home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Biologiske metoder for nedbryting av medisinrester i gjødsel

Pommeresche, Reidun; McKinnon, Kirsty; Sørheim, Kristin and Hansen, Sissel (2017) Biologiske metoder for nedbryting av medisinrester i gjødsel. [Biological methods for degrading pharmaceutical residues in manure.] NORSØK RAPPORT, no. 11, Vol 2. Norsk senter for økologisk landbruk, Tingvoll.

[thumbnail of Sluttrapport Biologiske metoder for nedbryting av medisinrester i gjødsel 2017.pdf]
Preview
PDF - Published Version - Norwegian/Norsk
2MB


Summary

Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) og analyselaboratoriet MoLab ved Högskolan Kristianstad har gjennom dette forprosjektet arbeidet med å skaffe mer kunnskap om medisinrester i hestegjødsel, biologisk nedbrytning av disse og utvikling av analysemetoder.
Sammen med Hageland Surnadal har vi gjennomført en markedsundersøkelse for å undersøke kjøpe- og betalingsvilligheten for eventuelle nye jordprodukter basert på lokal hestegjødsel.
Det er lite kunnskap om medisinrester i norsk hestemøkk. I dette prosjektet har vi videreutviklet en analysemetode som kan analysere for ulike antibiotika og parasittmidler i samme prøve. Metoden er utviklet og testet slik at den kan brukes på fast substrat, som hestemøkk. Hestemøkk fra medisinerte hester og hestemøkk tilsatt kjente mengder medisiner ble kompostert ute i en ranke bestående av hestemøkk og nyslått gras. I et potteforsøk ble noe av hestemøkken fra medisinerte hester tilsatt kompostmeitemark for å se hvordan de bearbeidet medisinrestene.
- Flere medisiner til husdyr ble vurdert i starten. Det er utviklet en analysemetode for flere virkestoffer i medisiner mest vanlig brukt til hest. Antibiotikumet Tribrissen vet inj med virkestoffene trimetoprim og sulfadiazin, og parasittmidlene Panacur med virkestoffet fenbedazol og Banminth med virkestoffet pyrantelembonat til hest, ble med i hele forprosjektet. 70 prøver av hestemøkk og hestemøkkompost ble analysert. Vi fant at man kan analysere tørket hestemøkk fra medisinerte hester, prøvene trenger dermed ikke frysetørkes for videresending til analyse. Analysemetoden kan brukes for å analysere alle 4 virkestoffene samtidig.
- Det er høyest restinnhold i hestemøkk 1-2 dager etter at hesten er behandlet, litt ulikt for hvert stoff. Deretter reduseres mengden raskt. Nedbrytingen av medisiner tar tid i de komposteringsmetodene som ble testet. I rankekomposten avtok innholdet av medisiner utover i perioden på 60 dager. Det var litt ulike nedbrytingskurver for de ulike stoffene. Tre av stoffene var det ennå rester av i komposten etter 60 dager. Forsøket med bruk av kompostmeitemark må optimaliseres og gjøres på nytt, mellom annet fordi mange av meitemarkene døde i ledd med ubehandlet hestemøkk.
- Våre utprøvinger viser at møkk fra behandla hester bør skilles fra annen møkk de første 1-3 dagene etter behandling. Det må utvikles håndteringsstrategier for denne massen slik at den kan brukes trygt i plantedyrking. Det må flere utprøvinger til mht omdanningshastighet av medisinrester ved ulike komposteringsmetoder. Både temperaturutvikling, størrelsen på kompostranken, fuktighetsforhold og overlevelse av kompostmeitemark er viktige faktorer som vi må vite mer om under norske forhold. Innholdet i urin ble ikke testet.
- Vi gjennomførte en spørreundersøkelse om jord og gjødsel blant 100 hagesenterkunder. Den viste at det er en viss interesse for torvfrie, lokalproduserte jord- og gjødselprodukter, rundt halvparten av de spurte var villige til å betale 20 % merpris for et slikt produkt. Undersøkelsen viste at forbrukerne ønsket jord og gjødsel som er næringsrik og hvor ett produkt kan brukes til flere formål.
- Dette prosjektet har hatt stor betydning for samarbeidspartene ved å utvikle analysemetode for medisinrester i fast hestemøkk, videre har vi lagt et grunnlag for å videreutvikle hestegjødsel som et produkt uten medisinrester.
Prosjektet ble finansiert av Regionalt forskningsfond Midt-Norge og Fylkesmannen i Møre og Romsdal, i tillegg til at samarbeidspartene har bidratt med en betydelig egeninnsats.


