home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Sjøkonservert krabbeskall: Test av kalkvirkning og plantestyrkende effekt

Hansdotter, Sara; Henriksen, Birgitte; Meen, Eivind; Stensrud, Anniken Fure; Torp, Torfinn and Løes, Anne-Kristin (2024) Sjøkonservert krabbeskall: Test av kalkvirkning og plantestyrkende effekt. [Crabshells stored in sea: testing their liming and plant-promoting effect.] NORSØK report, no. Volume 9 Nr. 10. Norwegian Centre for Organic Agriculture (NORSØK), Tingvoll, Norway.

[thumbnail of NORSØK Rapport Nr 10 vol 9 2024 Sjøkonservert krabbeskall.......pdf] PDF - English
4MB


Summary in the original language of the document

Krabbeskall er en ressurs som hittil har vært lite utnyttet i Norge. Bedriften Nutrishell på Hitra bearbeider krabbeskall til bruk i mat og fôr. Sjølagret krabbeskall er tilgjengelig, og inneholder fortsatt mye kitin. Kitin er et amino-polysakkarid som finnes i skallet til insekter og skalldyr og bidrar til å gi det struktur og styrke. Forsøk har vist at kitin kan ha en styrkende effekt på planter, f.eks. mot soppsjukdom. På vegne av Nutrishell har NORSØK i samarbeid med NIBIO og Kimen Såvarelaboratoriet AS gjennomført en undersøkelse av hvordan krabbeskall er egnet som kalkingsmiddel, og om vi kunne finne en plantestyrkende effekt. Det viste seg at finmalt krabbeskall ga en like god effekt som vanlig kalksteinsmel for å øke pH i veksttorv. Krabbeskall inneholder noe mer næringsstoffer enn det vi finner i kalkstein, spesielt fosfor, nitrogen og svovel. For å undersøke en eventuell plantestyrkende effekt brukte vi såkorn av bygg, med ulik smittegrad av soppsjukdommen byggbrunflekk (Pyrenophora teres). Seks frøparti ble dyrket i gjødslet veksttorv kalket med finmalt krabbeskall eller kalksteinsmel, ved en temperatur på ca. 10 °C, over 25 dager. Ved avslutning ble angrep av byggbrunflekk skjønnsmessig vurdert på en skala fra 0 til 3. Forsøket ble gjentatt to ganger. Det viste seg at smittegrad bestemt ved Kimen Såvarelaboratoriet ikke alltid stemte overens med primærsymptomer som kom etter at plantene ble dyrket. Det var også en betydelig variasjon mellom de seks frøvarepartiene i forsøk 1 og forsøk 2. Dette tilsier at antall frø per forsøksenhet bør være høyere enn åtte planter, som ble brukt her. For å få et ryddigere tallmateriale delte vi resultatene inn i to grupper av frøpartier, etter sort. Det ble fire frøparti av sorten Annika, to med lav og to med høy smittegrad bestemt i laboratorium, hvor utviklingen av primærsymptomer stemte godt overens med smittegraden; og to av sorten Termus, hvor smittegraden stemte dårligere overens med utviklingen av primærsymptomer. I gjennomsnitt for alle resultatene var det flere planter som fikk laveste grad av primærsymptomer (karakter 1) i torv kalket med krabbeskall, men færre som fikk høyeste grad (karakter 3). Dette resultatet ble bekreftet når materialet ble inndelt etter sort og det ble gjort statistiske analyser. Vi kan dermed ikke konkludere med at krabbeskall har en klar plantestyrkende effekt, men det bør arbeides videre med problemstillingen. I tidligere undersøkelser av plantestyrkende effekt av kitin har materialet som inneholdt kitin vært bearbeidet på mer avanserte måter enn ved finmaling til < 0,25 mm, slik det var gjort her. Det ble dermed sannsynligvis lettere tilgjengelig for å kunne påvirke biologiske prosesser. Det er også mulig at vi kunne fått klarere resultater ved å bruke jord som vekstmedium, siden dyrka jord er mer biologisk aktiv enn torv, og at resultatene kunne blitt klarere hvis plantene hadde fått vokse lenger og vi kanskje kunne ha vurdert sekundærsymptomer av soppsjukdommen.


