home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Økt økologisk bærekraft - Utfordringer og muligheter for økologisk landbruk

Hansen, Sissel; Serikstad, Grete Lene and Bergslid, Ildri (Rose) Kristine (2023) Økt økologisk bærekraft - Utfordringer og muligheter for økologisk landbruk. [Increasing environmental sustainability - Challenges and opportunities for organic farming.] NORSØK Rapport, no. 8, vol 8. Norsk senter for økologisk landbruk, Tingvoll.

[thumbnail of NORSØK RAPPORT nr 8 vol 8 Økt økologisk bærekraft.pdf] PDF - Published Version - Norwegian/Norsk
4MB


Summary in the original language of the document

Menneskeheten står overfor store utfordringer, bla. global oppvarming og tap av naturmangfold og artenes leveområder. Rapporten omhandler noen aspekter ved økologisk bærekraft hvor økologisk landbruk har hatt en spydspiss-funksjon for alt landbruk siden driftsformen ble etablert for rundt 100 år siden. I denne rapporten defineres økologisk som «sertifisert økologisk driftsform». Det som ofte kalles konvensjonelt landbruk, har vi kalt ikke-økologisk i den betydning at det ikke er sertifisert som økologisk landbruk. Dette fordi det er veldig mange ulike måter å drive landbruk på som bare har det til felles at de godkjenner bruk av kunstgjødsel og kjemisk/syntetiske plantevernmidler. Noen har forsiktig bruk av disse innsatsmidlene og tar i bruk mange av de agronomiske metodene som også anbefales i økologisk landbruk, mens andre driver svært intensivt.
Framover bør økologisk landbruk fortsatt være en spydspiss. Ved videreutvikling av driftsformen er det nødvendig å holde fast på de fire prinsippene for økologisk landbruk. Rapporten omfatter også områder hvor økologisk landbruk trenger å videreutvikles, bla. innenfor plantenes næringsforsyning, global oppvarming, produksjon og forbruk av energi og mulige tiltak for dette. Til slutt diskuterer vi hva som trengs for å få en økologisk bærekraftig utvikling av driftsformen.
I rapporten defineres bærekraftig utvikling slik: «Bærekraftig utvikling er en utvikling som imøtekommer dagens behov uten å forringe mulighetene for kommende generasjoner til å få dekket sine behov» (Verdenskommisjonen for miljø og utvikling 1987). Et viktig utgangspunkt for driftsformen, som nå kalles økologisk landbruk på norsk, var ønske om god jordfruktbarhet. Dette medførte blant annet at mineralsk nitrogengjødsel og kjemisk/syntetiske sprøytemidler ikke ble tatt i bruk. Jordfruktbarhet, som i dag inngår som en del av det som ofte omtales som jordhelse, er fortsatt viktig for dem som driver økologisk. Tilførsel av organisk materiale, redusert kjørebelastning, levende plantedekke og vekstskifte er viktige tiltak innen økologisk landbruk for å fremme jordhelsa. De fleste studiene som sammenligner jordhelse ved økologisk og ikke-økologisk driftsform finner at det er mer mikrobiell biomasse og biologisk aktivitet i jorda, og at innholdet av jordkarbon er høyere ved økologisk drift. Ved bruk av tiltak for god jordhelse også i ikke-økologisk drift blir noen av forskjellene mellom driftsformene redusert.
