home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Jord, avling og næringsbalanse gjennom 30 år med økologisk drift. Langtidsstudier på Tingvoll gard 1991-2021

Båtnes, Maria; Ebbesvik, Martha and Rittl, Tatiana (2022) Jord, avling og næringsbalanse gjennom 30 år med økologisk drift. Langtidsstudier på Tingvoll gard 1991-2021. [Soil, yield and nutrient balance through 30 years of organic farming. Long term studies at Tingvoll farm 1991-2021.] NORSØK Rapport, no. 12, vol 7. Norsk senter for økologisk landbruk, Tingvoll.

[thumbnail of NORSØK Rapport nr 12 vol 7 2022 Jord, avling og næringsbalanse gjennom 30 år.pdf] PDF - Published Version - Norwegian/Norsk
5MB


Summary

Omlegging til økologisk drift på Tingvoll gard startet i 1987. Arealene var ferdig omlagt i 1992, husdyrholdet i 1994. Rapporten belyser de langsiktige effektene økologisk drift har hatt på jordegenskaper, engavlinger og næringsbalanser fra 1991 til 2021.
Det har blitt tatt ut jordprøver for analyse seks ganger med fem til syv års mellomrom i løpet av 30-årsperioden. Engavlinger har blitt registrert på en del av de fulldyrka økologiske skiftene siden 1991. Samtidig med avlingsregistreringene har prøver blitt tatt og analysert for næringsinnhold. Fra 2008 ble det også tatt ut prøver for å bestemme andelen gras, belgvekster og ugras i forbindelse med avlingsregistreringene. Før Tingvoll gard fikk klimastasjon i 1995, ble nedbør og temperatur hentet fra en klimastasjon som lå 15 km lenger inn i landet. Årlige næringsbalanser for nitrogen, fosfor og kalium har blitt beregnet på bakgrunn av mengder innkjøpte og solgte produkter i gardsregnskapene.
Innholdet av mold og plantetilgjengelig fosfor (P-AL), kalsium og magnesium i matjordlaget for garden sett under ett er redusert i løpet av perioden 1991-2021. Innholdet av fosfor (P-AL) kategoriseres likevel som «godt» i fulldyrka jord i 2021. På de permanente beitene var P-AL-innholdet karakterisert som «middels/optimalt», som er ønskelig nivå. Plantetilgjengelig kalium har økt litt i perioden. Kaliumreservene har vist en nedgang, men er likevel store. Nærings- og moldinnholdet i undergrunnsjorda, 20-40 cm dybde, på fulldyrka arealer har vært stabilt over tid.
Gjennomsnittstemperaturen i vekstsesongen har økt med ca. 0,05 o C årlig i løpet av 30-års perioden. Dette har ført til tidligere høsting av enga og ofte tre slåtter istedenfor to. Engavlingene fra første slått har blitt litt redusert fra 1991 til 2021, men innholdet av råprotein, PBV og AAT har hatt en svak økning som tyder på tidligere høsting. Andelen belgvekster har variert fra 15 til 50 % i årene fra 2008 til 2021, og har vært høyere i andreslåtten enn i førsteslåtten. Denne andelen har holdt seg bra helt til femte engår.
Næringsbalansen viser at det har vært litt høyere overskudd av nitrogen, fosfor og kalium de siste årene. Årsaken er større mengde innkjøpt kraftfôr og noe grovfôr etter 2010 enn før. Dette kan føre til høyere nivå av disse næringsstoffene i jorda i årene som kommer.


Summary translation

The management change of Tingvoll farm to organic farming started in 1987, and by 1992 the entire land of the farm was organically managed, and by 1994 the livestock as well. This report highlights the long-term effects of organic farming (1991-2021) on soil properties, grass-clover ley yields and nutrient balances.
Soil samples for analysis of ammonium acetate-lactate (AL) extractable nutrients, soil organic matter and pH were taken every 5–7-year intervals during the 30-year period. Since 1991, grass-clover ley yields have been registered, and the grass-clover above ground biomass analyzed for nutrient contents. From 2008, biomass samples were also used to determine the proportion of grass, clover and weeds in the ley. Before Tingvoll farm got a climate station in 1995, rainfall and air temperature during the growing season were obtained from a climate station located 15 km further inland. Annual nutrient balances for nitrogen (N), phosphorus (P) and potassium (K) were calculated based on quantities of purchased and sold products in the farm accounts.
The content of soil organic matter and plant-available phosphorus (P-AL), calcium (CA-AL) and magnesium (Mg-AL) in the topsoil layer (0-20 cm) was lower in 2021 than in 1991 for the entire farm. Yet, in the fully cultivated areas, the content of P-AL in the soil was within the limits of what is considered as a “good” level. On the permanent pastures, the P-AL content was within the limits of "medium/optimal", which is a desirable level. Plant-available potassium (K-AL) has increased slightly during the period. Although the reserves of potassium (K-NHO3) slightly declined over time, they still showed “good” level in 2021. In the fully cultivated areas, the content of extractable nutrients and organic matter in the subsoil, 20-40 cm soil depth, was stable over time.
The average temperature in the growing season has annually increased by approx. 0.05° C during the 30-year period. This led to an earlier harvesting of the grass-clover ley, and more often three cuts instead of two cuts per year. The yield of the first cut of the ley has slightly been reduced since 1991, but the content of crude protein, PBV (protein balance in the rumen) and AAT (amino acids absorbed in the small intestine) has had a slight increase suggesting earlier harvesting. The proportion of clover in the ley has varied from 15 to 50 % in the years from 2008 to 2021, and it has been higher in the second cut than in the first cut of the ley. The proportion between grass-clover has remained stable until the fifth productive year of ley.
The nutrients balance shows a slightly higher excess of nitrogen, phosphorus and potassium in recent years. The reason is a larger quantity of purchased concentrate and some roughage after 2010 than before. This may lead to higher levels of these nutrients in the soil in the next years.

EPrint Type:Report
Keywords:Økologisk drift, jordanalyser, engavling, belgvekstandel, næringsbalanser
Agrovoc keywords:
Language
Value
URI
English
organic farming -> organic agriculture
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_15911
English
soil
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_7156
English
yields
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_8488
Subjects: Soil > Soil quality
Farming Systems
Soil > Nutrient turnover
Crop husbandry > Crop health, quality, protection
Farming Systems > Farm nutrient management
Research affiliation: Norway > NORSØK - Norwegian Centre for Organic Agriculture
ISBN:978-82-8202-153-1
Deposited By: Ebbesvik, Martha
ID Code:45730
Deposited On:13 Mar 2023 07:07
Last Modified:13 Mar 2023 07:07
Document Language:Norwegian/Norsk
Status:Published
Refereed:Not peer-reviewed

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per month over past year

View more statistics