home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Forsknings- og udviklingsstrategi 2019-2021 inden for Økologisk jordbrug og fødevaresystemer

Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer (ICROFS) (editor): Jensen, Kirsten Lund; Ingvartsen, Klaus Lønne; Magid, Jakob; Sehested, Jakob; Andreasen, Lise; Uller-Kristensen, Helene and Studnitz, Merete (Eds.) (2019) Forsknings- og udviklingsstrategi 2019-2021 inden for Økologisk jordbrug og fødevaresystemer. [Research and Development Strategy 2019-2021 for Organic Agriculture and Food Systems.] International Centre for Research in Organic Food Systems (ICROFS), Tjele, Denmark.

[thumbnail of Forsknings-_og_udviklingsstrategi_2019-2021_webversion_CDI.pdf] PDF - Published Version - Danish/Dansk
5MB
[thumbnail of Research_and_Development_Strategy_2019-2021.pdf] PDF - Published Version - English
5MB

Document available online at: https://icrofs.dk/fileadmin/icrofs/Nyheder_PDf/Forskningsstrategi_2019/Forsknings-_og_udviklingsstrategi_2019-2021_webversion_CDI.pdf


Summary

Økologisk jordbrug er i en positiv og forbrugerdrevet vækst, som bygger på bæredygtighed, forbrugertillid, innovation og stærke værdier.
EU´s økologiforordning definerer økologisk produktion som et samlet system for landbrugsdrift og fødevareproduktion, der kombinerer bedste praksis på miljø- og klimaområdet, en høj grad af biodiversitet, bevarelse af naturressourcer og anvendelse af høje dyrevelfærdsstandarder og høje produktionsstandarder i overensstemmelse med stadig flere forbrugeres efterspørgsel efter produkter, der produceres ved anvendelse af naturlige stoffer og processer.
Økologisk produktion spiller således en dobbeltrolle i samfundet, hvor den på den ene side forsyner et specifikt marked, der imødekommer forbrugernes efterspørgsel efter økologiske produkter - og på den anden side leverer samfundsgoder, der bidrager til beskyttelsen af klima og miljø, biodiversitet, dyrevelfærd samt landdistriktsudvikling. Desuden er økologiens fire grundlæggende principper om sundhed, retfærdighed, økologi og forsigtighed tæt knyttede til FN’s verdensmål, som anerkender, at social, økonomisk og miljømæssig udvikling er tæt forbundne, og kræver en integreret indsats.
ICROFS forskningsstrategi skal derfor understøtte økologiens udvikling både med henblik på at forsyne markedet og opfylde samfundets behov.
Fokusområder og succeskriterier
Gennem seks fokusområder adresserer strategien de centrale udfordringer og potentialer i økologisk jordbrug og fødevaresystemer med henblik på at understøtte en markedsdrevet og konkurrencedygtig økologisektor, imødekomme forbrugernes og samfundets forventninger til sunde kvalitetsfødevarer, og ikke mindst at bidrage til bæredygtighed og samfundsgoder.
De seks fokusområder:
• CIRKULÆR BIOØKONOMI
• KLIMA OG MILJØ
• BIODIVERSITET
• SUNDHED OG VELFÆRD
• FREMTIDENS ØKOLOGISKE FORBRUGER
• ØKOLOGIEN SOM LEVEVEJ
Strategien sigter efter praksisnære løsninger, og forskning, som udføres i et tæt samarbejde mellem landmænd, virksomheder, myndigheder, forbrugere og forskningsmiljøer med henblik på at udvikle innovative og konkurrencedygtige løsninger og dokumentere disse i forhold til forbrugerne og samfundet. Det afspejler sig i følgende fire centrale succeskriterier for de forskningsprojekter, der ønskes fremmet:
• BÆREDYGTIGHED – projekterne skal bidrage til bæredygtige produktionssystemer, som beskytter klima og miljø, baserer sig på recirkulering og bæredygtig ressourceudnyttelse, samt understøtter en høj grad af biodiversitet, dyrevelfærd og sundhed for jord, planter, dyr og mennesker
• INNOVATION – projekterne skal bidrage til innovative produktionssystemer, der imødekommer forbrugernes og samfundets efterspørgsel på økologiske varer
• VÆKST – projekterne skal bidrage til produktive og effektive produktionssystemer, som understøtter fortsat bæredygtig vækst i den økologiske produktion
• TROVÆRDIGHED - projekterne skal bidrage til økologiens troværdighed i forhold til de grundlæggende principper og bidraget til samfundsgoder som beskyttelse af klima, miljø og drikkevand, samt en høj grad af biodiversitet og dyrevelfærd


