home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

Veterinærers syn på kalvehelse og -velferd i økologisk melkeproduksjon i Norge

Ellingsen, Kristian; Mejdell, Cecilie M. and Hansen, Berit (2010) Veterinærers syn på kalvehelse og -velferd i økologisk melkeproduksjon i Norge. [Veterinary practitioners’ viewpoints on calf welfare and health in organic dairy production in Norway.] Norsk veterinærtidsskrift, 122, pp. 394-401.

[thumbnail of 18465.pdf]
Preview
PDF - Published Version - Norwegian/Norsk
734kB


Summary

En Internett-basert spørreundersøkelse (QuestBack™) ble sendt ut til 400 norske stordyrpraktikere i januar 2008. Totalt svarte 207 (52 %) veterinærer; 114 (55 %) av disse oppfylte inklusjonskriteriene. I undersøkelsen ble deltakerne spurt om kjennskap til Debios regelverk og ulike parametere relatert til kalvehelse og -velferd i økologiske besetninger. De ble også spurt om hva de betraktet som det største velferdsfortrinnet og det største kritiske punktet relatert til kalvevelferd i økologiske besetninger. Respondentene ble delt i to grupper basert på erfaring fra få (F, n = 70) og mange (M, n = 44) økologiske bruk.
Til tross for at M-gruppen hadde signifikant bedre kjennskap til Debio-reglene enn F-gruppen, vurderte de sitt kunnskapsnivå som middelmådig. For å øke kvaliteten på rådgivningsarbeidet veterinærene utfører, bør dette forbedres. De fleste veterinærene anså kalvehelse og -velferd som jevngod i økologiske og konvensjonelle besetninger. Kalvens tillit til mennesker, samt plassforhold, ble imidlertid vurdert som signifikant bedre i økologisk drift, mens fôrkvalitet ble ansett som signifikant dårligere. Når det gjaldt vurdering av helseparametere, kom lav kalvedødelighet og nødvendig behandling ved sykdom og skade ut som de to beste faktorene, mens hold og tilvekst samt bruk av helsekort fikk lavest skår. Mulighet for naturlig atferd står sentralt i økologisk dyrehold, og ifølge respondentene har en stor andel av kalvene mulighet for dette. De viktigste velferdsfortrinnene i økologisk drift ble ansett å være de sosiale forholdene, både mellom ku og kalv og kalvene imellom. En røkter som steller godt med dyra, ble også betraktet som et viktig velferdsfortrinn, spesielt av F-gruppen. Blant de kritiske punktene var det større forskjell mellom gruppene. Mens F-gruppen fokuserte på mangelfull behandling ved sykdom og bruk av ”alternative” behandlere uten veterinærutdanning, var M-gruppen mer opptatt av dårlig fôrkvalitet.


Summary translation

An Internet-based questionnaire (QuestBack™) was distributed among 400 Norwegian large animal practitioners in January 2008. A total of 207 (52 %) veterinarians replied, and of these 114 (55 %) fulfilled the inclusion criteria. In the questionnaire, participants were asked to evaluate their own experience with the organic standards, as well as assess different parameters related to calf health and welfare in organic dairy herds. They were also asked what they considered to be the greatest welfare advantage and most important critical point for calves in organic dairy herds. The respondents were split into two groups based on whether they had experience from few (F, n = 70) or many (M, n = 44) organic dairy farms.
According to their own judgement, both groups of veterinarians considered their knowledge of organic standards to be inferior. To improve the quality of the advisory service offered to farmers, better understanding is required. Most veterinarians had the opinion that calf welfare was equally good in organic and conventional dairy systems. However, the calf-human bond as well as space allowance was judged as significantly better in organic herds compared to conventional, whereas feed quality was considered significantly worse. Regarding health parameters, low calf mortality and treatment of disease and injury were the two most favourable factors on organic farms, while body condition and weight gain, as well as filling in health recording forms, got the lowest scores. The opportunity to express natural behaviour holds a key position in organic farming, and according to the respondents, this is possible for most calves. The greatest welfare advantage in organic farming was judged to be the social conditions, both between cow and calf and among the calves. The stockpersons’ care for the animals was also seen as an important welfare advantage, especially by the F-group. There was greater discrepancy between the groups regarding the critical points for calves in organic farming. While the F group focused on insufficient disease treatment and the use of “alternative” practitioners without veterinary education, the M group was more concerned with poor feed quality.

EPrint Type:Journal paper
Keywords:calf, health,organic dairy production,veterinarians, welfare
Subjects: Animal husbandry > Health and welfare
Research affiliation: European Union > CORE Organic > ANIPLAN
Norway > RCN - Research Council of Norway
Deposited By: Mejdell, Dr. Cecilie M
ID Code:18465
Deposited On:29 Mar 2011 13:09
Last Modified:29 Mar 2011 13:09
Document Language:Norwegian/Norsk
Status:Published
Refereed:Peer-reviewed and accepted

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per month over past year

View more statistics