home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Gjødsel med rester av herbicid: Effekt av klopyralid på oppalsplanter

McKinnon, Kirsty; Løes, Anne-Kristin and Almvik, Marit (2021) Gjødsel med rester av herbicid: Effekt av klopyralid på oppalsplanter. NORSØK Rapport, no. 6. NORSØK, Tingvoll.

[thumbnail of NORSØK rapport 6 2021 Gjødsel med rester av pesticid .pdf] PDF - Published Version - Norwegian/Norsk
3MB


Summary

Rapporten omhandler et dyrkingsforsøk for å undersøke effekten av klopyralid i flytende organisk gjødsel på erter og tomat, utført ved NORSØK i 2020.
Rapporten belyser problemer som kan oppstå i plantedyrking hvis driftsmidler som kompost, husdyrgjødsel eller flytende gjødselprodukter inneholder uønskede stoffer, for eksempel rester av plantevernmidler, og gir en kort gjennomgang av hvordan klopyralid og aminopyralid virker på plantevekst og hvilke konsentrasjoner som kan gi planteskade. Flytende gjødsel som er basert på restprodukter fra sukkerproduksjon (vinasse) har vært mye omtalt de senere årene. Mange dyrkere, både profesjonelle og hobbydyrkere, har rapportert om skader på planteveksten etter bruk av slik gjødsel. Undersøkelser i ulike land har bekreftet funn av herbicidrester i ulike gjødselprodukter. I samarbeid med Norsk landbruksrådgivning og NIBIO sitt pesticidlaboratorium utviklet NORSØK et prosjekt for å undersøke dette. Med ert og tomat som forsøksplanter gjennomførte vi et dyrkingsforsøk der en næringsfattig såjord ble tilsatt flytende organisk gjødsel i ulike konsentrasjoner. Til sammenlikning brukte vi en flytende mineralsk gjødsel. Det ble betydelige skader på planteveksten når plantene ble gjødslet med flytende gjødsel basert på vinasse som inneholdt klopyralid. Ved lavest gjødselstyrke (1 % næringsløsning) fikk erteplantene en unormal strekningsvekst. Tomatplantene utviklet betydelig færre blomsterklaser og blomster, og fruktene som dannet seg hadde dårlig utvikling av frø. Med sterkere gjødselstyrke ble både erte- og tomatplantene sterkt skadet eller døde. Konsentrasjonen av klopyralid i gjødselproduktet var 0,48 mg per liter. Forsøket ved NORSØK viste en klar sammenheng mellom bruk av gjødsel som inneholder rester av klopyralid og planteskade på tomat- og erteplanter.
Klopyralid er et virksomt stoff i ulike ugressmidler som blant annet brukes i sukkerbeteproduksjon. EU-kommisjonen har nylig bestemt en innstramming i vurderingen av ugressmidler som inneholder klopyralid. Det er god bioøkonomi å kunne utnytte biologisk restavfall til nye (gjødsel)produkter, så EUs bestemmelse er et viktig skritt på veien for å få begrenset problemet med rester av klopyralid i jord, kompost og organisk gjødsel. Dette er spesielt viktig for økologiske dyrkere, som ofte er avhengig av innkjøpte, organiske gjødselslag. Flytende organisk gjødsel er et krevende substrat å analysere fordi det inneholder en rekke organiske forbindelser. NIBIO har utviklet en metode som kan påvise aminopyralid og klopyralid med en deteksjonsgrense på 2 µg per kg jord/kompost og 7 µg per kg organisk gjødsel. Grenseverdien på 2 µg per kg er over skadeterskelen for flere planteslag. Det er behov for å utvikle analysemetoder og bioassays (standardiserte dyrkingsforsøk) som kan sikre at de som trenger flytende gjødselprodukter kan bruke disse uten fare for å skade plantene.


