home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Kystsonelandbruk. Rapport fra pilotstudium på Nerlandsøy i Herøy kommune i Møre og Romsdal.

Sørheim, Kristin; Wibe, Atle; Lande, Unni Støbet; Velle, Liv Guri and Ullgren, Jenny (2020) Kystsonelandbruk. Rapport fra pilotstudium på Nerlandsøy i Herøy kommune i Møre og Romsdal. NORSØK Rapport, no. 17 Vol 5. Norwegian institute for organic agriculture, Tingvoll.

[thumbnail of NORSØK Rapport Vol 5 Nr 17 2020.pdf] PDF - Published Version - Norwegian/Norsk
5MB

Document available online at: https:/www.norsok.no/


Summary

Utgangspunktet for prosjektet var å undersøke potensialet for økt verdiskaping i kystsonen, med Nerlandsøy i Herøy kommune, Møre og Romsdal, som studieområde. Vi har lagt til rette for å etablere langtidsserier for ulike parametre som vi mener vil gi økt kunnskap om klimaendringer og påvirkning på økosystem og næringsutvikling i kystsonen.
Arealbruksendringer:
Jordbruksareal og utmarksareal er viktige naturressurser. God forvaltning og sikring av arealet er avgjørende for å beholde og øke verdiskapinga. Andre næringer har stor betydning for bosettinga på øya. Det betyr at Nerlandsøy er interessant å følge over tid når det gjelder forvaltning av arealene.
Nerlandsøy er en velegna studielokalitet fordi det fortsatt er aktivt landbruk der og det er mulighet for fortsatt og økt matproduksjon fra landbruket. Store deler av fôret hentes fra beite i utmarka, noe som bidrar til lavere klimagassutslipp på det kjøttet som produseres når en tar hensyn til nye beregningsmåter for metanutslipp fra drøvtyggere.
Kystlyngheia:
På Nerlandsøy er det et helt spesielt og verdifullt og godt kartlagt kulturlandskap. Her har en mulighet til å følge utviklinga på areal som er skjøtsla gjennom rydding og brenning. Studiet viser blant annet, med Ystevika som eksempel, at kystlyngheiene påvirkes av ekstremvær som vintertørke.
Biologisk mangfold – sammensetning av insektsamfunnet:
Mengde og artssammensetning av insekter er en viktig indikator på tilstanden når det gjelder biodiversitet i et område. Vi har kartlagt insektsamfunnet på en lokalitet mellom Kvalsvika og Ystevika, i samarbeid med NINA.
Jordsmonn og produksjonspotensiale:
Jordsmonnet på Nerlandsøy er relativt næringsfattig, men enkelte steder gir morene og rasmateriale med gode sigevannsforhold fruktbar jord. Jordsmonnet er fattig på en del essensielle mikromineraler, noe lokaliteten har til felles med resten av kysten. Det betyr at det er behov for å finne alternativer til gjødsling som tilfører jorda mineraler og dermed også økt mineralinnhold i beitegras og vinterfôr.
Dyrehelse:
Varmere klima kan gi økt mulighet for planteproduksjon, men også problemer med skadegjørere og smitte som vi ikke har i dag. For husdyr vet vi at sjukdom kan bli et problem og forårsake tap og dårlig dyrevelferd og økt risiko for sjukdommer som kan smitte fra dyr til mennesker. Parasitter kan bli et problem når samme husdyrart beiter på samme areal år etter år, og et mildere klima kan gi større problemer. På Nerlandsøy var sauene behandla mot parasitter, likevel fant vi overraskende mye parasitter hos dyra. Videre kartlegging av parasittbelastning og planlegging av beitebruk for å redusere problemet er viktige spørsmål å følge opp over lengre tid.
En annen «skummel» parasitt er skogflåtten, Ixodes ricinus, som trives bedre under varmere og våtere klima. Alle dyr er utsatt for flått og kan bli smitta med sjodoggbakterien A.phagocytophilum eller andre bakterier som kan gi alvorlig sjukdom hos dyr og mennesker. I et av beiteområda fant vi at alle lamma var smitta med sjodoggbakterien.


Summary translation

The potential and value of food production and other ecosystem services in the coastal landscape is often underestimated. In this pilot study in Nerlandsøy (Herøy municipality, Møre & Romsdal county, Norway) we have mapped the land use and discussed how we can meet climate changes and still have sustainable farming systems and multifunctional employment in this coastal area. We have looked at managing of the coastal heath, soil fertility and insect biodiversity. And we have studied the farms with respect to animal health, welfare and production. We propose to establish long-term series for some indicators to follow the development and foresee changes, to give knowledge-based advice to the farmers and authorities on how to manage the landscape.

EPrint Type:Report
Keywords:Coastal landscape, farming, biodiversity Nerlandsøy, kystlandskap, biodiversitet
Agrovoc keywords:
Language
Value
URI
English
coastal areas
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_9000021
English
farming -> farming systems
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_2807
Subjects: Soil > Soil quality
Farming Systems
Animal husbandry
Animal husbandry > Health and welfare
Research affiliation: Norway
Norway > NORSØK - Norwegian Centre for Organic Agriculture
ISBN:978-82-8202-117-3
Deposited By: Sørheim, Kristin Marie
ID Code:39376
Deposited On:23 Feb 2021 08:23
Last Modified:23 Feb 2021 08:23
Document Language:Norwegian/Norsk
Status:Published
Refereed:Not peer-reviewed

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per month over past year

View more statistics