Summary translation

In the preliminary study ”Biological methods for degrading pharmaceutical residues in manure” (2017), the Norwegian Centre for Organic Agriculture and MoLab at Kristianstad University in Sweden have provided knowledge about pharmaceutical residues in horse manure and the biodegradation of the residues in composts with and without earthworms. Furthermore, a method for analysing pharmaceutical residues in manure was developed. Together with a local garden centre, we performed a market survey to assess customers’ willingness to pay for new soil amendments based on local horse manure.
There is not much knowledge about pharmaceutical residues in Norwegian horse manure. In this project we have further developed a method that enables the analysis of various antibiotics and anthelmintics in a single sample. The method is designed for the analysis of solid substrates, such as horse manure. Manure from treated horses and horse manure with additions of controlled amounts of medicines were composted outdoors in a windrow consisting of horse manure and freshly cut grass. In a pot trail earthworms were added to some of the manure from the treated horses to study the effect of worm action on the biodegradation of pharmaceutical residues.
- At the start of the project, several veterinary medicines were considered. The developed analysis method covers several active ingredients in the most commonly used equine medicines. The antibiotic Tribrissen vet inj with the active ingredients sulfadiazine and trimethoprim, and the equine anthelmintics Panacur (active ingredient fenbendazole) and Banminth (active ingredient pyrantel embonate) were included in the entire preliminary study. In total, 70 samples of horse manure and horse manure compost were analysed. We found that dried manure from treated horses could be analysed directly, thus making it unnecessary to freeze-dry samples prior to sending them further for analysis. The method can be used to analyse all four active ingredients at the same time.
- Contents of pharmaceutical residues in horse manure are highest 1-2 days after the horse has been treated, with some variation between substances. After this peak, residue contents in manure decrease rapidly. Degradation of the added medicines was slow in the composting trials. In the compost windrow, the contents of medicines decreased gradually throughout a 60-day period, with slightly different degradation curves for the various substances. Three of the tested active ingredients were still detectable in the compost after 60 days. The earthworm trials have to be improved and repeated, among other things, because many worms died in the untreated horse manure plots.
- Our trials show that manure from treated horses should be kept apart from other manure for the first 1-3 days after medical treatment. Strategies for the management of such manure have to be developed so that this resource can be used safely in plant production. Additional studies are needed to assess the degradation rate of pharmaceutical residues using different composting methods. Important factors that need to be studied in greater detail under Norwegian conditions include temperature development, windrow dimensions, moisture conditions and earthworm survival. We did not study the contents of pharmaceutical residues in urine.
- We performed a survey on soil and fertilizer products among 100 garden centre customers. The results showed that there is a certain interest for peat-free, locally produced soil and fertilizer products. Approximately half of the respondents replied that they are willing to pay as much as 20 % more for such products. Consumers preferred soil amendments that contain nutrients and are typically ”all-purpose”, i.e. a single product that can be used across a wide range of applications.
- This project has been important for the project partners due to its development of an analysis for pharmaceutical residues in solid horse manure. Furthermore, it provided a basis for the further development of horse manure as a pharmaceutical residue-free product.
The project was funded by the Regional Research Fund of Central Norway and the County Governor of Møre og Romsdal, with significant in-kind contributions from the project partners.

EPrint Type:Report
Keywords:GjødselMed, Gjødselmed, Kompost, medisinrester, hestegjødsel, GJØDSELMED
Subjects: Animal husbandry > Production systems
Values, standards and certification > Assessment of impacts and risks
Environmental aspects > Air and water emissions
Farming Systems > Farm nutrient management
Research affiliation: Norway
Norway > NORSØK - Norwegian Centre for Organic Agriculture
ISBN:978-82-8202-045-9
Deposited By: Pommeresche, Reidun
ID Code:32541
Deposited On:17 Jan 2018 13:48
Last Modified:17 Jan 2018 13:48
Document Language:Norwegian/Norsk
Status:Published
Refereed:Not peer-reviewed

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per month over past year

View more statistics