home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

MIEŽU GENOTIPU MAISĪJUMU UN POPUL CIJU PRIEKŠROCĪBU IZVĒRTĒJUMS BIOLOĢISKAJAI AUDZĒŠANAS SISTĒMAI - KOPSAVILKUMS

Ločmele, Indra (2021) MIEŽU GENOTIPU MAISĪJUMU UN POPUL CIJU PRIEKŠROCĪBU IZVĒRTĒJUMS BIOLOĢISKAJAI AUDZĒŠANAS SISTĒMAI - KOPSAVILKUMS. [ESTIMATION OF THE ADVANTAGES OF BARLEY GENOTYPE MIXTURES AND POPULATIONS FOR ORGANIC FARMING SYSTEM - SUMMARY.] PhD thesis, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Lauksaimniecības fakultāte
Latvia University of Life Science and Technologies, Faculty of Agriculture . .

[thumbnail of Latvian & English] PDF - Latvian/Lettish/Latviesu (Latvian & English)
1MB


Summary

Darba mērķis
Izvērtēt vasaras miežu genotipu maisījumu, vienkāršo, salikto un kombinēto krustojumu populāciju izmantošanas priekšrocības bioloģiskajai audzēšanas sistēmai.
Pētījuma uzdevumi
1. Izvērtēt vasaras miežu genotipu maisījumu priekšrocības ražas un ražas stabilitātes nodrošināšanā, lapu slimību intensitātes samazināšanā un konkurētspējas ar nezālēm uzlabošanā.
2. Izvērtēt vasaras miežu populāciju priekšrocības ražas un ražas stabilitātes nodrošināšanā, lapu slimību intensitātes samazināšanā un konkurētspējas ar nezālēm uzlabošanā.
3. Izvērtēt dažādu populāciju veidu kvalitātes rādītājus un to stabilitāti bioloģiskajā un konvencionālajā audzēšanas sistēmā.
4. Izvērtēt trīs miežu populāciju veidu augu kvantitatīvo pazīmju daudzveidības atšķirības bioloģiskajā un konvencionālajā audzēšanas sistēmā.
Darba hipotēze
Genotipu maisījumiem un populācijām, salīdzinājumā ar viendabīgām šķirnēm, bioloģiskajā audzēšanas sistēmā ir stabilāka raža, labāka konkurētspēja ar nezālēm un zemāka inficēšanās ar lapu slimībām.
Aizstāvamās tēzes
1. Miežu genotipu maisījumiem salīdzinājumā ar viendabīgām šķirnēm ir labāka ražas stabilitāte un konkurētspēja ar nezālēm un mazāka lapu slimību attīstība.
2. Miežu populācijām salīdzinājumā ar viendabīgām šķirnēm ir labāka ražas stabilitāte un konkurētspēja ar nezālēm un mazāka lapu slimību attīstība.
3. Miežu populācijas var nodrošināt kvalitātes rādītājus viendabīgu šķirņu līmenī un labāku kvalitātes rādītāju stabilitāti.
4. Populāciju kvantitatīvās pazīmes bioloģiskajās un konvencionālajās audzēšanas sistēmās attīstās atšķirīgi.
Darba novitāte
Attīstoties bioloģiskajai lauksaimniecībai, pasaulē pēdējā desmitgadē ir aktualizējusies genotipu maisījumu un pašapputes sugu ģenētiski daudzveidīgu populāciju izpēte. Publicētu rezultātu par genotipu maisījumu un it īpaši populāciju izpēti pasaulē šobrīd nav daudz. Arī Latvijā līdz šim nav pētīta maisījumu un populāciju veidošana un nav pētīts, kādas priekšrocības populācijām un genotipu maisījumiem ir salīdzinājumā ar tradicionālajām tīro līniju šķirnēm.
Pētījuma rezultātu aprobācija
Pēc šī pētījuma rezultātiem sagatavotas 4 publikācijas, kuras indeksētas Scopus un/vai Web of Science datu bāzēs, 4 publikācijas konferenču rakstu krājumos. Sniegti 5 mutiskie un 6 stenda ziņojumi konferencēs.


Summary translation

The aim of the thesis
To evaluate the advantages of using the mixtures of spring barley genotypes, as well as simple, complex, and composite cross populations for the organic growing system.
Research goals
1. To evaluate the advantages of mixtures of spring barley genotypes in ensuring yield and yield stability, reducing the development of foliar diseases, and improving competitiveness with weeds.
2. To evaluate the advantages of spring barley populations in ensuring yield and yield stability, reducing the development of foliar diseases, and improving competitiveness with weeds.
3. To evaluate grains quality for different types of populations and their stability in the organic and conventional growing systems.
4. To evaluate the differences in the diversity of quantitative traits of plants for three types of barley populations in organic and conventional growing systems.
Hypothesis of the thesis
Mixtures of genotypes and populations in organic growing systems provide a more stable yield, better competitiveness with weeds, and lower infection with foliar diseases compared to homogenous varieties.
Theses to be defended
1. Mixtures of barley genotypes have better yield stability, competitiveness with weeds, and lower foliar disease severity compared to homogenous varieties.
2. Barley populations have better yield stability, competitiveness with weeds, and lower foliar diseases severity compared to homogenous varieties.
3. Barley populations can provide grain quality at the level of homogenous varieties and better its stability.
4. Quantitative traits of populations develop differently in organic and conventional farming systems.
The novelty of the thesis
With the development of organic farming, researches on genotype mixtures and genetically diverse populations of self-pollinating species have become more topical in the world over the last decade. At present, few results have been published worldwide on the researches on genotype mixtures and especially on populations. In Latvia, the creation of mixtures and populations has not been studied so far, and the advantages of populations and mixtures of genotypes in comparison to traditional pure line varieties have not been also studied yet.
Approbation of study results
Based on the results of this study, 4 publications have been prepared, which are indexed in Scopus and/or Web of Science databases, 4 publications in conference proceedings, 5 oral and 6 posters presentation in conferences.

EPrint Type:Thesis
Thesis Type:PhD
Keywords:genetic diversity; populations; variety mixtures; yield stability; weed competitiveness
Agrovoc keywords:
Language
Value
URI
English
spring barley
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_ad10e027
English
genotypes
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_3225
English
organic agriculture
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_15911
English
genetic diversity within species -> genetic variation
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_15975
Subjects: Crop husbandry > Breeding, genetics and propagation
Research affiliation: European Union > Horizon 2020 > Liveseed
Latvia > Other Organizations Latvia
Horizon Europe or H2020 Grant Agreement Number:727230
Deposited By: Gutzen, Kaja
ID Code:39948
Deposited On:20 Aug 2021 08:22
Last Modified:04 Dec 2023 14:16
Document Language:Latvian/Lettish/Latviesu
Status:Published

Repository Staff Only: item control page