home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Forsøk med fermentering av husdyrgjødsel

Cabell, Joshua and Løes, Anne-Kristin (2018) Forsøk med fermentering av husdyrgjødsel. [A study of fermentation of animal manure.] NORSØK Rapport, no. (3) 8. Norwegian Centre for Organic Agriculture (NORSØK), Tingvoll, Norway.

[thumbnail of NORSØK Rapport 8 2018 Fermentering av husdyrgjødsel.pdf] PDF - Published Version - Norwegian/Norsk
3MB


Summary

Prosjektet “Forsøk med fermentering av husdyrgjødsel» (2016-2018) prøver ut tilsetning av effektive mikroorganismer (EM) i dyrerom og gjødsellagre på noen gårder i Norge. Et kontrollert forsøk ble gjennomført på Tingvoll vinteren 2017-18. Uttrykket «effektive mikroorganismer» ble først brukt i Japan, der forskere isolerte og dyrket opp stammer av ulike jordboende sopp og bakterier, og prøvde dem ut i ulike kombinasjoner som tilsetning til dyrka jord. Ideen var å utkonkurrere den stedlige mikrofloraen og få sunnere planter og bedre avlinger. Metoden har fått vid anvendelse i Asia, og knyttes ofte til begrepet «nature farming» eller «Kyusei nature farming». Også i Europa er det nå mange produkter på markedet som inneholder EM. Det selges midler for å tilsette fôr ved ensilering, forbedre komposteringsprosesser, gi bedre forhold i vomma hos drøvtyggere, og forbedre husdyrgjødsel ved å redusere skorpedannelse, gi mindre luktproblem, færre fluer og bedre nitrogenutnyttelse. Produktene består gjerne av ulike stammer av sopp og bakterier, noen ganger i blanding med finmalte mineraler, og kan også inneholde karbohydrater som næringskilde. I dette prosjektet testet vi et produkt kalt «N-hance+» eller ProMest, framstilt av firmaet EM Agriton BV i Nederland. Det brukes i kombinasjon med et eget salgsprodukt, Microferm, som inneholder aktiverte EM, og tilsettes regelmessig i dyrerom og/eller gjødsellager.
I forsøket på Tingvoll ble fersk bløtgjødsel fra økologiske melkekyr fylt i palletanker med et volum på 1 m3, fire tanker med og fire tanker uten tilsetning av preparater, 800 liter gjødsel per tank. Lokket på tankene var lagt løst over åpningen. Tankene ble plassert ved ca. 14 °C fra 10.10.2017 til 29.01.2018, og ble etterfylt med porsjoner a 15 liter gjødsel ukentlig fram til 6.12.2017. Ved hvert påfyll ble det målt pH og redoks, og ved to anledninger ble det målt sammensetning av lufta i tankene. Det var en tydelig gjæring i alle tankene i forsøksperioden. Allerede 24. oktober ble de første boblene observert. Det var kraftigere gjæring i tankene som var behandlet med EM, og en noe lavere pH i gjødsla på enkelte måledatoer. Ved avslutningen av forsøket ble gjødsla analysert for kjemiske sammensetning. Det var da ingen sikre forskjeller mellom behandlet og ubehandlet gjødsel, heller ikke for tørrstoffinnhold. Hvis N-tapet hadde vært redusert, slik det hevdes at preparatene skal virke, burde N-innholdet vært høyere i tankene med EM-behandlet gjødsel.


Summary translation

The project «Experiments with fermenting of livestock manure» (2016-2018) tests the application of effective microorganisms (EM) in animal stalls and manure storage at selected farms in Norway. A control study was conducted at Tingvoll during the winter of 2017-2018.
The term «effective microorganisms» was first coined in Japan where researchers isolated and cultivated strains of different soil-based fungi and bacteria and tested them in various combinations in cultivated soils. The idea was to out-compete existing microflora and stimulate healthier plants and better yields. The method has been widely applied in Asia and is often associated with the term “nature farming” or “Kyusei nature farming”. In Europe, many products containing EM are also available. They are marketed as additive for feed during ensilage, to improve composting, to improve conditions in the rumen of ruminants, and to improve livestock manure by reducing crust formation and odor problems, to reduce the number of flies in animal stalls, and for improved nitrogen utilization. The products are composed of different cultures of fungi and bacteria, sometimes blended with fine-ground minerals, and can also contain carbohydrates as a nutrient source. In this project, we tested a product called “N-hance+” or ProMest, produced by the company EM Agriton BV in the Netherlands. It is used in combination with another product, Microferm which contains activated EM, and is added to animal stalls or manure storage at regular intervals.
In the experiment at Tingvoll, fresh liquid manure from certified organic dairy cattle was filled in IBC-tanks with a volume of 1 m3. The tanks were filled with 800 liters of manure, and four were added preparation and four were not. The lids were loosely placed on the tank openings. The tanks were stored at ca. 14 °C from 10.10.2017 to 29.01.2018 and were given 15 liter each week up to 06.12.2017. With each addition of manure, pH and redox were measured, and on two occasions the composition of air in the headspace was measured. There was an obvious fermentation in all tanks during the experiment, with fermentation visible already from the 24th of October. There was heavier fermentation in the tanks treated with EM, and slightly lower pH on certain dates. At the end of the experiment, the manure was analyzed for chemical composition. There was no significant difference between treated and untreated manure, neither for dry matter content. If N-loss had been reduced, as is claimed the preparations function, should N-content have been higher in the tanks with EM-treated manure.

EPrint Type:Report
Keywords:Bløtgjødsel, Bokashi, Effektive mikroorganismer, EM, gjæring, gass, Bokashi, efficient microoganisms, fermentation, gas, slurry, manure
Subjects: Crop husbandry > Composting and manuring
Farming Systems > Farm nutrient management
Research affiliation: Norway > NIBIO – Norwegian Institute of Bioeconomy Research
Norway > NORSØK - Norwegian Centre for Organic Agriculture
ISBN:978-82-8202-071-8
Deposited By: Løes, Anne-Kristin
ID Code:34268
Deposited On:21 Dec 2018 07:46
Last Modified:21 Dec 2018 07:46
Document Language:Norwegian/Norsk
Status:Published
Refereed:Not peer-reviewed

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per month over past year

View more statistics