home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Overflatekompostering med tilsetning av urtefermentet Terra Biosa - Effekter på jordbiologi og nitrogen

Holten, Jon Magne Vibhoda; Molteberg, Dag; Gauslaa Hårstad, Ingrid and Hansen, Sissel (2023) Overflatekompostering med tilsetning av urtefermentet Terra Biosa - Effekter på jordbiologi og nitrogen. [Surface composting with the application of the herbal ferment Terra Biosa - Effects on soil biology and nitrogen.] NORSØK Rapport, no. 2, vol 8. Norwegian Centre for Organic Agriculture, Tingvoll, Norway.

[thumbnail of NORSØK rapport nr 2 vol 8 2023 Holten m fl _ Overflatekompostering med Terra Biosa.pdf] PDF - Published Version - Norwegian/Norsk
5MB


Summary

Surface composting is an interesting method to end a cover crop without the use of glyphosate and ploughing. The purpose of the project was to investigate whether adding the herbal ferment Terra Biosa improves the effect of surface composting on soil fertility by stimulating faster and more controlled conversion of the organic material. We have investigated the effect on soil biology, the amount of mineral nitrogen in the soil and the plants' nutrient uptake and plant growth.
The field trial will be carried out on the farm Ormo in Skjeberg in Sarpsborg municipality, hosted by Dag Molteberg. Conventional grain production with synthetic fertilizers has been carried out on the farm since the 1970s. Since 2020, the farm operation is run according to regenerative principles, i.e. all chemical-synthetic spraying is omitted, the use of synthetic fertilizers reduced, cover crops are used to avoid bare land and tillage is more gentle (surface composting with application of fermented herbs and microorganisms Terra Biosa).
In the spring of 2021, spring wheat was sown with a cover crop mixture that grew throughout the autumn of 2021. The cover crop was relatively dense when it was surface composted on 1st of May 2022. The cover crop was shallowly mixed into the soil with a rotary tiller and the plant roots were cut off at a depth of about 3 cm. At the same time as rotary tilling, Terra Biosa (10 litres/day mixed with 30 litres/day of water) was sprayed on plots with Terra Biosa treatment. On 6th of May, the field was harrowed and seedbeds prepared. Six-row barley and a new cover crops were sown on 8th of May. The experimental field was not weeded. The experimental field was laid out as a block experiment with four replicates. Each route was 8.5 m wide and 25 m long.
We expected that the addition of Terra Biosa would stimulate the content and activity of the soil microbiology and their metabolic processes. In our investigations, we cannot confirm that we have had a more controlled transformation of the plant material, but we found a significant effect of Terra Biosa on an increased content of fungi in the soil registered with microBIOMETER. At the first soil sampling on 5th of May, four days after surface composting with the addition of Terra Biosa, there was no significant effect on microbial carbon (fungi and bacteria), but the content of fungi increased throughout the season and after harvesting in September, significantly more fungi were measured with microBIOMETER. We found no significant effect of Terra Biosa on the concentration of nitrate and ammonium in the soil, soil respiration (Solvita CO2-C), microbial active carbon (POX-C), soil odor, microscopy according to the SoilFoodWeb methodology soil attachment ("root fur") on the barley roots. All these surveys were only done early in the season. Nutrient uptake was examined using leaf sap analyzes of the barley plants on 1st of June (2-3-leaf stage) and 15th of June (beginning stretch), but here too there was no difference between the treatments. We also found no effect of Terra Biosa on barley yield.
Significant effect of Terra Biosa found late in the season suggests that beneficial processes may continue for a long time after application. Simultaneously, the 2022 season started dry and cool and may have reduced and delayed the effect of Terra Biosa. These facts may indicate that there are a greater effects of Terra Biosa than we could demonstrate in this survey. Therefore, more research is desirable to understand how Norwegian arable soil responds to the treatment of Terra Biosa during surface composting of cover crops and other organic material. More research is also needed on surface composting itself to find the best methods for different soil types and climates. Future investigations should therefore take place on several soil types, over a longer period of the growing season and perhaps over several seasons.


