home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Improved welfare in sheep production.Preventive measures, disease resistance and robustness related to tick-borne fever in sheep

{Project} SWATICK: Improved welfare in sheep production.Preventive measures, disease resistance and robustness related to tick-borne fever in sheep. [SWATICK-Betra velferd i saueholdet. Førebyggjande tiltak, sjukdomsresistens og motstandskraft i høve til flåttbårne sjukdommar.] Runs 2006 - 2010. Project Leader(s): Steinshamn, Håvard, Bioforsk Norwegian Institute for Agricultural and Environmental Research .

[thumbnail of Programme_description_SIP_SWATICK.pdf] PDF - English
192kB


Summary

The greatest welfare challenges for sheep during grazing are tick-borne fever (TBF), blow-flies, alveld and predators. Production losses on tick infested pastures are substantial, and it is expected that more than 300 000 lambs/sheep are affected by TBF. In sustainable farming, particularly organic farming, the focus on solving these challenges should be on preventive measures. The dependence on drugs implies a risk for developing resistance. It is therefore of general interest to use preventive methods. However, few efficient preventive measures against tick infection and TBF are available. Thus, there is a need for alternative strategies. The focus of the project will be on: Indirect losses The indirect loss caused by TBF is impaired welfare, growth rate, meat quality and income. National data will provide information on weight, slaughter quality and losses of animals on tick infested pastures and will be used to identify and quantify indirect losses. Increased knowledge about the extent of indirect losses to ticks will increase awareness and motivation for implementing preventive measures. Turn out time on pasture and immunity Lambs on tick infested pasture and sheep brought to tick infested pasture for the first time are at highest risk. Animals will develop immunity after the first infection. The effect of exposing lambs to tick infection at a very early life stage will be tested in an experiment carried out at five farms involving 300 lambs. The hypothesis is that lambs infected early will handle the disease better and will not become seriously ill. Disease resistance There is indication of individual variance in susceptibility against TBF in sheep. Many factors may cause variation in resistance to ticks and TBF between individuals. Exploiting a possible genetic variance between breeds and individuals within breed in such resistance will be done by a controlled challenge test and by analysing data on sheep from ram circles in tick infested


Summary translation

Det største velferdsproblemet i sauehaldet i beitetida er flåttbårne sjukdommar (TBF), fluelarver, alveld og rovdyr. Produksonstap på flåttinfiserte beiter er store, og ein reknar med at meir enn 300 000 lam/søyer er påverka av TBF. I berekraftige driftsmåtar, spesielt økologisk, blir det lagt vekt på prevantive tiltak for å løyse desse utfordringane. Det er risko for utvikling av resistens bunde til bruk av medisinar. Det er derfor av generell interesse for å bruke prevantive metodar. Det er derimot få tilgjengelege prevantive tiltak mot flåttinfeksjon og TBF. Det er såleis eit behov for alternative strategiar. Fokus for dette prosjektet vil vere på: Indirekte tap. Indirekte tapa på grunn av TBF skuldast dårlegare velferd, vekst, kjøttkvalitet og inntekt. Nasjonale data gir informasjon om vekt, slaktekvalitet og tap av dyr på flåttinfiserte beiter og vil bli brukt til å identifisere og kvantifisere indirekte tap. Auka kunnskap om omfanget av indirekte tap på grunn av flått vil betre motivasjonen for å setje i gang preventive tiltak. Slippetid på beite og immunitet. Lam på flåttinfiserte beiter og søyer som for første gong kjem på flåttinfiserte beiter er mest utsatt. Dyr vil utvikle immunitet etter førstegongs infeksjon. Effekten av å utsette lam for flåttinfeksjon veldig tidleg etter fødsel vil bli undersøkt i forsøk på fem gardsbruk med tilsaman 300 lam. Hypotesen er at lamma som blir infisert veldig tidleg tåler sjukdommen betre og vil ikkje bli alvolreg sjuke. Sjukdomsresistens. Det er tegn som tyder på at det er individuell varisasjon i å bli utsett for TBF hos sau. Variasjonen i resistens mot flått og TBF mellom individ kan skuldast mange faktorar. Utprøving av mogleg genetisk variasjon mellom rasar og individ innan rase for slik resistens vil bli gjort ved hjelp av et kontrollert forsøk og ved å analysere data frå værringar i flåttinfiserte områder.

EPrint Type:Project description
Keywords:sheep, tick, tick-born fever, animal welfare, preventive measure,resistence, genetic variation, production loss, SWATICK
Subjects: Animal husbandry > Production systems > Sheep and goats
Animal husbandry > Health and welfare
Animal husbandry > Breeding and genetics
Research affiliation: Norway > NVH - Norwegian School of Veterinary Science
Norway > NMBU - Norwegian University of Life Sciences
Norway > Norwegian Research Institute Akvaforsk
Norway > Bioforsk - Norwegian Institute for Agriculture and Environmental Research > Bioforsk Organic Food and Farming Division
Research funders: Norway > Bioforsk - Norwegian Institute for Agriculture and Environmental Research
Norway > RCN - Research Council of Norway
Norway > Other organizations
Acronym:SWATICK
Project ID:2010034
Start Date:1 November 2006
End Date:31 October 2010
Deposited By: Steinshamn, Dr Håvard
ID Code:15233
Deposited On:19 Jan 2009
Last Modified:12 Apr 2010 07:38

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per month over past year

View more statistics