home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Utveckling av integrerad, ekologisk och konventionell växtodling

{Project} Utveckling av integrerad, ekologisk och konventionell växtodling. [Development of integrated, organic and conventional crop production.] Runs 2004 - 2008. Project Leader(s): Stenberg, Maria, The Rural Economy and Agricultural Societies .

Full text not available from this repository.


Summary

Ett övergripande mål med detta forskningsprojekt är att finna lösningar på kväveproblematiken i lerjordssystem i Mellansverige för att uppnå ett lönsamt och uthålligt jordbruk på dessa jordar genom att utveckla hållbara och produktiva odlingssystem med ändamålsenlig produktkvalitet enligt högt ställda miljökrav och med produktion på en hög nivå. Genom att verkningsgraden på insatserna förbättras när man bättre utnyttjar de naturliga förutsättningarna kan detta uppnås utan att produktionskostnaderna ökar. Grundpelaren är att en växtföljd som till stor del är självförsörjande med kväve, minimerar ogräsproblem och risken för skadegörare, samtidigt som den möjliggör kraftigt reducerad bearbetning.
Målet med projektet ska uppnås genom att kvantifiera och följa upp olika förlustvägar för växtnäring, speciellt kväve, i odlingssystem på lerjord och bestämma förhållanden i mark och gröda som påverkar omsättningen av växtnäring. Vi ska också kvantitativt och kvalitativt registrera förändringar i odlingssystemen och i dess produkter. Detta kräver genomtänkta växtföljder och maskinsystem samtidigt som en anpassning till marknaden sker.
Projektet genomförs på Logården i västra Götaland. Logården är en unik försöksplats där integrerad och ekologisk odling utvecklats sedan 1991. Gården täckdikades sommaren 2003 och från varje enskilt skifte kan avrinningen mätas och dräneringsvattnet provtas. I det här projektet ska vi följa grödor, jord och dräneringsvatten med avseende på kväve. Utvecklingen av odlingssystemen sker också med hjälp av nyckeltal, bl.a. netto, energieffektivitet och bekämpningsmedelsindex. Projektet utförs i samarbete med ett flertal avnämare.


Summary translation

This project is carried out on a farm in south-west Sweden having soils with an average clay content of about 40 %. There is partly lower clay content. Organic matter content varies between 2 and 3 %. A small river is crossing the farm through a culvert. This causes a slightly undulating landscape with small hills with lower clay content on the highest points.
The farm is managed since 1991 divided into three different arable farming systems: conventional farming (A), organic farming (B), and integrated farming (C). Yields of all crops have been recorded all years, 1999-2002 by yield mapping and all crops and all measures have been well documented throughout the period. Crop and soil nitrogen dynamics have been followed in reference areas. In 2003 the tile drain system at the farm was fully replaced by a new system. To facilitate the aim of follow changes in soil conditions after tile draining the soil was characterised during 2002 and 2003. Soil physical, biological and chemical parameters were determined. Soil sampling areas were chosen from soil electrical conductivity determinations (EM 38), topography and data from soil mapping at start of the project. For future studies of the farming systems, discharge from each field will be measured and sampling and analyses of drain water will be carried out.

EPrint Type:Project description
Location:The Rural Economy and Agricultural Societies
P.O. Box 124   
SE-532 22 Skara
Maria.Stenberg@hs-r.hush.se
Keywords:long-term field trial, analyses of drain water, soil mapping
Subjects: Farming Systems > Farm nutrient management
Research affiliation: Sweden > The Rural Economy and Agricultural Societies
Research funders: Sweden > Swedish Farmers' Foundation for Agricultural Research SLF
Project ID:433016
Start Date:1 July 2004
End Date:31 June 2008
Deposited By: Karlsson, Miriam Frida
ID Code:7739
Deposited On:11 Nov 2007
Last Modified:20 Aug 2009 14:31

Repository Staff Only: item control page