home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Items affiliated to "Crop Science"

Group by: No Grouping | Authors | Refereed | Document Language | EPrint Type
Number of items at this level: 9.

Project description

{Project} Förbättrat skydd mot skadeinsekter genom nyttjande av synergieffekter mellan biologisk kontroll och styrd växtföljd. Runs 0007 - 0009. Project Leader(s): Rämert, Birgitta and Anderson, Peter.

{Project} Framtagning av lokalanpassade stråsädessorter för ekologisk odling genom deltagande forskning. [Development of locally adapted cereal varieties for organic farming through participatory research.] Runs 2001 - 2003. Project Leader(s): Svensson, Gunnar, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

{Project} Icke-kemisk ogräsreglering i radodlade grödor. [Physical weed control in row-grown vegetable crops.] Runs 2002 - 2004. Project Leader(s): Fogelberg, Fredrik, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

{Project} Marktäckning med plast i samband med sådd av radodlade grödor. [Soil cover with plastic in connection to sowing of row-cultivated crops.] Runs 2002 - 2004. Project Leader(s): Larsson, Hans, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

{Project} Omläggningsförsök med äpple från IP-odling till ekologisk odling. [A South Swedish apple field converted from integrated production to organic production.] Runs 2000 - 2005. Project Leader(s): Jönsson, Åsa, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

{Project} Selektion av genotyper med ett högt kväveutnyttjande, hög ogräskonkurrens och hög allelopati i förädlingsmaterial av vete och korn för ekologisk odling. [Selection of genotypes with high N-use efficiency, weed competition and allelopathy in breeding materials of wheat and barley for organic farming.] Runs 2005 - 2007. Project Leader(s): Bertholdsson, Nils-Ove, Svalöf Weibull AB .

{Project} Smaktestning av skorvresistenta äpplesorter. [Consumer Evaluation of Scab Resistant Apple Cultivars.] Runs 2002 - 2005. Project Leader(s): Jönsson, Åsa and Nybom, Hilde, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

{Project} Växtföljd med trädgårds- och jordbruksgrödor där växtresterna återförs som rötrest. [Crop rotation with plant residues returned as biodigestate.] Runs 2002 - 2004. Project Leader(s): Svensson, Gunnar, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

Research facility description

{Facility} Alnarp försöksgård. [Alnarp experimental farm.] Facility Leader(s): Larsson, Hans, Swedish University of Agricultural Sciences, SLU .

This list was generated on Mon Apr 22 15:53:19 2024 CEST.