Det er ikke tillatt å bruke kjemisk/syntetiske sprøytemidler i økologisk drift. Bruk av slike midler, bla. mot ugras, sopp og insekter, eller som vekstregulering, utgjør en viktig forskjell mellom ikke-økologisk og økologisk landbruk. Rester av disse midlene finnes igjen i vann, jord og luft. Blant annet fant JOVA- programmet 78 ulike midler i 10 norske nedbørsfelt. Flere undersøkelser har påvist direkte og indirekte skadelige effekter på organismer som lever i vann, jord og luft, f.eks. ferskvannstanglopper, fugler, flaggermus, mus, frosk, bier, biller og andre jordorganismer. Vekstskifte, fravær av kjemisk/syntetiske sprøytemidler og begrensa nitrogengjødsling i økologisk landbruk gir også grunnlag for et stort biologisk mangfold. Undersøkelser viser at det jevnt over blir observert flere individer og arter av fugler, insekter, edderkopper og planter i økologisk sammenlignet med i ikke-økologisk drift. Det er størst forskjell mellom de to driftsmetodene i intensive åkerlandskap. Begrensinger på import av gjødsel og fôr gjør at det gjennomgående tilføres mindre næring i økologisk enn i ikke-økologisk landbruk. God agronomi som sikrer god utnytting av tilført næring, er derfor avgjørende for å kunne få gode avlinger. Undersøkelser viser at næringsstoff-effektiviteten på husdyrbruk som regel er bedre ved økologisk drift, mens det ofte er motsatt ved dyrking av ettårige vekster som korn.
For å sikre en fortsatt bærekraftig utvikling må økologisk landbruk ta nye grep for å møte dagens økologiske utfordringer. Næringsforsyning, global oppvarming, produksjon og forbruk av energi og matforsyning er områder hvor det er viktig å tenke nytt på grunn av globale, nasjonale og lokale utfordringer knyttet til disse områdene. Det er et mål å resirkulere næringsstoff fra storsamfunnet tilbake som gjødsel, men dette er utfordrende blant annet på grunn av risiko for innhold av uønskede stoffer, «nisser på lasset». Mange som driver økologisk landbruk bruker husdyrgjødsel fra ikke-økologisk landbruk. Fortsatt avhengighet av slik gjødsel vil true driftsformens troverdighet. Biologisk nitrogenbinding, vekstskifte og fangvekster og god husdyrgjødselhandtering er viktige nøkler for å redusere behovet for slik gjødselimport. Det er viktig med mer arbeid for å sikre en økologisk forsvarlig resirkulering av næring fra samfunnet, inkludert restråstoff fra havet. Struvitt er et interessant produkt som utvinnes i kloakkrenseanlegg og er nylig godkjent for bruk i økologisk produksjon. Det er imidlertid et mineralsk produkt, uten organisk materiale. Dersom økologisk landbruk skal være et alternativ som bidrar til bærekraftig utvikling, må vi ta klimaforandringene på alvor. Lave utslipp av klimagasser per produsert enhet og vedlikehold av innholdet av karbon i jorda er nødvendig. Samtidig må driftsformen være motstandsdyktig mot kraftig regn og tørke. Undersøkelser på gårder som driver økologisk melkeproduksjon viser at det er stor variasjon i energibruk og energiintensitet mellom gårdene, noe som tyder på at lavere energibruk er mulig på mange gårder. Ved å erstatte fossil energi med fornybar energi kan det fossile avtrykket reduseres. Imidlertid har all energiproduksjon negative miljøeffekter.
De store økonomiske utfordringene og tidspresset som alt landbruk er preget av, påvirker også de som ønsker å drive økologisk. For å oppnå økt økologisk bærekraft trenger vi et økologisk landbruk som videreutvikles på en realistisk gjennomførbar måte ut fra forsvarlig ressursforvaltning, biodiversitet, klima og miljø, og i en retning som understøtter økologiske systemer og kretsløpsprinsipper. En landbrukspolitikk som stimulerer til dette vil gjøre det enklere å sikre at det økologiske landbruket utvikler seg i en økologisk, mer bærekraftig retning. Det trengs også gode agronomer, dyktige husdyrbrukere og folk som er villige til å gå foran, tenke nytt og gå dypt inn i agronomien, økologien og økonomien.


