024 CEST.