Summary translation

Overflatekompostering er en interessant metode for å avslutte en underkultur/fangvekst uten bruk av glyfosat og pløying. Formålet med prosjektet var å undersøke om tilførsel av urtefermentet Terra Biosa bedrer effekten av overflatekompostering på jordas fruktbarhet, ved at det stimulerer til raskere og mer styrt omdanning av det organiske materialet. Effekten på jordbiologi, mengde mineralnitrogen i jorda og plantenes næringsstoffopptak og plantevekst ble undersøkt.
Feltforsøket ble gjennomført på gården Ormo i Skjeberg i Sarpsborg kommune hos feltvert Dag Molteberg. Det har vært drevet konvensjonell kornproduksjon med kunstgjødsel på gården siden 1970-tallet. Fra 2020 er gården drevet etter regenerative prinsipper, dvs. all kjemisk-syntetisk sprøyting er kuttet ut, kunstgjødselbruken er redusert, det såes inn allsidig underkultur i kornet og jordarbeidinga er mer skånsom (overflatekompostering med urteferment).
Våren 2021 ble vårhvete sådd med en allsidig underkultur som vokste utover høsten 2021, og som var relativt tett da den ble overflatekompostert 1. mai 2022. Underkulturen ble slått med beitepusser og røttene på plantene gjennomskåret i ca. 3 cm dybde og grønnmassen ble moldet grunt ned med biofres. Samtidig med fresinga ble det sprøytet med Terra Biosa (10 liter/daa blandet med 30 liter/daa vann) på ruter med behandling. Den 6. mai ble det harvet og laget såbed. Seksradsbygg og ny underkultur ble sådd inn 8. mai. Feltet ble ikke ugrasharvet. Forsøksfeltet ble anlagt som et blokkforsøk med fire gjentak. Hver rute var 8,5 m bred og 25 m lang.
Vi forventet at tilførsel av Terra Biosa skulle stimulere innhold og aktivitet av jordmikrobiologien og deres stoffskifteprosesser. I våre undersøkelser kan vi ikke bekrefte at vi har fått en mer styrt omdanning av plantematerialet, men vi fant signifikant utslag av Terra Biosa på økt innhold av sopp i jorda registrert med microBIOMETER. Ved det første jordprøveuttaket 5. mai, fire dager etter overflatekompostering med tilsats av Terra Biosa, var det ingen signifikant effekt på mikrobielt karbon (sopp og bakterier), men innholdet av sopp økte gjennom sesongen og etter tresking i september var det signifikant mer sopp målt med microBIOMETER. Vi fant ingen signifikant effekt av Terra Biosa på konsentrasjon av nitrat og ammonium i jorda, jordrespirasjon (Solvita CO2-C), mikrobielt aktivt karbon (POX-C), jordlukt, mikroskopering etter SoilFoodWeb-metodikken jordvedheng («rotpels») på byggrøttene. Alle disse undersøkelsene ble bare gjort tidlig i sesongen. Næringsstoffopptak ble undersøkt ved hjelp av bladsaftanalyser av byggplantene den 1. juni (2-3-bladstadiet) og 15. juni (begynnende strekning), men heller ikke her var det forskjell mellom behandlingene. Vi fant heller ingen effekt av Terra Biosa på byggavling.
Signifikant effekt av Terra Biosa sent i sesongen tyder på at endringsprosessene som Biosa bidrar til kan pågå i lang tid etter tilførsel. Sesongen 2022 var tørr og kjølig i starten. Dette kan ha redusert og forsinket effekten av Terra Biosa og tyder på at det kan være større effekt av Terra Biosa enn det vi kunne registrere i denne undersøkelsen. Det er derfor ønskelig med mer forskning på dette området for å avklare hvilke effekter det er sannsynlig at vi får i norsk åkerjord ved behandling med Terra Biosa ved overflatekompostering av underkultur og annet organisk materiale. Det trengs også mer forskning på overflatekompostering i seg selv for å finne de beste metodene ved ulike jordtyper og klima. Framtidige undersøkelser bør derfor skje på flere jordarter, over en lengre periode av vekstsesongen og kanskje over flere sesonger.

EPrint Type:Report
Keywords:Antioxidant; Cover Crop; Cereal; Ferment; Lactic acid bacteria; MicroBiometer; Soil Biology, dekkvekst, underkultur
Agrovoc keywords:
Language
Value
URI
English
soil biology
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_7160
English
fermenters
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_27522
Subjects: Soil > Soil quality
Soil > Soil quality > Soil biology
Crop husbandry
Research affiliation: Norway > NORSØK - Norwegian Centre for Organic Agriculture
ISBN:978-82-8202-163-0
Deposited By: Hansen, Sissel
ID Code:46034
Deposited On:04 May 2023 08:34
Last Modified:04 May 2023 08:34
Document Language:Norwegian/Norsk
Status:Published
Refereed:Not peer-reviewed

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per month over past year

View more statistics