home    about    browse    search    latest    help 
Login | Create Account

ØkologiPlan – Utvikling av planleggingsverktøy for økologisk korn- og kjernebelgvekstproduksjon

Refsgaard, Karen; Rogneby, Thor Johannes; Staven, Kjell; Ebbesvik, Martha; Rogstad, Berit and Knutsen, Heidi (2004) ØkologiPlan – Utvikling av planleggingsverktøy for økologisk korn- og kjernebelgvekstproduksjon. NILF-report, no. 4. Norwegian Agricultural Economics Research Institute .

[thumbnail of NILF_rapport_okonomiplan_refsgaard.pdf] PDF - English
471kB


Summary

Økologisk planteproduksjon er mer enn konvensjonell planteproduksjon avhengig
av de lokale og naturgitte forholdene, da det er begrenset mulighet til å substituere
med innkjøpte innsatsfaktorer. I økologisk dyrking av korn og kjernebelgvekster
forventer en lavere avlinger og større avlingsvariasjoner mellom år avhengig av
jordart, moldinnhold, gjødsling, skadegjørere og vekstenes plassering i vekstskiftet.
Økonomiske rammebetingelser slik som priser, tilskudd og politiske rammebetingelser
varierer også mellom år og geografiske områder. Et viktig element for å
kunne ta høyde for dette er god driftsledelse, som stiller krav til planleggingsverktøy
for å kunne lage planer og budsjett under ulike forutsetninger. ØkologiPlan er et
økonomisk planleggingsverktøy som kan anvendes ved omlegging fra konvensjonell
til økologisk korn- og kjernebelgvekstproduksjon eller ved endring i økologisk
produksjon. Det kan anvendes av forsøksringer, veiledningstjeneste, regnskapskontor
og bønder for å oppnå en mer helhetlig rådgivning innen økologisk kornog
kjernebelgvekstproduksjon. Programmet er utviklet i samarbeid mellom
Planteforsk, Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) og Norsk institutt
for landbruksøkonomisk forskning (NILF) med NILF som prosjektleder.
I oppbyggingen av dekningsbidragskalkyler for økologisk drift, er det flere hensyn
å ta, som delvis er ulike de man skal ta i kalkyler for konvensjonell produksjon.
Jordens fruktbarhet på lang sikt er en sentral målsetting i økologisk drift. Planteproduksjon
og vekstskifte må vurderes i et mer langsiktig perspektiv enn det som er
nødvendig i konvensjonell drift. I økologisk produksjon erstatter en ofte variable
kostnader som plantevernmidler og mineralgjødsel med mekanisk ugrasbekjempelse
og husdyrgjødsel eller grønngjødsling og vekstskifter. En del av utgiftene til
dette regnes vanligvis som faste kostnader. Relevant sammenligning mellom økologisk
og konvensjonell produksjon krever at dekningsbidraget dekker det samme
systemet. I ØkologiPlan er det derfor mulighet for å legge inn de ekstra kostnader
til maskiner og arbeid alternativt sparte variable kostnader.
Økologisk planteproduksjon er avhengig av et godt vekstskifte. Det er aktuelt å
se på flerårige vekstskifter som utgangspunkt for beregning av gjennomsnittlige årlige
dekningsbidrag (DB) fremfor å se på enkeltproduksjoner. For eksempel kan det
være nødvendig å ha et år med grønngjødsling i økologisk kornproduksjon hvilket
ikke bidrar med noen reell salgsinntekt, men som bidrar med næringsforsyning til
planteproduksjonen det etterfølgende år. I ØkologiPlan er det derfor mulighet for å
ha opp til 6-årige vekstskifter. I økologisk produksjon er det naturlig å forvente en
større avlingsvariasjon da en er mer avhengig av de naturgitte forhold. Det er derfor
lagt inn forventet avlingsvariasjon mellom år.
Modell
ØkologiPlan inneholder både kalkyledatabaser og verktøy for individuell planlegging.
Den er utviklet som et selvstendig verktøy som kan kobles opp mot
ØkologiPlan – Utvikling av planleggingsverktøy for økologisk korn- og kjernebelgvekstproduksjon
Senter for matpolitikk og marked/Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning, 2004
2
Norkap, NILFs verktøy for driftsplanlegging. Det finnes følgende hovedelementer
og ark: Adm, VelgKalk, Kalk, Agro, Mek og Resultat.
Arket Adm er inngangsporten til ØkologiPlan, her legges inn nøkkeldata om
brukeren og bruket, som danner utgangspunkt for hvilken region han/hun tilhører.
Videre er det mulighet for å velge mellom ulike vekstskifter.
I Arket Agro - Avlingsnivå estimeres forventede avlinger og avlingsvariasjon.
Modellen er bygd opp av tre delmodeller: en for korn og kjernebelgvekster, en for
