home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Bruk av tørket slam fra settefiskanlegg som gjødsel i norsk landbruk

Cabell, Joshua; Brod, Eva; Ellingsen, Johan; Løes, Anne-Kristin; Solli, Linn; Standal, Inger Beate; Toldnes, Bendik and Vivestad, Henriette (2019) Bruk av tørket slam fra settefiskanlegg som gjødsel i norsk landbruk. NIBIO report, no. 5/146/2019. Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Tingvoll, Norway.

[thumbnail of NIBIO_RAPPORT_2019_5_146 (1).pdf] PDF - Norwegian/Norsk
10MB


Summary

Formålet med prosjektet "Fish2Farm" var å evaluere potensialet for resirkulering av næringsstoffer fra
fiskeoppdrett ved å vurdere kvaliteten på tørket slam fra settefisk som gjødsel, undersøke påvirkningen av ulike behandlingsteknologier, og evaluere markedspotensialet som organisk gjødselvare.Resultatene tyder på at det først er en kraftig oppkonsentrering av nitrogen og fosfor under
avvanning/filtrering i fiskeslam og deretter tap under tørking, særlig for mineralsk N. Med unntak av
kompostert slamprodukt, som lå i kvalitetsklasse II til III for Cd, Zn, Cu og As, var konsentrasjonen av
tungmetaller i kvalitetsklasse O eller tett opp til I.
Gjødseleffekten til de ulike fiskeslamproduktene ble sammenliknet med flytende biorest og mineralsk
fullgjødsel, og med bygg som forsøksvekst. Plantene ble tilført enten 22 eller 44 kg total-N/daa.
Gjødsling med tørket og kompostert fiskeslam ga en betydelig avlingsøkning sammenlignet med nullledd uten tilførsel av gjødsel, spesielt plantene tilført den lavere mengden N. En mindre avlingsøkning
med «overgjødsling» med fullgjødsel og biorest er ikke uventet på grunn av spirehemming.
Blandingen av fiskeslam og biorest (22 kg/daa total-N fra hver) ga størst avling sammenlignet med
null-ledd.
Markedsvurderingen konkluderte med at en større fokus på P på sikt vil kunne redusere bruken av mineralgjødsel til fordel for organiske gjødselslag, men at kostnader for bruk av organiske gjødselvarer er viktig faktor.
Resultatene viser at fiskeslam er et godt nitrogengjødsel, men at det ville vært fordelaktig om slammet
kunne tørkes på en måte som hindrer tap av mineralsk N fra råslammet. Fosforet bør også ivaretas på
en bedre måte enn i dag.


Summary translation

The objective with the project Fish2Farm was to evaluate the potential for recycling nutrients from
aquaculture by evaluating the quality of dried sludge from hatcheries as fertilizer, examine how the
quality is affected by various treatment technologies, and evaluate the market potential as an organic
fertilizer product.
The results suggest that there is first a sharp up-concentrating of nitrogen and phosphorous during
dewatering/filtering followed by losses during drying, especially for mineral N. Apart from composted
fish sludge, which had levels of Cd, Zn, Cu og AS in quality class II or III, concentrations of heavy
metals were in quality class O or just under I.
The fertilizer effect for the different fish sludge products was compared with liquid digestate and
mineral fertilizer, using barley in a growth trial. The plants were given either 220 og 440 kg totalN/ha. Fertilizing with dried and composted fish sludge resulted in a considerable increase in crop
growth compared with the null treatment without fertilizer application, especially plants given the
lower N dose. A smaller increase in crop growth with “over fertilizing” is not unexpected from mineral
fertilizer and digestate due to germination inhibition. In this experiment, the combination of fish
sludge and digestate (220 kg/ha total-N from each) resulted in the greatest crop growth compared
with null-treatment.
The market analysis concluded that a stronger focus on P will in the long run contribute to reduced
application of mineral fertilizer in favor of organic fertilizer products, but the costs of utilizing these
products remains a hinder.
The results show that fish sludge is a good nitrogen fertilizer, but it would be advantageous if the
sludge could be dried in such a way that reduces loss of mineral N from raw sludge. Phosphorous
should also be taken care of better than today.

EPrint Type:Report
Keywords:fiskeslam, fish sludge, phosphorus,P , fosfor, nitrogen, N, tørking, drying, aqaculture, smolt, Fish2Farm
Subjects: Food systems > Recycling, balancing and resource management
Research affiliation: Norway > NIBIO – Norwegian Institute of Bioeconomy Research
Norway > NORSØK - Norwegian Centre for Organic Agriculture
ISSN:2464-1162
ISBN:978-82-17-02442-2
Related Links:https://nibio.brage.unit.no/nibio-xmlui/handle/11250/2630914
Deposited By: Løes, Anne-Kristin
ID Code:37474
Deposited On:04 Mar 2020 15:28
Last Modified:04 Mar 2020 15:28
Document Language:Norwegian/Norsk
Status:Published
Refereed:Peer-reviewed and accepted

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per month over past year

View more statistics