home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Energibruk i melkefjøs

Sæter, Lovise and Kvande, Ingvar (editor): Strøm, Turid (Ed.) (2021) Energibruk i melkefjøs. [Energy use in dairy barns.] NORSØK Rapport, no. 2 vol 6. NORSØK, Tingvoll.

[thumbnail of NORSØK RAPPORT Energibruk i melkefjøs.pdf] PDF - Published Version - Norwegian/Norsk
1MB


Summary

Med mer automatisering og robotikk øker energibehovet i norske melkefjøs. Samtidig utvikles det stadig ny teknologi og smarte løsninger som reduserer og optimaliserer energiforbruket. Når det kommer varm melk inn i melketanken eller fôret til en hel besetning skal klargjøres og fordeles kreves det mye energi på kort tid. For bonden gir det lavest strømregning å spare energi og holde samlet effektforbruk lavest mulig. Flytting av laster/effekttopper hindrer stor belastning på strømnettet. Det forventes at det snart kommer effekttariffer som vil resultere i økte strømutgifter i de mest belastede tidsrommene. Flytting av laster gir i tillegg økt handlingsrom med tanke på å elektrifisere maskiner og kjøretøy på sikt uten å måtte oppgradere nettet. Det kan dermed bety at bonden også slipper å dekke anleggsbidrag til oppgradering av det lokale strømnettet ved økt belastning, for eksempel ved etablering av egenproduksjon eller ny elektrifisering. Data fra tre ulike gårder med melkeproduksjon viser at det brukes mest energi om dagen og mindre om natten. Robotfjøs kan likevel ha enkelte operasjoner om natten. Det brukes mer energi i fjøsen om vinteren enn om sommeren. I de fleste fjøs melkes kyrne året rundt. Melketank, melking med tilhørende vasking og fôringsanlegg har størst effektforbruk. Det er besparende å unngå at disse går på full effekt samtidig. Energiproduksjon på gården kan bidra til å kutte de høyeste toppene. Med produksjon av biogass kan man i tillegg styre produksjonen etter når det er behov for energien.
Mange kraftselskaper tilbyr energioptimaliseringssystem og smart styring, der laster kan skrus av og på etter forventet vær og strømpris. Det finnes også teknologi der mindre viktige laster skrus av når prioriterte apparater jobber. Dersom man flytter mer forbruk til natten må man sørge for at sikkerheten er ivaretatt med jevnlig sjekk av det elektriske anlegget og gode rutiner for brannvarsling. For å finne ut mer om energiforbruk i landbruket og hvordan man kan redusere det, må man foreta flere nøyaktige målinger og teste ut energioptimalisering og energistyring ute i en fjøs. I forlengelsen av dette arbeidet vil det være naturlig å se på andre husdyrproduksjoner som svin og kylling, som har et større varmebehov. Det er også aktuelt å se mer på forskjeller mellom økologisk og konvensjonell drift.


Summary translation

Norwegian dairy farms has had a revolution regarding automation and robotics in the barn. This has led to an increase in the energy demand. At the same time, new technology and smart solutions are constantly being developed to cut and optimize power consumption. When hot milk enters the milk tank or the food is prepared and distributed, a lot of energy is required in a short time span. For the farmer, a low electricity bill is created by saving electricity and keeping the total power peak as low as possible. Low power consumption will also prevent heavy loads on the power grid. If the loads are high, the farmer may have to cover construction contributions for upgrading the local power grid. Moving loads/power peaks also prevents heavy loads on the mains. It is expected that there will soon be power tariffs that will result in increased electricity costs during the most congested periods. Moving loads also provides increased room for maneuver with a view to electrifying machines and vehicles in the long term without having to upgrade the network. After studying three different farms with milk production, we have seen that most electricity is used during the day and less at night. Robots may still have some operations at night. Most electricity is used in the barn in the winter compared to the summer. Most farms milk all year round. Milk tank, the milking machines and the feeding system have the largest power consumption. It is economical to avoid all these running at full power at the same time. Biogas production of electricity can help to cut the highest peaks, if you program the power plant according to when electricity is needed. At the same time, there are many power companies that offer energy optimization systems and smart control, where components can be turned on and off according to expected weather and electricity prices, or where other components are turned off when priority appliances work. If you move more of the power consumption to the night, you must ensure good routines for electrical check-ups and fire alarms.
To find out more about energy consumption in agriculture and how to reduce it, one must make more accurate measurements and test energy optimization and power management in a barn. It may also be important to look at other forms of production such as pork and chicken, which have a greater heat demand. An interesting study is also to look at differences between organic and conventional barn operation for other agricultural operations.

EPrint Type:Report
Keywords:Energi, melkeproduksjon, energisparing, landbruksroboter
Agrovoc keywords:
Language
Value
URI
English
energy consumption
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_16121
English
energy for agriculture
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_9000046
English
energy saving -> energy conservation
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_2567
Subjects: Animal husbandry > Production systems > Dairy cattle
Farming Systems > Buildings and machinery
Research affiliation: Norway > NORSØK - Norwegian Centre for Organic Agriculture
ISBN:978-82-8202-120-3
Deposited By: Lovise, MS Sæter
ID Code:39419
Deposited On:23 Feb 2021 08:17
Last Modified:23 Feb 2021 08:17
Document Language:Norwegian/Norsk
Status:Published
Refereed:Not peer-reviewed

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per month over past year

View more statistics