home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Kunnskapsbehov for en fjørfeproduksjon med mer lokalprodusert fôr og med dyrevennlige uteområder

Johanssen, Juni Rosann E.; Sørheim, Kristin and Adler, Steffen A. (2020) Kunnskapsbehov for en fjørfeproduksjon med mer lokalprodusert fôr og med dyrevennlige uteområder. NORSØK Rapport, no. 6. NORSØK, Tingvoll.

[thumbnail of NORSØK-rapport GrønnFjørfe 01.03.20.pdf] PDF - Published Version - Norwegian/Norsk
2MB


Summary

Norsk senter for økologisk landbruk har i samarbeid med Norsk institutt for bioøkonomi, Felleskjøpet Fôrutvikling, Animalia og Norsk Fjørfelag utredet behovet for ny kunnskap for å utvikle mer bærekraftige produksjonssystemer for fjørfe i tråd med nye forbrukerkrav. Arbeidet baserer seg på en gjennomgang av aktuell litteratur, en spørreundersøkelse blant produsenter som bruker uteområde til sine fjørfe og et fôringsforsøk med verpehøner for å teste fôr som inneholder fraksjoner av lokalprodusert rødkløver.
Uteområde kan gi dyrene større mulighet for naturlig atferd og fôropptak på beite, men en antar at det å ha dyrene utendørs øker risikoen for smitte og parasitter. Ugunstig temperatur og mer bevegelse kan også gi økt fôrbehov. Vi produserte testfôr som inneholdt 10% rødkløverblader eller 10% proteinkonsentrat fra rødkløverpressaft med tilsvarende næringsinnhold som kontrollfôret. Forsøksfôret hadde ikke like god smakelighet som kontrollfôret, men ved forbedret prosessering og tidlig tilvenning kan grønt protein kan potensielt være en lokal proteinkilde for fjørfe som ikke direkte konkurrerer om dyrkingsareal med åkervekster.
Utredningen konkluderer med at ny kunnskap for å utvikle mer bærekraftige produksjonssystemer for fjørfe vil bli viktig for at næringen skal tilpasse seg forbrukernes krav om mer dyrevennlig produksjon basert på mest mulig lokale råvarer. Slike driftssystemer vil også kunne imøtekomme flere krav om en mer miljøvennlig og effektiv husdyrproduksjon, som for eksempel økt biologisk mangfold. Konkret er det behov å utvikle attraktive uteområder som stimulerer til naturlig atferd, gir ly og muligheter for økt fôropptak samtidig som arealet gjerne kan benyttes til tilleggsproduksjon av matvekster eller energivekster. Det trengs mer kunnskap om tilrettelegging av uteområdene for å hindre rovdyrangrep og hvordan en kan sikre seg mot smittsomme sykdommer. Det trengs spesifikk kunnskap om hvordan dette kan gjennomføres under norske klimatiske forhold.
Det er behov for å utvikle lønnsomme systemer for å kunne ekstrahere grønt protein som et lokalt fôralternativ. Dette krever både utvikling av ny teknologi, samarbeid mellom produsenter og fôrindustrien og at forbrukeren støtter produkter som kan bli dyrere, men som også kan ha gunstige produktegenskaper. Samfunnsfaglige spørsmål må inkluderes for å sikre at landbruket i fremtiden kan levere den maten forbrukeren ønsker og at produksjonsmåten støttes av forbrukeren.


Summary translation

The Norwegian Centre for Organic Agriculture, in collaboration with the Norwegian Institute of Bioeconomic Research, Felleskjøpet fôrutvikling (Norwegian Agricultural Purchasing and Marketing Co-operation), Animalia (Norwegian Meat and Poultry Research Centre) and Norsk fjørfelag (Norwegian Poultry Association), has investigated the need for new knowledge to develop more sustainable poultry production systems in Norway in line with new consumer requirements. The present work is based on a review of current literature, a survey of Norwegian producers using outdoor areas for their poultry and a feeding experiment with laying hens to test feed containing fractions of locally produced red clover.
Access to outdoor areas may give the animals greater opportunity for natural behavior and feeding, but there may be challenges associated with infection risk and parasitism. However, unfavorable temperature and more motion may increase feed demand. We produced test feed containing 10% red clover leaves or 10% protein concentrate from red clover press juice with similar nutritional content as the control feed. The experimental feed did not have as good taste as the control feed, but with improved processing and early acclimation, green protein could potentially be a local protein source for poultry that does not directly compete for arable land.
The study concludes that new knowledge to develop more sustainable poultry production systems will be important for the industry to adapt to consumers' demands for more animal-friendly production based on locally produced feeds. Such production systems may also meet other demands for a more environmentally friendly and efficient livestock production, such as increased biodiversity. Specifically, there is a need to develop attractive outdoor areas that stimulate natural behavior, provide shelter and opportunities for increased feed intake, while the area may also be used for additional production of food crops or energy crops. More knowledge is needed on organizing outdoor areas to prevent predator attacks and how to protect against infectious diseases. Specific knowledge is needed on how this can be accomplished under Norwegian climatic conditions.
There is a need to develop profitable systems in order to extract green protein as a local feed alternative. This requires the development of new technology, collaboration between producers and the feed industry, and the consumer supporting products that can be more expensive, but which can also have favorable product characteristics. Social issues must be studied to ensure that agriculture can deliver food the consumer demands in the future and that the way of production is supported by the consumer.

EPrint Type:Report
Keywords:Fjørfeproduksjon, eggproduksjon, slaktekyllingproduksjon, uteområde til fjørfe, dyrevelferd, lokalprodusert fôr, proteinfôrmiddel, grønt protein, GrønnFjørfe Poultry production, egg production, broiler chicken production, free range poultry, animal welfare, local produced feed, protein feed, green protein
Subjects: Animal husbandry > Production systems
Animal husbandry > Feeding and growth
Animal husbandry > Health and welfare
Animal husbandry > Production systems > Poultry
Research affiliation: Norway > NIBIO – Norwegian Institute of Bioeconomy Research
Norway > NORSØK - Norwegian Centre for Organic Agriculture
ISBN:978-82-8202-102-9
Deposited By: Johanssen, Researcher Juni Rosann Engelien
ID Code:37566
Deposited On:18 Mar 2020 07:25
Last Modified:18 Mar 2020 08:39
Document Language:Norwegian/Norsk
Status:Published
Refereed:Not peer-reviewed

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per month over past year

View more statistics