grovfôravlinger og en for frødyrking, som alle er sydd sammen til en helhetlig
vekstskiftemodell. Det er mulig å ha ulik arealfordeling på de enkelte skifter på
gården det enkelte år, mens hvert skifte må ha samme areal i hele vekstskifteperioden.
Kornmodellen er bygd opp av fem trinn for å bestemme avlingsnivå og avlingsvariasjon:
1. Fra konvensjonell avling til ugjødslet økologisk kornavling med korn som
forgrøde
2. Avlingseffekt av husdyrgjødsel
3. Avlingseffekt av forgrøde basert på valgt vekstskifte
4. Avlingseffekt av ugraspress
5. Årsvariasjon for økologisk korndyrking.
I Grovfôrmodellen beregner en grasavling ved økologisk drift. Det er forutsatt at det er
slåtteng og at dyrkingen foregår i distriktene som programmet har satt opp.
Modellen tar hensyn til engalder, distrikt, jordart, gjødseltype og gjødselmengde.
Frødyrkingsmodellen er svært enkel og tar utgangspunkt i dyrkingsveiledninger.
Avlingen for de ulike artene er låst og blir verken justert av jordtype, gjødsling eller
distrikt. Det er lagt inn fast årsvariasjon for de ulike frøartene. Modellen legger opp
til valg av ugraspress på samme måte som for kornmodellen.
I VelgKalk-arket velges vekster til vekstskiftet som kan være opp til 6 år. Det
samme gjøres for den opprinnelige konvensjonelle produksjonen. For hver vekst
estimerer programmet et avlingsnivå og det velges en standardkalkyle fra gjeldende
region, som overføres fra Norkalk til ØkologiPlan.
I Kalk-arket finnes dekningsbidragskalkyler for vekstene som er valgt i vekstskiftet.
Kalkylene inneholder priser både for salgsprodukter og innsatsfaktorer og er
utarbeidet på tradisjonell måte med produksjonsinntekter fratrukket variable kostnader
beregnet pr. dekar. De ferdige kalkylene er et utgangspunkt som er ment for
redigering og tilpassing av både mengder og priser til de enkelte skifter. Avlingsnivået
og relaterte poster hentes fra Agro-arket, mens priser og kostnader til innsatsfaktorer
kan endres direkte i kalkylen.
I arket Mek gjennomføres beregninger av maskinkostnader og arbeidsforbruk.
Da utleie av redskaper til økologisk kornproduksjon er lite utbredt, er beregninger
gjort med utgangspunkt i kjøp av redskap, men det er mulig å redusere kostnader
ved å dele maskiner med andre. Regnearkene for mekanisering er lagt opp slik at en
kan vurdere flere alternativer opp mot hverandre. En legger inn både investeringskostnader
for maskiner samt kostnader til vedlikehold basert på forventet bruk.
ØkologiPlan – Utvikling av planleggingsverktøy for økologisk korn- og kjernebelgvekstproduksjon
Senter for matpolitikk og marked/Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning, 2004
3
Frasalg av redskap er også mulig. Endelig kan en legge inn forventet arbeidsforbruk
med tilhørende kostnader.
I Resultat-arket gis den samlede økonomiske oversikt for omleggingen eller
endringen i økologisk drift. Når hele vekstskiftet er lagt inn, og kalkylene for hver
vekst er redigert slik at de er mest mulig realistiske i forhold til det aktuelle gårdsbruket,
beregnes automatisk et dekningsbidrag for hver vekst for hele arealet. I tillegg
beregnes variasjonen i resultatene for hvert år. Spesielle tilskudd til økologisk
drift, samt endringer i øvrige tilskudd beregnes automatisk og likeså de estimerte
faste og variable merkostnader til maskininvesteringer og vedlikehold. Heretter beregnes
både de årlige gjennomsnittlige differanseresultatene mellom økologisk og
konvensjonell drift samt variasjonen. Til slutt beregnes en nåverdi som viser den
totale differansen for hele vekstskifteperioden mellom økologisk og konvensjonell
drift. Nåverdien og differansen mellom totalt dekningsbidrag for gården drevet
økologisk og konvensjonelt er nyttige beslutningsgrunnlag for brukere som vurderer
omlegging eller til vurdering av alternative økologiske vekstskifter. Til slutt gis
en oversikt over dekningsbidrag, mengde avling samt endret arbeidskraftbehov gis
pr. dekar, avling og år.
ØkologiPlan gir muligheter for å beregne de økonomiske konsekvenser av en
omlegging fra konvensjonell til økologisk produksjon og vurdere alternative økologiske
vekstskifter - i første runde innen korn- og kjernebelgvekstproduksjon.
Beslutningsverktøyet tar hensyn til de spesielle krav til produksjonsmåter i økologisk
landbruk om vekstskifteplanlegging og naturlig variasjon.