Summary translation

Crab shells have previously been poorly utilised in Norway. The enterprise Nutrishell AS, located in Hitra, Norway was established in 2022 to process crab residues for food and feed applications. Significant amounts of older crab shells are available, well conserved in the sea outside of the factory. These shells still contain about 8% chitin. Chitin is an amino-polysaccharide which is an important constituent in the shells of crabs and other crustacean animals, as well as in insect exo-sceletons. Previous studies have shown that chitin may increase plant resistance towards fungal disease. On behalf of Nutrishell AS, Norwegian Centre for Organic Agriculture (NORSØK) has collaborated with Norwegian Institute for Bioeconomy (NIBIO) and Kimen Seed Laboratory to conduct a study of crab shells applied as liming agent and a potential plant-promoting agent.
The liming effect in peat of finely ground crab shell meal (< 0.25 mm) was comparable to limestone meal (< 0.20 mm). Crab shells contain somewhat more nutrients than limestone, especially phosphorus, magnesium, sulfur and some nitrogen and boron. To study a potential plant-promoting effect, we applied seeds of barley (Hordeum vulgare L.) with various degree of infection by net blotch (Pyrenophora teres). Net blotch is a common fungal disease in barley, which may be transferred by the seeds. Six batches of barley seed, with low or high degree of net blotch infection as determined by Kimen Seed Laboratory, were grown in peat amended with mineral nutrients, limed with crab shells or limestone. The plants were grown over 25 days at a temperature of about 10 °C. The development of primary symptoms of net blotch were then evaluated on a scale 0-3. The trial was repeated once.
The degree of infection measured at Kimen Seed Laboratory did not always correspond with the primary symptoms developed in growing plants. We also found some variation between the six batches in the first vs. the second trial. Hence, the number of seeds per experimental unit should in later trials be higher than 8, which was used here.
To facilitate statistical analysis of the results, we split them in two groups according to cultivar (cv.). Four batches were from cv. Annika; two with low and two with high degree of infection measured at Kimen. For these batches, the infection rate determined at Kimen corresponded reasonably well with primary symptoms developed on growing plants. Two batches were from cv. Termus, where the infection rate did not correspond very well with the development of primary symptoms. On average across both experiments, more plants had a low development of primary symptoms (grade 1; scale 0-3) in peat limed with crab shells, but less plants developed the highest degree of primary symptoms (grade 3). When the material was split by cultivar and analysed statistically, this result was confirmed. Hence, we may not conclude that crab shells have a clear plant-promoting effect, but the result calls for further research. In former investigations of plant-promoting effects of chitin, the material which contained the chitin has been more thoroughly processed than in this study, where it was only mechanically ground and sieved to < 0.25 mm. Thorough processing may have facilitated that the chitin could affect on biological processes more effectively. We could possibly have obtained clearer results with a living soil as growing medium since the microbial activity in peat is quite low. Still another option could be to prolong the growing period and allow for secondary symptoms to be developed, which may potentially have brought clearer results.

EPrint Type:Report
Keywords:chitin, lime, residual material, crab, SjøkonsKrabbe
Agrovoc keywords:
Language
Value
URI
English
crab fisheries
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_5b664798
English
crabs
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_1942
English
lime (amendment)
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_36454
English
chitin
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_1561
English
fungal diseases
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_11042
English
barley
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_823
Subjects: Food systems > Recycling, balancing and resource management
Crop husbandry > Crop health, quality, protection
Research affiliation: Norway > NIBIO – Norwegian Institute of Bioeconomy Research
Norway > NORSØK - Norwegian Centre for Organic Agriculture
ISBN:978-82-8202-199-9
Deposited By: Løes, Anne-Kristin
ID Code:53601
Deposited On:09 Jul 2024 14:36
Last Modified:09 Jul 2024 14:51
Document Language:Norwegian/Norsk
Status:Published
Refereed:Not peer-reviewed

Repository Staff Only: item control page