home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Browse eprints by Research Funding

Group by: No Grouping | Leaders | Start Date | Document Language
Number of items at this level: 20.

{Project} Vitamininnehållet i mjölk från ekologiska och konventionella besättningar. [Vitamins in milk from organic and conventional diary farms.] Runs 2006 - 2007. Project Leader(s): Emanuelsson, Ulf, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

{Project} Mångfunktionella lantbruksföretags bidrag till tillväxt på landsbygden och möjligheter till samverkan med lokala bygder, ur ett ekologiskt, social och ekonomiskt perspektiv. [The contribution of multifunctional farms to rural development and possibilities for collaboration with local communities.] Runs 2005 - 2007. Project Leader(s): Milestad, Rebecka, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

{Project} Utveckling av integrerad, ekologisk och konventionell växtodling. [Development of integrated, organic and conventional crop production.] Runs 2004 - 2008. Project Leader(s): Stenberg, Maria, The Rural Economy and Agricultural Societies .

{Project} Betningsmedlen i stråsäd och deras effekter. [The seed treatment agents in cereals and their effects.] Runs 2004 - 2007. Project Leader(s): Wiik, Lars and Johnsson, Lennart, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

{Project} Deltagardriven forskning, Teori och praktik för svenskt lantbruk? [Exploring the theory och practice of participatory research in Swedish agriculture.] Runs 2004 - 2006. Project Leader(s): Eksvärd, Karin, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

{Project} Effekter på mjölkkvalitet vid förbud mot användning av syntetiska vitaminer i ekologisk mjölkproduktion. [Effect on milk quality as a consequence of the legislation against use of synthetic vitamins in organic dairy production.] Runs 2004 - 2006. Project Leader(s): Johansson, Birgitta, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

{Project} Ekologisk grisproduktion, en tillväxtmöjlighet för mindre producenter? Ekonomisk jämförelse av produktion enligt KRAV och EU-regler. [Organic pig production, a possibility for growth for smaller producers? An economic comparison of production according to KRAV and EU-rules.] Runs 2004 - 2007. Project Leader(s): Olsson, Anne-Charlotte, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

{Project} Doftämnen för bekämpning av bladlöss i växthusodling av dill och persilja, pilotförsök. [Odours for control of aphids in glasshouse production.] Runs 2003 - 2004. Project Leader(s): Pettersson, Jan and Glinwood, Robert, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

{Project} Fjäderfägödsel: innehåll av växtnäring och spårelement samt utveckling av provtagningsmetodik. [Poultry manure: content of plant nutrients and trace elements and development of the sampling procedure.] Runs 2003 - 2005. Project Leader(s): Salomon, Eva, Swedish Institute of Agricultural and Environmental Engineering, JTI .

{Project} Gröngödsling mot jordburna svampsjukdomar i sockerbetor. [Green manuring for control of soilborne fungi in sugar beets.] Runs 2003 - 2007. Project Leader(s): Olsson, Åsa, Sveriges Betodlares Centralförening, SBU .

{Project} Robust och kostnadseffektiv automatisering av mekanisk ogräsbekämpning i ekologisk sockerbetsodling. [Robust and cost-effective automation of mechanical weed control for the cultivation of organically grown sugar beets.] Runs 2003 - 2005. Project Leader(s): Åstrand, Björn and Baerveldt, Albert-Jan, Halmstad University .

{Project} Smaktestning av skorvresistenta äpplesorter. [Consumer Evaluation of Scab Resistant Apple Cultivars.] Runs 2002 - 2005. Project Leader(s): Jönsson, Åsa and Nybom, Hilde, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

{Project} Utveckling av hållbara och produktiva odlingssystem: karakterisering av lerjord. [Developing sustainable and productive cropping systems: characterisation of clay soil.] Runs 2002 - 2004. Project Leader(s): Stenberg, Maria, The Rural Economy and Agricultural Societies .

{Project} Potatisbladmögel, fältinventering av olika smittkällors betydelse. [Potato late blight, field inventory of the significance of different disease sources.] Runs 2002 - 2005. Project Leader(s): Andersson, Björn, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

{Project} Odlingsbetingelsernas inverkan på grönsakers kvalitet avseende halten av hälsobefrämjande och toxiska sekundära metaboliter. [Impact or grown conditions on quality of vegetables regarding concentration of health-promoting and toxic secondary metabolites.] Runs 2002 - 2006. Project Leader(s): Lundegårdh, Bengt and Heeb, Anuschka, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

{Project} Biologiska möjligheter till bekämpning av mykotoxinbildande fusarium. [Biological possibilities for the control of mycotoxin producing fusarium.] Runs 2000 - 2002. Project Leader(s): Ahlström, Sadhna, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

{Project} Stimulering av kons immunförsvar med ginseng för att förebygga och behandla mastit. [Stimulation of the immune defence of the cow with ginseng for prevention and treatment of mastitis.] Runs 2000 - 2003. Project Leader(s): Persson Waller, Karin, National Veterinary Institute of Sweden .

{Project} Biologisk bekämpning av växtsjukdomar genom inducerad resistens. [Biological control of plant diseases by systematic induced resistance.] Runs 1999 - 2003. Project Leader(s): Quintanilla, Pablo, Göteborg University .

{Project} Biologisk bekämpning: genetisk analys av mekanismer. [Biological control: genetic analysis of mechanisms.] Runs 1998 - 2003. Project Leader(s): Wright, Sandra, Göteborg University .

{Project} Bacillus polymyxa som växttillväxtbefrämjande och stresstoleransinducerande bakterier. [Paenibacillus polymyxa as plant-growth promoting and stress-tolerance inducing bacteria.] Runs 1997 - 2001. Project Leader(s): Wagner, Gerhart, Uppsala University .

This list was generated on Fri Feb 23 17:48:45 2024 CET.