Summary translation

Organic plant production depends to a higher degree than conventional plant
production on the local and natural conditions, since the possibility for substitution
with external input factors is limited. In organic grain production lower yields and
greater yield variation between years are expected, dependent on soil conditions,
fertilization, weed, pests and diseases and the placement in the crop rotation. The
economic conditions such as prices, subsidies and policy also vary between years
and regions. To consider these aspects in a proper way good management is
demanded which again requires proper decision tools and planning models.
“ØkologiPlan” is an economic planning tool for dealing with conversion from
conventional to organic plant production or changes in organic plant production. It
can be used by advisory services, accountants’ offices and farmers to reach a more
comprehensive counselling in organic grain production. The programme is
developed by “The Norwegian Crop Research Institute” (Planteforsk), “Norwegian Centre for Ecological Agriculture” (NORSØK), and
“Norwegian Agricultural Economics Research Institute” (NILF).
In the development of gross margin calculations for organic production many
aspects, that to some extent are different from those in conventional production,
must be considered. Maintaining long-term soil fertility is a central aim for organic
production. Plant production and crop rotation must be evaluated in a longer
perspective than is necessary for conventional production. In organic production
traditional variable input factors like herbicides and mineral fertilizer are often substituted with mechanical weed control, animal or green manure and necessary crop
rotations. Since part of these costs usually belongs to fixed costs, a relevant comparison between organic and conventional production requires that the gross
margin cover the same system. ØkologiPlan enables accounting for the extra costs
for machine and labour or savings in variable costs.
Organic plant production depends on a good crop rotation. It is therefore an
advantage to look at a perennial system of crop rotation as the basis for calculation
of mean gross margins per year rather than to look at single productions in oneyear
systems. For example it is often necessary to have one year of green manure in
organic grain production. This does not bring any income, but contributes with
nutrient supplies for the plant production in the following years. ØkologiPlan gives
the possibility for having up to 6-year crop rotations. In organic production it is
natural to expect a greater yield variations and this is also considered in Økologi-
Plan.
The model ØkologiPlan includes both databases of cost accounts and tools for individual
planning. It can be integrated with Norkalk, the calculation database from NILF
and to Norkap, an economic planning tool from NILF. The tool includes the
following elements and sheets: “Adm”, “Agro”, “VelgKalk”, “Kalk”, “Mek” and
“Resultat” (see below for explanations).
The Sheet Adm (the administrative data) is the gateway to ØkologiPlan where
the user can enter basic information about the farm.
In sheet Agro (calculation of expected yields and their variation) the expected
yields and variation in yield are estimated based on field trials. The model is built
on three models: one for grain and legumes, one for fodder crops (grass), and one
for grass seed, all joined together in a total crop rotation model. It is possible to
have a different distribution of the acreage of the crops in one year, however the
size of each field has to be same for the whole crop rotation. The model assumes
normal conditions for growth.
The grain model is constructed as a five step decision process to decide the yield