Summary translation

The report describes a pot experiment to study the effects of a liquid organic fertiliser containing clopyralid on plant growth. Tests crops were pea (Pisum sativum L.) and tomato (Solanum lycopersicum L.), and the study was conducted in spring 2020 by NORSØK at its research farm in Tingvoll.
The report describes the effects of using fertilisers (and other inputs) that contain undesirable compounds (e.g., herbicide residues) on plant growth. Initially, the report gives a brief overview of how clopyralid and aminopyralid affect plant growth, and at which concentration levels these compounds may be harmful to sensitive crops.
Liquid fertilisers made from the sugar industry by-product vinasse have been under discussion for several years, e.g., in the US and UK, and more recently also in Scandinavia. Several professional and hobby growers have reported negative effects on plant growth after application of commercial organic liquid fertilisers. Chemical analyses in different countries have detected residues of herbicides in several cases.
The study presented here was developed in collaboration with the Norwegian Agricultural Extension Service (NLR) and the pesticide laboratory at the Norwegian Institute of Bioeconomy Research (NIBIO). Using peas and tomatoes as test crops, a pot experiment was conducted with a nutrient-poor seedling soil. To this soil, various concentrations of an organic liquid fertiliser product made from vinasse and containing clopyralid were applied, with liquid mineral fertiliser as a control. The liquid organic fertiliser impacted plant growth significantly. The lowest applied concentration (1 % of liquid fertiliser) resulted in elongated pea plants with a low dry matter content. The tomato plants developed significantly fewer buds and flowers, and the fruits that developed did not contain normally developed seeds. At higher fertiliser concentrations, pea and tomato plants were strongly impacted or died off. The concentration of clopyralid in the fertiliser was 0,48 mg per litre. The study demonstrated a clear correlation between the application of fertiliser containing clopyralid and plant damage in pea and tomato plants.
Clopyralid is an active substance in several herbicide formulations, and is applied in, e.g., sugar beets. Recently, the EU Commission added additional risk assessment criteria to be used in the evaluation and approval of herbicides containing clopyralid. Utilising plant waste for new purposes, e.g., in fertilisers, is good bioeconomy practice. Hence, the decision of the EU Commission is an important step towards reducing problems related to the presence of clopyralid in soil, compost and organic fertilisers. This is crucial for certified organic growers, who are often dependent on commercial fertilisers.
Liquid organic fertilisers are challenging to analyse because they contain a multitude of organic compounds. NIBIO has developed an analysis to detect aminopyralid and clopyralid with a limit of detection of 2 µg per kg soil or compost, and 7 µg per kg of organic fertilisers. This limit is above the threshold concentration for negative impact on plant growth for several sensitive crops. Analytical methods and bioassays must be developed to ensure that growers who depend on liquid fertiliser products can apply them without any risk of crop damage.
The study was supported by the Horizon 2020 project “Pathways to phase-out contentious inputs from organic agriculture in Europe (Organic-PLUS)”, GA 774340 (2018-2022).

EPrint Type:Report
Keywords:Herbicidrester i gjødsel, klopyralid, vekstforsøk, herbicide residues, clopyralid, tomatoes, Organic-PLUSX
Agrovoc keywords:
Language
Value
URI
English
fertilisers -> fertilizers
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_2867
English
clopyralid
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_34766
English
herbicides
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_3566
Subjects: Soil > Soil quality
Crop husbandry
Crop husbandry > Crop health, quality, protection
Research affiliation: Norway > NLR - Norwegian Agricultural Extension Service
Norway > NIBIO – Norwegian Institute of Bioeconomy Research
Norway > NORSØK - Norwegian Centre for Organic Agriculture
Horizon Europe or H2020 Grant Agreement Number:774340
ISBN:978-82-8202-125-8
Deposited By: McKinnon, Kirsty
ID Code:40065
Deposited On:16 Jun 2021 06:41
Last Modified:18 Jun 2021 11:43
Document Language:Norwegian/Norsk
Status:Published
Refereed:Not peer-reviewed

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per month over past year

View more statistics