Summary translation

Humanity is facing considerable challenges, including global warming and habitat and biodiversity loss. This report deals with certain aspects of environmental sustainability related to organic farming, which has acted as a spearhead for environmental developments in all agriculture since the farming method was established about 100 years ago. In this report, the term ‘organic’ refers to ‘certified organic farming’. Instead of the commonly used term ‘conventional’ agriculture, we use ‘non-organic’, in the sense that the farming methods are not certified as organic farming. The rationale for this choice is that there are a variety of different farming systems that only have in common that they approve the use of mineral fertilizers and chemical/synthetic pesticides. While some of these systems use such inputs carefully and apply many of the agronomic methods also recommended in organic farming, others operate very intensively in terms of fertilizer and pesticide use.
Organic farming should continue to be a spearhead of agricultural development. When further developing organic farming, it is necessary to observe its four principles. The report also discusses areas that organic farming needs to address. Such issues include the supply of plant nutrients, climate change mitigation and adaptation, as well as energy production and consumption. Finally, the report discusses how to ensure an environmentally sustainable development of organic farming.
In this report, sustainable development is defined as follows: "Sustainable development is a development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs" (World Commission on Environment and Development 1987).
Maintaining soil fertility was one of the central issues in the establishment of what nowadays is called organic farming. One of the consequences thereof was that mineral nitrogen fertilizers and chemical/synthetic pesticides were not used. Soil fertility, which nowadays is part of the broader concept of soil health, is still important for organic farmers. Important measures used in organic farming to promote soil health include adding organic matter, reducing traffic-induced soil compaction, maintaining plant cover and rotating crops. Most of the studies comparing soil health in organic and non-organic farming find higher soil microbial biomass, biological activity and carbon content in organic farming. However, when measures aimed at improving soil health are also used in non-organic farming, some of the differences between the farming methods are reduced.
Organic farming does not permit the use of chemical/synthetic pesticides. The use of such substances, e.g., to control weeds, fungi and insects, or to regulate plant growth, represents one of the main differences between non-organic and organic farming. Residues of such compounds are found in water, the soil and in the air. Among its many results, the Agricultural Environmental Monitoring Programme (JOVA) found 78 different substances in 10 catchments throughout Norway. Several studies have shown directly and indirectly harmful effects on organisms that live in water, soil and air, including freshwater shrimps, birds, bats, mice, frogs, bees, beetles and other soil organisms. Crop rotation, the absence of chemical/synthetic pesticides and limited nitrogen inputs in organic farming also contribute to preserving biodiversity. Studies show that more specimens and species of birds, insects, spiders and plants are generally observed on organic than on non-organic farms. This difference between the two farming methods is most pronounced in intensively cropped landscapes.
Due to restrictions on the use of off-farm inputs such as fertilizer and feed, less nutrients are generally applied in organic than in non-organic farming. Sound agronomic practices that efficiently utilize the applied nutrients are therefore crucial in maintaining high yields. Studies show that nutrient efficiency on livestock farms is usually better on organic than on non-organic farms, whereas the opposite is often found in arable cropping.
To ensure continued sustainable development, organic farming must take new steps to meet today's environmental challenges. Innovations are needed regarding the global, national and local challenges related to the supply of plant nutrients, climate change, energy production and consumption as well as food security. For example, nutrients in human and industrial waste should be recycled and re-used as fertilizer. However, this is challenging due to, among other things, the risk of contamination from undesirable substances. Numerous organic farmers use manure from non-organic farms. Continued dependence on non-organic farms will threaten the credibility of organic farming systems. However, the reliance on nutrient import can be reduced by improved utilization of biological nitrogen fixation, crop rotation, catch crops and good manure management. Increased efforts are needed to ensure the ecologically sound recycling of waste nutrients, including marine waste and byproducts. Struvite is a promising product that is extracted in sewage treatment plants and has recently been approved for use in organic production. However, it is a mineral product, without any organic matter.
If organic farming should continue to be a spearhead for sustainable development, climate change must be taken seriously. This implies that emissions of greenhouse gases per unit produced must be kept low and soil carbon contents high. At the same time, organic farming must adapt to the changing climate, e.g., by being resistant to extreme rainfall and droughts.
Studies on organic dairy farms show considerable variation in energy use and energy intensity between farms, thus indicating that many farms have the potential to reduce their energy consumption. Replacing fossil fuels with renewable energy can help to reduce the carbon footprint. However, all forms of energy production have some negative environmental impact.
All farmers are currently facing financial pressure and are constantly pressed for time. These constrains also affect those who wish to farm organically. To achieve increased environmental sustainability, organic agriculture needs to be further developed in a way that can be realistically implemented. Such a development must be based on sound resource management and take aspects of biodiversity, climate and the environment into consideration. Finally, any such development must aim at supporting ecological systems and the principles of circular economy. An agricultural policy that facilitates such a development will make it easier to ensure that organic agriculture stays abreast with the challenges of our times, and continues to be an ecological and sustainable alternative. There is also a need for skilled crop and livestock farmers, horticulturists, etc. In general, we need people who are one step ahead, innovative and willing to dig deep into topics like agronomy, ecology and economy.

EPrint Type:Report
Keywords:Økologisk landbruk, økologisk bærekraft, organic agriculture, environmental sustainability
Agrovoc keywords:
Language
Value
URI
English
sustainability
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_33560
English
organic agriculture
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_15911
English
environmental effects -> environmental impact
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_24420
Subjects:"Organics" in general
Farming Systems
Environmental aspects
Research affiliation: Norway > NORSØK - Norwegian Centre for Organic Agriculture
ISBN:978-82-8202-176-0
Deposited By: Serikstad, Grete Lene
ID Code:53423
Deposited On:03 Jun 2024 07:40
Last Modified:03 Jun 2024 08:30
Document Language:Norwegian/Norsk
Status:Published
Refereed:Not peer-reviewed

Repository Staff Only: item control page