and yield variation:
1. From conventional grain yield to non-fertilized organic grain yield having
grain as previous crop
2. Effect of (animal) manure
3. Effect of previous crop
4. Effect of weed intensity /exposure
5. Yield variation due to year (weather conditions).
The fodder crop model calculates the grass yields in the organic system. The model
considers age of grass, region, soil, fertilizer type and quantity. The grass seed model is simple and is based on growth recommendations. The yields for the different
types of seeds are fixed and are not varied according to soil, fertilization or region.
However a fixed variation between the years is included and the level of weed
exposure is considered.
In the sheet VelgKalk (choice of gross margin types) standard economic
calculation schemes for different crops in the organic and the conventional rotation
are chosen. They are chosen to fit the region and the yield size in the most proper
way.
In sheet Kalk (showing the gross margin calculations) the gross margin-calculations
for the different crops chosen in VelgKalk are shown. The calculations can be
modified for changed prices and costs and the quantities used. However the yield
size and related costs are already found in the Agro-sheet.
The sheet Mek (Machines and labour calculations) provides calculations of
machine costs and labour use. Since hiring equipment for organic grain production
is uncommon the calculations are done as investments in machinery. However it is
possible to reduce cost through share of machines. In the spreadsheets it is possible
to compare different alternatives. A changed demand for mechanisation is
modelled by costs for investment in new machines and sale of excess machinery.
Further maintenance and operating costs are calculated and related to the use of
the equipment. Finally the use of labour can be included directly.
In sheet Result the total economic overview for the conversion or change in
production is given. When the total crop rotation is entered, and the calculations
for each crop are chosen and edited to fit the farm, a gross margin for the total area
of each crop is calculated. The model also provides expected yearly variation in
results. Additionally the difference between the two production systems (organic
and conventional) after including the machinery cost and the effect of subsidies is
shown. Finally the total result expressed as the present value for the whole period
including a two-year conversion period is presented. An overview over the specific
gross margins, yields and labour need is given at the end.
To sum up, ØkologiPlan gives farmers and advisors a possibility for calculating
the economic consequences of a conversion from conventional to organic
production or to evaluate different organic crop rotations for grain and legume
production. The decision tool considers the specific needs for crop rotation and
natural yield variation in organic production.

EPrint Type:Report
Keywords:economic planning tool, computer based model, organic production, grain and legume growth, crop rotation, Norkalk
Subjects: Crop husbandry > Crop combinations and interactions
Knowledge management > Education, extension and communication
Crop husbandry > Production systems
Research affiliation: Norway > NILF - Norwegian Agricultural Economics Research Institute
Norway > NORSØK - Norwegian Centre for Organic Agriculture
Norway > Planteforsk - The Norwegian Crop Research Institute
Deposited By: Refsgaard, Ph.D. Karen
ID Code:6191
Deposited On:10 Jan 2006
Last Modified:12 Apr 2010 07:31
Document Language:Norwegian/Norsk
Status:Published
Refereed:Not peer-reviewed

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per month over past year

View more statistics