Summary translation

Organic agriculture and food production are experiencing a positive and consumer-driven growth based on sustainability, consumer confidence, innovation and strong values.
The EU Council Regulation on organic production defines organic production as an overall system of farm management and food production that combines best environmental and climate action practices, a high level of biodiversity, the preservation of natural resources and the application of high animal welfare standards and high production standards in line with the demand of a growing number of consumers for products produced using natural substances and processes.
Organic production thus plays a dual role in society - on the one hand supplying a specific market that meets consumers’ demand for organic products - and on the other, providing public goods that contribute to the protection of climate and the environment, biodiversity, animal welfare and rural development. In addition, the four basic principles of organics - health, fairness, ecology, and care - are closely linked to the UN’s Sustainable Development Goals, which recognise that social, economic and environmental development are closely linked and require integrated efforts.
Therefore, ICROFS’ research strategy aims to support the development of organic agriculture and food systems in order to supply the market as well as meet the needs of society.
Focus areas and success criteria
Through six focus areas, ICROFS’ research and devlopment strategy addresses the central challenges and potentials of organic farming and food systems. The aim is to support a market-driven and competitive organic sector and to meet the consumers’ and the society’s expectations in regards to healthy and high-quality food products, and not least to contribute to sustainability and public goods.
The six focus areas of the strategy:
• CIRCULAR BIO-ECONOMY
• CLIMATE AND ENVIRONMENT
• BIODIVERSITY
• HEALTH AND WELFARE
• THE ORGANIC CONSUMER OF THE FUTURE
• ORGANIC FARMING – FOR A LIVING
The strategy aims for practice-oriented solutions and research, which is carried out in close collaboration with farmers, companies, authorities, and consumers in order to develop innovative and competitive solutions and document these in relation to consumers and society. This is reflected in the following four key success criteria to be promoted in the research projects:
• SUSTAINABILITY – the projects must contribute to sustainable production systems that protect the climate and the environment, be based on recycling and sustainable use of resources, and support a high degree of biodiversity, animal welfare, and health for soil, plants, animals and humans
• INNOVATION – the projects must contribute to innovative production systems that meet consumer and societal demands for organic products
• GROWTH – the projects must contribute to productive and efficient production systems that support continued sustainable growth in the organic production
• CREDIBILITY – the projects must contribute to the credibility of organic farming and food systems in relation to the organic principles and the contribution to public goods such as protection of climate, environment and drinking water, as well as a high degree of biodiversity and animal welfare.

EPrint Type:Report
Agrovoc keywords:
Language
Value
URI
English
research and development -> research
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_6513
English
organic agriculture
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_15911
English
food systems
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_bea5db85
English
strategies
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_330991
English
bioeconomy
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_bcba0163
English
climate
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_1665
English
environment
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_2593
English
biodiversity
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_33949
English
health
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_3511
English
welfare
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_331043
English
consumers
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_28315
Subjects:"Organics" in general
Farming Systems
Animal husbandry
Crop husbandry
Soil
Animal husbandry > Health and welfare
Values, standards and certification > Consumer issues
Food systems
Environmental aspects
Knowledge management
Research affiliation: Denmark > ICROFS - International Centre for Research in Organic Food Systems
Related Links:https://icrofs.dk/fileadmin/icrofs/Nyheder_PDf/Forskningsstrategi_2019/Research_and_Development_Strategy_2019-2021.pdf
Deposited By: Rasmussen, Ilse Ankjær
ID Code:38657
Deposited On:01 Dec 2020 12:50
Last Modified:01 Dec 2020 13:35
Document Language:English, Danish/Dansk
Status:Published
Refereed:Not peer-reviewed

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per month over past year

View more statistics